login »

Focus en werkwijze

De focus van Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (ZVHGV) is complexe problematiek, conform het Landelijk Kader Veiligheidshuizen.

Samenwerking tussen de verschillende ketens

Dit betekent dat alleen casussen in behandeling worden genomen waarbij de oplossing van de problematiek gezocht moet worden in de samenwerking tussen de verschillende ketens. Uitgangspunt is, dat een casus waarbij alleen sprake is van zorg, binnen de zorgketen wordt aangepakt.

Maar wanneer de ervaring (persoonsgerichte aanpak), de faciliteiten en het netwerk van het ZVHGV een essentiƫle bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van hardnekkige problematiek, kan het ZVHGV faciliterend zijn aan gemeenten door advisering en door inzet van haar netwerk, systemen, huisvesting en personeel.

Top-X aanpak

De aanpak is primair een top-X aanpak. Elke gemeente kan een top-X aanleveren, waarbij gefocust kan worden op de lokale veiligheidsproblematiek. Daarnaast neemt ZVHGV complexe huiselijk geweld casussen in behandeling en kunnen netwerkpartners veldaanmeldingen doen van complexe casussen waarvoor hun eigen interventies ontoereikend zijn en waarbij integrale samenwerking noodzakelijk is voor het aanpakken van de problematiek.

De werkwijze is een Casus Op Maat-benadering: bij elke casusbespreking zal ernaar worden gestreefd om de direct betrokken partner aan tafel te krijgen.