login »

Doelgroepen in ons vizier

Veel- en meerplegers, risicojongeren, huiselijk geweld, nazorg detentie

In het veiligheidshuis zijn drie met elkaar verbonden werkstromen te onderscheiden. De aanpak van meerderjarigen, de aanpak van risicojongeren en de aanpak van huiselijk geweld. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan slachtofferhulp en aan zogenaamde first-offenders.

Wij richten ons niet alleen op veelplegers, maar ook op notoire overlastveroorzakers of personen die in die richting aan het afglijden zijn. In Roermond loopt het drang- en dwang project bijvoorbeeld. Preventie is nog altijd beter – en goedkoper – dan curatie of repressie.

Voor alle personen die door ons worden geprioriteerd - worden “vastgepakt” – geldt dat zij pas worden “losgelaten” als het ongewenste gedrag is beëindigd. Het aantal cliënten dat wij kunnen prioriteren is uiteraard beperkt. De twee belangrijkste criteria om te selecteren zijn: de mate van criminaliteit of overlast die iemand pleegt; de noodzaak van een integrale aanpak door meerdere partners onder regie van het veiligheidshuis.


Een initiatief van Limburgse Gemeenten, Provincie en alle deelnemende partners, want Samenwerken Werkt.