login »

ZSM

ZSM betekent zorgvuldig, snel en op maat. Het is een methodiek van de strafketen die valt onder regie van het OM. De belangrijkste taak en doelstelling van ZSM is te komen tot een snelle, zorgvuldige en betekenisvolle afdoening op maat.

Op ZSM wordt iedereen (zowel minder- als meerderjarigen) die is aangehouden of ontboden als verdachte van een strafbaar feit binnen zes tot negen uur besproken in een afdoeningsoverleg tussen de officier van justitie en de relevante ketenpartners. Het doel is om zo snel en betekenisvol mogelijk de meest passende strafrechtelijke afdoening en/of aanvullende interventies in te zetten.

Dit kan bijvoorbeeld een gebieds- of contactverbod, een schuldhulpverleningstraject, gedwongen zorg of een HALT-maatregel zijn. Daarnaast is het afdoeningsoverleg bedoeld om te beslissen of de problematiek van een persoon domeinoverstijgend en zo complex is dat een aanpak in het ZVHRR nodig is (triage-beslissing).

De officier van justitie krijgt door de contextinformatie van het ATP en de bespreking met de ketenpartners een completer beeld van de zaak en de persoon. De partners hebben ter voorbereiding op het overleg de dat-informatie uit het ATP van een inhoudelijke duiding voorzien (wat-informatie). Zo kan de officier van justitie zorgvuldiger en sneller een strafrechtelijke afdoeningsbeslissing op maat nemen en indien nodig, aanvullende interventies inzetten.

De afdoening is betekenisvol als deze voor de betrokkenen -de dader, het slachtoffer, de directe omgeving én de samenleving- het meest passend is.

In Rotterdam wordt ZSM uitgevoerd in een uitgebreide variant:

  • ZSM is onder één dak op dezelfde locatie gevestigd als het ZVHRR en ATP.
  • Alle regiogemeenten uit Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid zijn aangesloten. Rotterdam en Capelle a/d IJssel zijn fysiek aanwezig.
  • Met de andere gemeenten wordt overlegd via televerbinding.
  • Naast de justitiepartners zijn ook Slachtofferhulp Nederland, het gevangeniswezen, Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond en de gecertificeerde jeugdinstellingen fysiek aanwezig.
  • De advocatuur is op ZSM aanwezig, zodat via een (vertrouwelijke) televerbinding de verdachte en de advocaat de zaak kunnen bespreken