login »

Nieuws

Onderzoek meerwaarde nazorg ex-gedetineerden ZVH’en Noord- en Midden-Limburg

20 april 2023
De intensieve nazorg van ex-gedetineerden door de coördinatoren van de zorg- en veiligheidshuizen Noord- en Midden-Limburg betaalt zich ruimschoots terug. Dat blijkt uit onderzoek dat deze ZVH’en hebben laten uit laten voeren.

Optimale ondersteuning
Voordat ze in vrijheid zijn gesteld, voeren de ZVH-nazorgcoördinatoren in de PI al een eerste gesprek met gedetineerden. Zo wordt ingezet op optimale ondersteuning op verschillende leefgebieden. In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen de onderzoeksgroep en een controlegroep (vergelijkbaar op kenmerken als crimineel verleden, leeftijd en omvang en aard van de problematiek).

Interviews en politiecijfers
De onderzoekers keken onder meer naar recidive, dagbesteding/werk, welzijn en zorgconsumptie. Hiervoor zijn interviews gehouden met ex-gedetineerden en met veiligheidshuispersoneel en hulpverleners. Ook zijn politiecijfers verzameld.

Opbrengsten
De nazorg van de ZVH’en bereikt zo’n 24 procent van de totale groep uitgestroomde gedetineerden. De onderzoekers zien dat de baten ruimschoots opwegen tegen de jaarlijkse kosten. Zo blijkt dat elke investering van 1,00 euro in nazorg, ten minste 2,28 euro oplevert.

De werkelijke opbrengsten zijn vermoedelijk hoger, gezien de positieve resultaten op het vlak van wonen, verslaving, psychische gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

Downloads

Meer weten
Neem voor meer informatie over dit onderzoek en de werkwijze in Noord- en Midden-Limburg contact op met Pieter van der Heul (manager ZVH Midden-Limburg).ZVH Midden-Limburg presenteert jaarverslag 2022 (en ambities 2023)

28 februari 2023

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft zijn jaarverslag 2022 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de succesfactoren, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar de ambities voor 2023.

Ontwikkelingen
Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft in 2022 weer nieuwe ontwikkelingen meegemaakt. Zo is de aanpak Mensenhandel een taak geworden die vanuit de Zorg- en Veiligheidshuizen van Noord- en Midden-Limburg opgepakt wordt. De werkwijze en de signalen die binnenkomen zijn nieuw en geven aan dat de aanpak van Mensenhandel een goede zaak is. Dit zal voorlopig ook wel in ontwikkeling blijven.

De wens om samen met Veilig Thuis en enkele andere partners de politiemeldingen gezamenlijk op te pakken is in vervulling gegaan. Al zijn hier nog wel verbeteringen in aan te brengen waar in 2023 op voortborduurt gaat worden.

Taken/verantwoordelijkheden ZVH
In het laatste ambtelijke voorbereidingsoverleg van 2022 is voorgesteld om in 2023 te onderzoeken of het uitgangspunt om het Zorg- en Veiligheidshuis “lean en mean” te houden nog steeds te handhaven is. Dit komt mede voort uit discussies over taken/verantwoordelijkheden die bij het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg belegd worden of belegd willen worden. Dit zal meer duidelijkheid moeten geven voor zowel het Zorg- en Veiligheidshuis als de gemeenten zelf.

Thema’s
Het jaarverslag is geschreven rondom de thema’s die de 7 gemeenten van Midden-Limburg met het ZVH hebben opgesteld en de thema’s die in de landelijke meerjarenagenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2025 zijn aangegeven.

DownloadsVeiligheidshuis Midden-Limburg presenteert jaarverslag 2020 (en ambities 2021)

15 januari 2021

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de succesfactoren, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar de ambities voor 2021.

Corona
Het Veiligheidshuis Midden-Limburg (Veiligheidshuis ML) heeft, net zoals ieder ander in Nederland, een bewogen jaar achter de rug. Het coronavirus had, zeker in het begin, veel impact op de werkwijze. Het niet meer fysiek bij elkaar kunnen komen, dwong de medewerkers van het Veiligheidshuis en partners om over te gaan tot digitale overleggen.

Deze nieuwe werkwijze werd echter snel door iedereen omarmd. Uiteindelijk heeft dit weinig invloed gehad op de aantallen cases die binnenkwamen en behandeld konden worden.

Thema’s
In 2020 zijn dertien thema's opgesteld door de zeven gemeenten van Midden-Limburg, waar samen met het Veiligheidshuis ML aan gewerkt wordt. Enkele zijn al geheel of bijna afgerond en de overige thema's worden in 2021 voortgezet.

Landelijke meerjarenagenda
Ook wordt in 2021 de landelijke meerjarenagenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2025 ingevoerd, waar het Veiligheidshuis ML rekening mee heeft te houden. De thema's die op deze agenda staan, komen ook terug in de doelstellingen voor 2021. Deze zullen samen met de partners opgepakt worden.

DownloadsAanpak Veiligheidshuis Midden-Limburg lijkt vruchten af te werpen

19 maart 2019

Meer dan de helft (59%) van de cliënten van het Veiligheidshuis Midden­-Limburg pleegde in de twee jaar na het volgen van een veiligheidshuis-traject, geen of minder delicten. Dat blijkt uit de eerste regionale meting met een recidivemonitor.

Van de in totaal 256 cliënten die in 2015 veiligheidshuis-traject volgden, viel 37 procent in de twee daaropvolgende jaren niet in herhaling. 22 procent vertoonde wél weer delictgedrag, maar minder vaak dan voorheen. Bij de overige 41 procent bleef het aantal delicten gelijk of nam toe.

Recidivetool
Bij het onderzoek werd - voor het eerst - gebruikgemaakt van de recidivetool, ontwikkeld door Bureau Alpha. Met deze tool is het mogelijk om in politieregistraties na te gaan in hoeverre iemand, na behandeling van de casus in het veiligheidshuis, daadwerkelijk minder vaak of minder (ernstig) terugvalt in crimineel gedrag.

De onderzochte veiligheidshuis-cliënten pleegden in de periode 2013 tot 2018 opgeteld 2209 delicten. In de helft van al deze gevallen (56%) ging het om gewelds- of vermogensdelicten: diefstal, inbraak, heling, straatroof, overvallen, bedreiging, mishandeling of verkrachting.

High Impact Crime
Het meeste succes boekte het Veiligheidshuis Midden-Limburg met de aanpak van plegers van HIC­delicten (High Impact Crime). Hierbij trad bij 84 procent van de plegers een criminaliteitsdaling op ná de aanpak door het Veiligheidshuis. De Top X van 2015 – oftewel de meest ernstige en intensieve groep plegers – blijkt veel weerbarstiger. Bij deze groep is bij maar liefst 70 procent sprake van evenveel of zelfs meer delicten na de start van de aanpak. 2015 was overigens het eerste jaar waarin binnen dit Veiligheidshuis werd gewerkt met een Top X. Vervolgmetingen moeten uitwijzen in hoeverre die verbeteringen laten zien bij deze groep.

Hoewel de cijfers niet alleen gerelateerd kunnen worden aan het werk in het veiligheidshuis (er zijn verschillende factoren van invloed), geven recidivecijfers wel indicaties voor effectiviteit van de aanpak.

Downloads