login »

Werkproces

a) Selectie en routing van binnengekomen meldingen

Dagelijks screenen we de binnengekomen meldingen van incidenten en delicten. Het gaat gemiddeld om twintig meldingen per dag. De screening gebeurt samen met: Veilig Thuis, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). We beoordelen de risico’s en complexiteit van de meldingen. Samen bepalen we wat ermee moet gebeuren. In een aantal gevallen volstaat om ze door te sturen naar een lokaal zorgoverleg, of een (preventieve) actie vanuit bijvoorbeeld CJG of AMW.

Meldingen die iets ingewikkelder zijn, gaan door naar de wekelijkse triage. Hier bekijken we samen met zestien organisaties de aard en ernst van meldingen. We beoordelen welke vervolgstappen nodig zijn. Eén van de deelnemers kan een casus oppakken. Of we verzamelen eerst meer informatie vóór een vervolgbesluit. Bij een complexe casus zetten we procesregie van ons Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg in.

b) Procesregie bij complexe casussen

In een multicomplexe casus spelen meerdere problemen tegelijk. Het gaat dan om geprioriteerde personen (Top X), jeugdgroepen of huiselijk geweld. Samen werken alle betrokken partners toe naar een integrale aanpak van de casus, dit gebeurt onder procesregie van ons Zorg- en Veiligheidshuis. De procesregisseurs roepen waar nodig rondetafeloverleggen bijeen en monitoren de voortgang. Hun taak eindigt wanneer de zorg bij een of meer partners is geborgd.

c) Nazorg bij ex-gedetineerden

Gemeenten moeten zorgen dat terugkeer uit detentie zo effectief mogelijk verloopt. Deze taak is bij ons Zorg- en Veiligheidshuis belegd. Nazorg voor ex-gedetineerden is gericht op het verkleinen van de kans op recidive. Ook moet het voorkomen dat iemand na zijn detentie op straat staat en bij de maatschappelijke opvang terecht komt en/of voor overlast zorgt. Onze nazorg vindt vooral plaats tijdens detentie, daarom spreken wij ook wel van Doorzorg. Dan zetten we zo veel mogelijk acties uit en regelen we zaken op meerdere leefgebieden. Zodoende is de zorg ook na detentie geborgd en het risico op terugval kleiner.

d) Informatieknooppunt en advies

Als netwerkorganisatie op het snijvlak van het sociaal, bestuurlijk en justitieel domein heeft ons Zorg- en Veiligheidshuis een unieke informatiepositie. We vormen hét informatieknooppunt tussen allerlei ketenpartners. Met deze informatie kunnen we lopende casussen ondersteunen. Ook bij calamiteiten kunnen we de noodzakelijke informatie leveren. Verder monitoren we personen die in het verleden geprioriteerd zijn of dit in de toekomst weer kunnen worden. Zo kunnen we tijdig signaleren wanneer iemand dreigt af te glijden.

Onze integrale aanpak overstijgt de eigen mogelijkheden van de afzonderlijke partners. Ook voorkomen we dat ieder maar een deel van de problematiek aanpakt en/of langs elkaar heen werkt. Om een goed resultaat te bereiken, moeten we soms buiten de bestaande kaders denken. Dat vergt creativiteit. Zeker als het gaat om oplossingen op het snijvlak van straf en behandeling.


Een initiatief van Limburgse Gemeenten, Provincie en alle deelnemende partners, want Samenwerken Werkt.