login »

Maatwerk complexe casuïstiek

In het Zorg en Veiligheidshuis bestaat het team complexe casuïstiek uit procesregisseurs en informatieregisseurs. Professionals kunnen een complexe casus aanmelden bij de regisseurs wanneer de reguliere hulpverlening vastloopt. Meestal voldoet de casus dan ook aan de volgende criteria:

Werkwijze

De regisseurs screenen de aanmelding. De informatieregisseur verzamelt en verrijkt informatie over de casus. Aan de hand van deze informatie wordt getoetst of de inzet van de regisseurs echt nodig is. Er zijn drie verschillende uitkomsten.

Werkwijze in de praktijk – een voorbeeld

De politie meldt een groep jongeren aan bij de informatieregisseur complexe problematiek van het Zorg- en Veiligheidshuis. Alle jongeren worden verdacht van het plegen van zware delicten (gewapende winkelovervallen en straatroven). De politie geeft aan dat sommige jongeren bekend zijn bij hen en dat sommigen voor de eerste keer in aanraking komen met de politie. De politie wil graag meer duidelijkheid krijgen over welke organisaties er betrokken zijn bij deze jongeren. Zodat informatie-uitwisseling kan plaats vinden en er verbinding gelegd kan worden tussen de verschillende domeinen politie/justitie, zorg en bestuur.

De informatieregisseur verzamelt de informatie die bekend is over de jongeren. Het blijkt dat sommige jongeren bij een reguliere hulpverleningsorganisatie bekend zijn. Sommige jongeren krijgen een maatregel Toezicht en Begeleiding door de Jeugdreclassering of Reclassering Nederland opgelegd. In deze gevallen wordt de casusregie door reguliere hulpverleningsorganisaties opgepakt. Dit is toereikend en inzet van de regisseurs is dus niet nodig.

De politie geeft bij de aanmelding aan dat de jongeren niet echt in groepsverband werken. Uit het rechercheonderzoek komt echter wel naar voren dat er verbanden tussen de jongeren zijn. Onder andere blijkt dat deze jongeren allemaal in dezelfde instelling wonen, gewoond hebben of daar op bezoek komen. Deze informatie wordt uitgebreider geanalyseerd. De regisseurs delen hun bevindingen vervolgens met de betreffende instelling. Zij vervullen hierbij een signalerende functie.

Bij een aantal jongeren wordt besloten dat de regisseurs procesregie starten. Er zijn veel verschillende professionals betrokken bij deze jongeren. Procesregie is nodig om te zorgen voor informatie-uitwisseling en verbinding tussen de verschillende professionals, en om afstemming te bereiken over de in te zetten hulpverlening van de verschillende professionals.

De werkwijze staat ook beschreven in de folder Maatwerk complexe meervoudige problematiek.