login »

Privacyverklaring

Datum van laatste aanpassing: 15-06-2023

Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (ZVHGV) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, dus met informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. De bescherming van deze gegevens en privacy van burgers is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Er zijn ook bijzondere wetten die de bescherming van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld de politie en justitie regelen. Voor de uitwisseling van gegevens binnen het ZVHGV hebben de partners een specifiek samenwerkingsconvenant en privacy protocol vastgesteld.

Verwerkingsverantwoordelijke

Alle partners van het ZVHGV zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor de werkzaamheden van de procesregisseur en ondersteuners. De partners zijn afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij zelf inbrengen. Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: de Regio) is de beheerorganisatie van het ZVHGV en het aanspreekpunt voor betrokkenen voor wat betreft privacy.

Verwerking persoonsgegevens

Het ZVHGV verwerkt persoonsgegevens om zijn taken uit te voeren, door bijvoorbeeld gegevens in een registratiesysteem bij te houden. Van personen op wie het plan van aanpak en bijbehorende interventies zijn gericht en hun directe relaties verwerken wij de volgende persoonsgegevens. Naast NAW-gegevens, contactgegevens en geboortedatum en -plaats betreft het o.a. gegevens over de woonsituatie, financiële gegevens, gegevens over relaties met overige gezinsleden/ directe sociale contacten, toezicht- en handhavingsgegevens, gegevens over bestuursrechtelijke maatregelen of voornemens daartoe, strafrechtelijke persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over gezondheid). Als wij uw persoonsgegevens verwerken, krijgt u hierover bericht van of namens de organisatie die u aanmeldt.

Verwerkingsdoeleinden

De verwerking van persoonsgegevens in het ZVHGV draagt bij aan:

  • Het oplossen van complexe multi-problematiek. Dat wil zeggen dat de betrokkene problemen hebben op meerdere leefgebieden; en
  • Het voorkomen van (verder) crimineel en/of overlast gevend gedrag of verder afglijden van die personen; en
  • Het oplossen van ernstige lokale veiligheidsproblematiek; en
  • Het mogelijk maken van samenwerking om dat allemaal voor elkaar te krijgen

Het ZVHGV verwerkt gegevens op basis van artikel 6 lid 1 onder e AVG. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van taken van algemeen belang door de aanmeldende partner, dan wel de partner onder wiens verantwoordelijkheid de casusregisseur valt.

Uitwisseling van gegevens

Binnen het ZVHGV kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met verschillende organisaties die aangesloten zijn bij het ZVHGV. Hiervoor werken wij conform ons privacy protocol.

Beveiliging persoonsgegevens

Het ZVHGV zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, conform de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het ZVHGV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van toepasselijke wetgeving is vereist. Persoonsgegevens worden uiterlijk binnen een jaar na het besluit tot afschaling vernietigd.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een verzoek doen per email, via info@zvhgv.nl.
Ook is het mogelijk een brief te sturen naar Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum onder vermelding van ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’.

U wilt:

  • Weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • Uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • Uw persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG).
  • Dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
  • Bezwaar maken (artikel 21 AVG).

De AVG benoemt de voorwaarden waaronder deze rechten van toepassing zijn. Uw verzoek moet voldoende persoonsgegevens bevatten om vast te stellen over welke persoon het gaat. Hiervoor is een combinatie van voor- en achternaam en geboortedatum of adres nodig. Daarnaast moet duidelijk zijn wat het verzoek is: inzage, correctie, verwijdering, beperking of bezwaar. Verder hebben we contactgegevens (telefoonnummer en emailadres) van u nodig om u te informeren over de afhandeling van het verzoek.

U kunt een voorbeeldbrief gebruiken, deze vindt u hier.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek. In bijzondere gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met twee maanden. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Afsluiting

Contactgegevens
Is volgens u de privacywetgeving niet zorgvuldig nageleefd? Dan kunt u een privacy klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de beheerorganisatie van het ZVHGV, via fg@regiogv.nl of per post naar Regio Gooi en Vechtstreek, Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 251, 1400 AG Bussum.

Komt u er met de Regio niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en, indien nodig, in actie komt.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing door de Regio worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.”