login »

Webtool 'Gegevensdeling binnen het Zorg- en Veiligheidshuis'

21 november 2017

Welke gegevens mag ik met wie uitwisselen en wanneer? Bijna alle partijen die in het zorg- en veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, lopen vroeg of laat tegen deze vragen aan. Op de website veiligheidshuizen.nl is een tool gelanceerd die de ketenpartners hierbij kan helpen.

Handvat

De tool is gebaseerd op het handvat 'Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein'. Dit handvat, dat eerder dit jaar werd opgeleverd, biedt de juridische kaders voor de omgang met gegevens bij samenwerking rond complexe casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Voor de webtool is het juridische handvat vertaald naar de alledaagse praktijk.

Stappen

De tool geeft richting aan een juridisch verantwoorde omgang met gegevens in het operationele proces: aanmelding, triage, casusoverleg en afschaling. De tool maakt per fase inzichtelijk welke privacyaspecten er spelen. In de rubriek ‘Vooraf’ wordt beschreven aan welke randvoorwaarden een ZVH moet voldoen om op een correcte manier gegevens te kunnen uitwisselen.

Complexe, meervoudige casuïstiek

Deze webtool is specifiek ontwikkeld voor casusoverleg waarbij sprake is van domeinoverstijgende complexe casuïstiek . Veel ZVH'en faciliteren ook andere soorten casusoverleggen, zoals over nazorg ex-gedetineerden en radicalisering. Voor dit soort overleggen wordt een aparte 'procesplaat' ontwikkeld, die later aan deze webtool wordt toegevoegd.

Werkgroep Privacy

De webtool is ontwikkeld in opdracht van de werkgroep 'Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein'. Deze werkgroep is een samenwerkingsverband van Politie, Reclassering, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, de Raad van de Kinderbescherming, de VNG, vertegenwoordigers van de zorg- en veiligheidshuizen, Slachtofferhulp Nederland, DJI en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Links