login »

Doelstelling

Het Zorg & Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland wil aantoonbaar resultaat boeken op het versterken van de samenwerking tussen partijen, het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het verminderen van recidive. Daarom zijn de volgende doelen geformuleerd.

Verminderen recidive (met 20%) en meer kansen voor individu:

  • door een combinatie van strafrecht en zorg komen tot minder recidive en meer kansen voor het individu;

Criminaliteit en overlast verminderen (met respectievelijk 20 en 25%) door:

  • persoonsgerichte afspraken, om zo recidive van daders te voorkomen;
  • gebieds- en delictgerichte aanpakken;
  • de relatie tussen strafrechtketen en zorg verbeteren (systeemgerichte aanpak).

Efficiënter en effectiever werken

  • beter afstemmen, processen slimmer afspreken en in een keer goed;
  • communicatie én informatiedeling onder één dak;
  • persoons- of probleemgericht (onder meer in casusoverleg);
  • problemen/kansen samen signaleren en gezamenlijk aanpakken;
  • keten verlengen: preventie en (na)zorg;
  • niemand de deur uit zonder plan van aanpak.