login »

Beste Ketenpartners,

Helaas waren wij door COVID-19 genoodzaakt om onze locatie met ingang van 17 maart te sluiten. Gelukkig worden de landelijke maatregelen steeds verder versoepeld, hierbij blijft cruciaal dat we de basisregels blijven volgen! Vermijd drukte, werk vanuit huis als dat kan, houd 1,5 meter afstand, blijf altijd thuis bij klachten en bij benauwdheid en/of koorts dan blijven ook gezinsleden thuis. En natuurlijk: handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

Zoals reeds aangekondigd zijn wij de afgelopen periode druk doende geweest met de voorbereidingen op een verdere opstelling van onze locatie. Wij hebben gemerkt dat er vanuit jullie een steeds grotere behoefte ontstaat om gebruik te maken van de faciliteiten van het Veiligheidshuis en #dekrachtvandichterbij weer te ervaren. Betreffende onze locatie hebben wij goed nieuws; Inmiddels is het Veiligheidshuis als “Corona-proof” beoordeeld en kunnen wij concreet aangeven dat onze locatie met ingang van 8 juni weer zal worden opgesteld voor ketenpartners, zij het met een aantal kleine aanpassingen.

 • Werkplekken zijn ingericht vanuit borging van de 1,5 meter maatregel; Mocht het desondanks te druk zijn op een kamer dan is het altijd mogelijk om hier flexibel mee om te gaan en een “rustige” werkplek op te zoeken.
 • Alle werkkamers zijn voorzien van ramen die open gezet kunnen worden, volop gelegenheid tot ventilatie;
 • Alle spreekkamers zijn voorzien van ramen die open gezet kunnen worden, volop gelegenheid tot ventilatie;
 • Spreekkamers bieden gelegenheid om klanten te zien vanuit borging van de 1 ½ meter maatregel; Het maximaal aantal personen is gereduceerd en aangegeven bij het reserveringssysteem. Voorwaarde is dat er geen of minimaal risico is op agressie. Er is vooralsnog geen pieperdienst beschikbaar! Reserveringen kunnen weer middels het reserveringssysteem worden gedaan, hierbij uiteraard rekening houdend met het maximaal aantal personen dat is aangegeven.
 • Betrokken professional die een afspraak heeft, draagt zorg voor tijdige aanwezigheid om bezoek te ontvangen (minimaal 15 min voorafgaand aan afspraak);
 • Wachtruimte is aangepast op de 1,5 meter maatregel; Per spreekkamer is een aparte wachtplek gerealiseerd.
 • Vergaderruimten zijn aangepast op de 1,5 meter maatregel en zijn voorzien van ramen die geopend kunnen worden, volop gelegenheid tot ventilatie; Het maximaal aantal personen is gereduceerd per vergaderruimte. De vergaderruimten zijn enkel bedoeld voor keten gerelateerde overleggen met diverse ketenpartners. Intern teamoverleg is gezien de beperkte beschikbaarheid op dit moment niet mogelijk.
 • Het aantal personen dat gebruik kan maken van de kantine is gereduceerd. Wij vragen jullie dan ook om op flexibele tijden gebruik te maken van de kantine. Vooralsnog zal er GEEN soep worden geserveerd.
 • Locatie is voorzien van meerdere desinfectie punten en kent intensivering van de momenten en wijze van schoonmaak;
 • Locatie biedt gelegenheid voor gestroomlijnde looproutes; Er zal gebruik worden gemaakt van alternatieve uitgangen.
 • Locatie is uitgebreid voorzien van posters waarop de richtlijnen vermeld staan;
 • Receptie medewerkers zullen bezoekers pro-actief instrueren en aanspreken op het belang van inachtname van de richtlijnen;

Hierbij doen wij een beroep op jullie professionaliteit en betrokkenheid bij ons Veiligheidshuis om deze nieuwe situatie tot een succes te maken en samen te zorgen voor een veilig werkomgeving. Spreek elkaar aan op het moment dat richtlijnen niet worden nageleefd, neem je verantwoordelijkheid en gebruik vooral je gezonde verstand!

Samen kunnen wij stap voor stap weer toewerken naar een aangepaste vorm van #DeKrachtvanDichterbij

Echter, wellicht ten overvloede en ondanks het feit dat de locatie opengesteld wordt blijft de oproep aan alle medewerkers en ketenpartners: Werk zoveel als mogelijk thuis (landelijke richtlijn). Het is aan de ketenpartners om, conform beleid van de resp. moederorganisaties, daarin te faciliteren, vorm aan te geven en op toe te zien.

Als laatste willen wij jullie bedanken voor jullie begrip maar vooral ook jullie flexibiliteit en bijdrage aan de continuering van onze werkzaamheden de afgelopen periode!

Hopende jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd,

Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek heeft als doel criminaliteit en overlast in het district te verminderen of te voorkomen. De veiligheidsbeleving onder de burgers moet verbeterd worden. Met veel ambitie zet het Veiligheidshuis zich daarvoor in.

Veiligheidsbeleving

Het grootste deel van de veel voorkomende criminaliteit en overlast wordt veroorzaakt door jeugdige en volwassen veel- en meerplegers, harde kern- of risicojongeren, daders, slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld en zorgwekkende zorgmijders. Minder recidive zorgt voor minder criminaliteit en minder overlast en een hogere mate van veiligheidsbeleving. Dát is het devies van het Veiligheidshuis!

Partners onder één dak

Hoe wil het Veiligheidshuis dit bereiken? Door te werken aan een persoonsgerichte levensloopbenadering van de doelgroepen, door sleutelfunctionarissen onder één dak (ook fysiek) bijeen te brengen. Deze manier van samenwerken moet leiden tot het effectiever terugdringen van de veel voorkomende criminaliteit en door burgers ervaren overlast.

De meerwaarde van het samenwerkingsverband zit vooral in de aansluiting van de preventieve én repressieve aanpak en de aansluiting met het nazorgtraject. Het Veiligheidshuis gaat ervoor! Partners in veiligheid onder één dak.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten. 
VOLG ONS OOK OP: