login »

Lokale thema’s

Risicojeugd

Onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis worden, samen met bij jeugdigen betrokken organisaties, meldingen inzake risicojeugd besproken. Bijvoorbeeld als een jongere opvalt door zijn gedrag of de gemeente last heeft van een groep probleemjongeren. Hun gedrag varieert van het veroorzaken van overlast tot criminele activiteiten.

Er kan sprake zijn van een problematische thuissituatie, zorgen om de ontwikkeling en veiligheid. De betrokken organisaties gaan dan samen na wat er al bekend is rondom deze jongeren (0-23 jaar), informeren betrokkene(n) en hun ouders en bieden hulp en ondersteuning aan om herhaling van overlast, vervallen in criminaliteit of maatschappelijke uitval te voorkomen.

Complexe Zorgproblematiek

Ten opzichte van het landelijk kader Zorg- en Veiligheidshuizen reikt de inzet van Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland verder. Het Zorg- en Veiligheidshuis richt zich ook op situaties waarin sprake is van complexe multiproblematiek op het vlak van zorg, zonder dat daarbij sprake hoeft te zijn van overlast voor de omgeving of een strafrechtelijke component. Het Zorg- en Veiligheidshuis komt in beeld als de inzet binnen het vrijwillig kader op wijk- en lokaal niveau niet toereikend blijkt.

Informatieknooppunt Voorkomen Uithuiszettingen/ Vindplaats van Schulden

De aanpak Voorkomen uithuiszettingen is ontwikkeld samen met de gemeente Maastricht, Maastrichtse woningcorporaties, Kredietbank Limburg en stichting Trajekt). Doel van deze aanpak is het aantal gedwongen uithuiszettingen te verminderen door problematiek tijdig te signaleren en zo vroeg mogelijk hulp te organiseren.

Er is vanuit de gemeente Maastricht binnen het Zorg- en Veiligheidshuis een Informatieknooppunt (VPS) ingericht dat deze aanpak begeleidt, bewaakt en coördineert. Zo vindt er onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis een netwerkoverleg Voorkomen uithuiszettingen plaats met relevante netwerkpartners op basis van aanmeldingen van de woningcorporaties, Kredietbank Limburg en Trajekt. Daarnaast vindt er afstemming plaats met Housing voor huurders die eerder zijn ontruimd en nu een nieuwe start willen maken. In 2019 is ook gestart met vroegsignalering op het gebied van schulden. Hiervoor is aangesloten bij de Vindplaats van Schulden van het Bureau voor Kredietregistratie (BKR).

Het BKR levert een lijst aan het informatieknooppunt met adressen waarop er sprake is van meerdere betalingsachterstanden. Het informatieknooppunt zorgt er vervolgens voor dat deze mensen actief worden benaderd door het vroegsignaleringsteam. Dit team bestaat uit medewerkers van Kredietbank Limburg en Trajekt. Het doel van deze aanpak is om mensen met schulden zo vroeg mogelijk een hulpaanbod te doen. Dit om te voorkomen dat schulden problematisch worden en daardoor moeilijker zijn op te lossen.