login »

Nieuws

Veiligheidshuis Midden-Limburg presenteert jaarverslag 2020 (en ambities 2021)

15 januari 2021

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de succesfactoren, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar de ambities voor 2021.

Corona
Het Veiligheidshuis Midden-Limburg (Veiligheidshuis ML) heeft, net zoals ieder ander in Nederland, een bewogen jaar achter de rug. Het coronavirus had, zeker in het begin, veel impact op de werkwijze. Het niet meer fysiek bij elkaar kunnen komen, dwong de medewerkers van het Veiligheidshuis en partners om over te gaan tot digitale overleggen.

Deze nieuwe werkwijze werd echter snel door iedereen omarmd. Uiteindelijk heeft dit weinig invloed gehad op de aantallen cases die binnenkwamen en behandeld konden worden.

Thema’s
In 2020 zijn dertien thema's opgesteld door de zeven gemeenten van Midden-Limburg, waar samen met het Veiligheidshuis ML aan gewerkt wordt. Enkele zijn al geheel of bijna afgerond en de overige thema's worden in 2021 voortgezet.

Landelijke meerjarenagenda
Ook wordt in 2021 de landelijke meerjarenagenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2025 ingevoerd, waar het Veiligheidshuis ML rekening mee heeft te houden. De thema's die op deze agenda staan, komen ook terug in de doelstellingen voor 2021. Deze zullen samen met de partners opgepakt worden.

Downloads


Aanpak Veiligheidshuis Midden-Limburg lijkt vruchten af te werpen

19 maart 2019

Meer dan de helft (59%) van de cliënten van het Veiligheidshuis Midden­-Limburg pleegde in de twee jaar na het volgen van een veiligheidshuis-traject, geen of minder delicten. Dat blijkt uit de eerste regionale meting met een recidivemonitor.

Van de in totaal 256 cliënten die in 2015 veiligheidshuis-traject volgden, viel 37 procent in de twee daaropvolgende jaren niet in herhaling. 22 procent vertoonde wél weer delictgedrag, maar minder vaak dan voorheen. Bij de overige 41 procent bleef het aantal delicten gelijk of nam toe.

Recidivetool
Bij het onderzoek werd - voor het eerst - gebruikgemaakt van de recidivetool, ontwikkeld door Bureau Alpha. Met deze tool is het mogelijk om in politieregistraties na te gaan in hoeverre iemand, na behandeling van de casus in het veiligheidshuis, daadwerkelijk minder vaak of minder (ernstig) terugvalt in crimineel gedrag.

De onderzochte veiligheidshuis-cliënten pleegden in de periode 2013 tot 2018 opgeteld 2209 delicten. In de helft van al deze gevallen (56%) ging het om gewelds- of vermogensdelicten: diefstal, inbraak, heling, straatroof, overvallen, bedreiging, mishandeling of verkrachting.

High Impact Crime
Het meeste succes boekte het Veiligheidshuis Midden-Limburg met de aanpak van plegers van HIC­delicten (High Impact Crime). Hierbij trad bij 84 procent van de plegers een criminaliteitsdaling op ná de aanpak door het Veiligheidshuis. De Top X van 2015 – oftewel de meest ernstige en intensieve groep plegers – blijkt veel weerbarstiger. Bij deze groep is bij maar liefst 70 procent sprake van evenveel of zelfs meer delicten na de start van de aanpak. 2015 was overigens het eerste jaar waarin binnen dit Veiligheidshuis werd gewerkt met een Top X. Vervolgmetingen moeten uitwijzen in hoeverre die verbeteringen laten zien bij deze groep.

Hoewel de cijfers niet alleen gerelateerd kunnen worden aan het werk in het veiligheidshuis (er zijn verschillende factoren van invloed), geven recidivecijfers wel indicaties voor effectiviteit van de aanpak.

Downloads