login »

RIKK

In het Veiligheidshuis maar ook in ZSM, delen professionals hun kennis en expertise. Daarmee is het niet alleen een plek van samenwerking, maar ook van informatiedelen en expertise uitwisselen. Naar aanleiding van ernstige incidenten en maatschappelijke ontwikkelingen is het idee ontstaan om de al aanwezige kennis en informatie systematisch en in een vroeg stadium te verzamelen en te gebruiken (vroegsignalering). Hiervoor is het essentieel dat op een zorgvuldige manier domeinoverstijgend informatie wordt gedeeld en dat mede op grond van goede en zo volledig mogelijke informatie, de juiste instrumenten worden ingezet. In Rotterdam hebben we hiervoor het Regionaal Informatie en Kennis Knooppunt (RIKK, voorheen KIB- keten informatie bureau genaamd) ingericht.

Het RIKK levert de “dat” informatie van de verdachte die op ZSM instroomt of van de persoon die als veldaanmelding binnenkomt en op grond van de uitkomsten worden besluiten voor de voortgang (advisering, routering) genomen. Als er aanleiding voor is, wordt de “dat” informatie verrijkt tot “wat” informatie door de professionals van de organisaties waar betrokkene bekend is. Voor het RIKK worden processen geformuleerd en toegepast, die als basis dienen om de ketensamenwerking en ICT tot een landelijk bruikbaar model in te richten. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan de totstandkoming van wet- en regelgeving om dit domeinoverstijgend samenwerken van een wettelijke grondslag te voorzien. Het VHRR is hier nauw bij betrokken.
In onderstaand schema is weergegeven hoe het knooppunt fungeert:

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.