login »

Jaarverslag 2019

20 juli 2020

Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek (VHH WM) ter kennisname aan. Met het jaarverslag 2019 VHH WM wordt u geïnformeerd over de belangrijkste inspanningen, ontwikkelingen en inhoudelijke resultaten van het VHH WM in 2019.

Wanneer is het VHH WM aan zet?

Wanneer er sprake is van complexe casuïstiek met meervoudige problematiek, criminaliteit en ernstige overlast, waarvoor meer nodig is dan straf of zorg alleen en waarvoor reguliere processen binnen deze domeinen geen uitkomst bieden, is het VHH WM aan zet. Het VHH WM regisseert dan het proces voor een integrale aanpak door ketenpartners uit het gemeentelijke-, justitiële- en zorgdomein. Hierdoor komen effectieve interventies sneller tot stand zodat problemen opgelost- of beheersbaar worden en criminaliteit en overlast wordt teruggedrongen.

Integrale samenwerking ketenpartners

Doordat het VHH WM, gevestigd op de Geleenbeeklaan 2 in Geleen, een groot aantal ketenpartners huisvest, is de integrale samenwerking binnen de zorg- en veiligheidsketen ook fysiek sterk. Het aantal gehuisveste ketenpartners is in 2019 verder uitgebreid. Daarnaast is de samenwerking van de Zuid-Limburgse veiligheidshuizen doorontwikkeld en heeft de verbinding met het sociaal domein verder vorm gekregen.

Actuele ontwikkelingen

In 2019 is meegedacht over -en meegewerkt aan- een aantal actuele ontwikkelingen op het snijvlak van zorg- en veiligheid. Op het thema nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) hebben de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek ervoor gekozen om de uitvoering van de nieuwe taken die deze wet met zich meebrengt, aan te laten sluiten bij de bestaande structuren binnen het Veiligheidshuis.

In het kader van de aanpak problematiek verwarde personen is de pilot Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg & Veiligheid opgezet. De uitvoering van deze pilot is belegd bij de Veiligheidshuizen Zuid Limburg.

Terugblik en perspectief

Het jaarverslag biedt naast een terugblik op het jaar 2019 ook een perspectief op 2020. In 2020 staat de verdergaande samenwerking tussen de Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen centraal en staan er wederom een aantal ontwikkelingen op het snijvlak van zorg- en veiligheid op de agenda. Deze zijn in het jaarverslag als speerpunten benoemd. U kunt hierbij denken aan de uitvoering van de brede aanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) middels een sluitende ketenaanpak en de doorontwikkeling van de nazorg van ex-gedetineerden door de Limburgse veiligheidshuizen.

Downloads

Zie ook:


 
VOLG ONS OOK OP: