login »

Casus aanmelden

U kunt als convenantpartner personen en eventuele gezinsleden aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg.

Dit kan middels ons aanmeldportaal (zie hieronder).

Informeren van de cliënt

De cliënt dient door de aanmelder op de hoogte te worden gebracht van de aanmelding bij het Zorg- en Veiligheidshuis.

Als er zwaarwegende redenen zijn de cliënt niet te informeren, kan hierover worden overlegd. Het verzoek deze reden in het aanmeldformulier te noteren.

In een wekelijkse weegploeg bespreken de procesregisseurs of een aanmelding past binnen de doelstellingen van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Een casus dient aan criteria te voldoen:

  • Er is sprake van problemen die op meer dan één leefgebied (multiproblem) spelen en (naar verwachting) kunnen leiden tot crimineel en/of overlast gevend gedrag of verder afglijden; en;
  • Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken; en;
  • De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben); of;
  • Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak.

Binnen Midden-Limburg kan in voorkomende gevallen ook multi-complexe casuïstiek aangemeld worden waarbij sprake is van stagnatie in de samenwerking binnen één keten, maar door deze stagnatie sprake kan zijn van zowel zorg als onveiligheid.

Na ontvangst van uw aanmelding wordt deze verrijkt bij onze convenantpartners.

De informatie die hieruit voortkomt wordt meegenomen in de weging. Dit kan leiden tot twee besluiten:

  • De casus wordt niet in behandeling genomen voor procesregie. U ontvangt een terug verwijzing inclusief toelichting en advies.
  • De casus wordt in behandeling genomen door het Zorg- en Veiligheidshuis. Er wordt een overleg georganiseerd met de betrokken ketenpartners.

U wordt na het wegen van het besluit op de hoogte gesteld.

Aanmeldportaal

>> Ga naar het aanmeldportaal Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg voor aanmelding van casuïstiek.