login »

MDA++: Specialistische inzet bij complexe en langdurige situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Multi
Disciplinaire
Aanpak
+ => intersectoraal: samenwerking tussen de hulpverleningsketen, veiligheidsketen en het medisch zorgcircuit.
+ => inzet van specialistische hulp.

Kernwoorden: systeemgericht - intergenerationeel - integraal - outofthebox - specialistisch - mét de cliënt - straf&zorg&medisch circuit - lange adem - intensief - patronen doorbreken - één plan, één hulpverlener.

Doelgroep en criteria

  • er is duidelijk sprake van ernstig terugkerend geweld. Waarbij er een groot risico is dat zowel de volwassenen als de kinderen trauma ontwikkelen als gevolg van het geweld dat zij meemaken.
  • er is reeds divers hulpverleningsaanbod ingezet (geweest) zonder afdoende doorbraak van de problematiek. De geweldspiraal is niet gestopt.
  • het lijkt van belang (casus-)regie te gaan voeren gezien de problemen op de verschillende leefgebieden én de overstijgende domeinen: straf - zorg - medisch.
  • de kans is groot dat de problematiek overgedragen wordt op de volgende generatie.

Kernteam

Het samenwerkingsverband Regio Arnhem werkt met een kernteam MDA++. Het kernteam komt onder de vlag van het zorg en veiligheidshuis Arnhem drie-wekelijks bij elkaar om casuïstiek te bespreken. Het kernteam bestaat uit de volgende organisaties (onder regie van het zorg en veiligheidshuis regio Arnhem):

Het accent van de MDA++ aanpak ligt niet alleen op de afstemming van de keten (straf/zorg/medisch) maar vooral op het maken van een systemische en integrale analyse op basis waarvan gehandeld wordt. Daarmee heeft het overleg enigszins het karakter van een behandeloverleg.

Cliënten zijn in vroeg stadium - daar waar mogelijk - betrokken bij het opmaken van een (1) plan. Dat het geweld moet stoppen is een belangrijke boodschap en hier wordt open over gesproken. Huishoudens en gezinnen krijgen daarvoor begeleiding die intensief kan zijn en een (indien nodig zeer) lange adem nodig heeft, doet wat nodig is op alle leefgebieden, systemisch werkt en vanuit nabijheid en betrokkenheid werkt.

Bij de start van MDA++ wordt er vanuit het kernteam een casusregisseur verbonden aan het systeem. Deze casusregisseur is hét gezicht voor de cliënten. Hij/zij is casemanager en ambulant hulpverlener. Daar waar er specialsime nodig is kan de casusregisseur een beroep doen op het kernteam. Tevens is de regisseur MDA++ beschikbaar om eventuele knelpunten aan te horen en te zoeken - overstijgend - naar oplossingen.

Meer informatie over MDA++

Project 'Invisible Cities'

Van december 2019 tot januari 2020 heeft een groep journalistiekstudenten van de Christelijke Hogeschool Ede in het kader van het project 'Invisible Cities' een drietal producties over huiselijk geweld gemaakt. Input voor deze producties werd gehaald uit onder meer een interview met de regisseur-MDA++ en een interview met de ervaringsdeskundigen van Moviera.

Hieronder de links naar de verschillende producties: