login »

Aandachtsgebieden

Complexe casuïstiek

In het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg (ZVH) wordt een aanpak opgesteld voor complexe casuïstiek: personen die problemen hebben op meerdere leefgebieden, waarbij een aanpak over meerdere ketens gewenst is.

Hierbij richt het ZVH zich voornamelijk op personen die voor veel criminaliteit en overlast zorgen. Dit zijn:

  • Zowel volwassenen als minderjarigen (waaronder ook jeugdgroepen);
  • Personen met verward gedrag;
  • Personen die in beeld komen vanwege (dreigende) radicalisering of extremisme;
  • Personen die in- en uit detentie gaan;
  • Complexe huiselijk geweldzaken.

Het ZVH voert de procesregie over de casussen en maakt met de benodigde ketenpartners afspraken over de aanpak, bewaakt deze afspraken en stuurt waar nodig bij. Ook draagt het ZVH zorg voor aanlevering van een advies aan ZSM (Openbaar Ministerie), zodat indien mogelijk een goede strafafdoening kan plaatsvinden.

Voor alle personen die door de ketenpartners in het ZVH worden geprioriteerd - worden “vastgepakt” – geldt dat zij pas worden “losgelaten” als het ongewenste gedrag is beëindigd.


Een initiatief van Limburgse Gemeenten, Provincie en alle deelnemende partners, want Samenwerken Werkt.