login »

Privacy en Rechten

Privacy statement

Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Er zijn ook bijzondere wetten die de bescherming van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld de politie en justitie regelen.

Verwerking persoonsgegevens

Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda verwerkt persoonsgegevens om zijn taken uit te voeren. In het kader daarvan worden bijvoorbeeld gegevens in een registratiesysteem bijgehouden. Het is per geval verschillend welke persoonsgegevens nodig zijn om een casus goed aan te pakken. We verwerken in ieder geval uw naam en geboortedatum.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken krijgt u hierover een brief van- of namens de organisatie die u aanmeldt. Daarin staat ook welke persoonsgegevens wij precies over u verwerken en waarom.

Verwerkingsdoeleinden

Het verwerken van persoonsgegevens in het Zorg- en Veiligheidshuis gebeurt met als doel het bijdragen aan de veiligheid in de gemeenten. Het gaat specifiek over het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen.
De verwerking van persoonsgegevens in het Zorg- en Veiligheidshuis draagt bij aan:

  • het oplossen van complexe multi-problematiek. Dat wil zeggen dat de betrokkene problemen hebben op meerdere leefgebieden; en
  • het voorkomen van (verder) crimineel en/of overlast-gevend gedrag of verder afglijden van die personen; en:
  • het oplossen van ernstige lokale veiligheidsproblematiek;
  • het mogelijk maken van samenwerking om dat allemaal voor elkaar te krijgen

Het Zorg- en Veiligheidshuis verwerkt gegevens op basis van de AVG artikel 6 lid 1 onder e. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de (wettelijke en of maatschappelijke) taak van de betrokken partner.

Uitwisseling van gegevens

Voor het uitvoeren van de taken van partners kan het nodig zijn dat er binnen de kaders van het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda persoonsgegevens gedeeld worden met verschillende organisaties die aangesloten zijn bij het ZVH. U vindt een overzicht van de aangesloten partners onder de knop Partners op deze website.

Beveiliging persoonsgegevens

Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die het onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda bewaart de persoonsgegevens die het verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van toepasselijke wetgeving is vereist. Uw gegevens worden uiterlijk een jaar na het afsluiten van de casus vernietigd.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een onderbouwd verzoek doen per e-mail:

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG).
  • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
  • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Het verzoek dient voldoende persoonsgegevens te bevatten om vast te stellen over welke persoon het verzoek gaat. Hiervoor is een combinatie van voor + achternaam en geboortedatum of adres nodig. Daarnaast moet duidelijk zijn wat het verzoek is: inzage, correctie, verwijdering, beperking of bezwaar.
Verder hebben we contactgegevens (telefoonnummer en emailadres) van u nodig om u te informeren over de afhandeling van het verzoek. U kunt een voorbeeldbrief gebruiken, deze vindt u hier.

Functionaris Gegevensbescherming

Er is een Functionaris Gegevensbescherming voor het Zorg en Veiligheidshuis aangesteld vanuit de gemeente Breda. U kunt contact met de Functionaris Gegevensbescherming opnemen als u vragen of opmerking heeft over hoe het ZVH omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Klacht indienen over het Zorg- en Veiligheidshuis

Bent u ontevreden over het Zorg- en Veiligheidshuis of over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan? Bespreek uw onvrede met uw directe contactpersoon. Mochten we samen niet tot een oplossing komen, dan kunt u een klacht indienen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Let op: de AP neemt uw klacht alleen in behandeling als u eerst een klacht heeft ingediend bij het Zorg- en Veiligheidshuis zelf.