login »

Radicalisering en extremisme


Krachtig lerende netwerken

24 november 2020
Terrorisme en criminaliteit zijn gelaagde, veranderlijke en ongrijpbare fenomenen. In dit werd gekeken naar wat de aanpak van terrorisme en de aanpak van criminaliteit van elkaar kunnen leren.
lees meer

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53

15 oktober 2020
Op dit moment zijn er in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging kunnen vormen. Alhoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen in Nederland een aanslag voorbereiden, blijft het voorstelbaar dat dit kan gebeuren. Dat blijkt uit het 53ste Dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
lees meer

JEPzine: Professionele oordeelsvorming bij het vermoeden van radicalisering

25 augustus 2020
Jongeren die een extreme mening verkondigen. Negatief zijn over andersdenkenden, de samenleving of instituties. Of die ineens heel ander gedrag gaan vertonen. Hoe moet je dat inschatten? Hoe vorm je een professioneel oordeel over radicalisering en extremisme bij jongeren? Hierover gaat het nieuwe JEPzine ‘Professionele oordeelsvorming’.
lees meer

Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

2 april 2020
De maatregelen uit de ‘Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding’ (Twbmt) blijken met name te worden ingezet in situaties waarbij geen andere middelen voorhanden zijn om toezicht te houden op een persoon. Het WODC heeft de wet geëvalueerd op basis van het gebruik van de wet in de periode 1 maart 2017 – 30 september 2019.
lees meer

Wetsvoorstel persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten

13 februari 2020
Het concept wetsvoorstel 'Persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten' is in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel verankert de wettelijke taak voor het college van burgemeester en wethouders om casusoverleggen over radicalisering te organiseren.
lees meer

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

9 december 2019
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau in Nederland vastgesteld op niveau 3 van de 5. De terroristische dreiging is nog steeds aanzienlijk, zoals meerdere incidenten en arrestaties, ook in Nederland, hebben aangetoond. Een aanslag is dus voorstelbaar. Dat staat in het 51ste Dreigingsbeeld van de NCTV.
Lees het hele artikel

Toolkit voor preventie radicalisering

27 augustus 2019
Er is een online toolkit ontwikkeld die gemeenten ondersteunt om radicalisering effectiever te bestrijden. Deze ‘Toolkit Evidence Based Werken bij de Preventie van Radicalisering’ is ontwikkeld in opdracht van SZW en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
Lees het hele artikel

Tool Triggerfactoren radicalisering

06 maart 2019
De Tool Triggerfactoren radicalisering is volledig vernieuwd. Deze tool, een initiatief van het ministerie van SZW, geeft professionals inzicht in wat zij kunnen doen om mogelijke radicalisering tegen te gaan.
Lees het hele artikel

48ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

10 september 2018
De jihadistische dreiging is de afgelopen periode veranderd, maar de dreiging tegen Nederland blijft substantieel. Ondanks een stagnerende groei, geeft de omvang van de Nederlandse jihadistische beweging reden tot zorg. Dat blijkt uit het 48ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV.
Lees het hele artikel

Familie van uitreizigers

1 augustus 2018
Welke rol spelen familieleden bij het voorbereiden van, uitreizen naar en terugkeren uit een buitenlands strijdgebied waar jihadistische strijdgroepen actief zijn? In opdracht van het WODC deed de Universiteit Leiden onderzoek naar dit vraagstuk. Voor dit onderzoek zijn naast een literatuurstudie en beleidsanalyse, tientallen interviews afgenomen met professionals en familieleden van (vermeende) Syriëgangers.
Lees het hele artikel

Handreiking Lokaal Netwerk sleutelfiguren

3 juli 2018
Wijkagenten, jongerenwerkers, trainers van sportclubs, buurtbewoners en leden van religieuze organisaties. Deze sleutelfiguren zijn samen beter in staat polarisatie en radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden. De handreiking Lokaal Netwerk sleutelfiguren helpt gemeenten.
Lees het hele artikel

Notitie ‘Integrale Aanpak Terrorisme’

27 november 2017
De huidige aanpak van terrorisme wordt doorgezet en op een aantal punten uitgebreid. Hierbij worden alle mogelijkheden benut om extremisme en terrorisme te bestrijden en nieuwe aanwas te voorkomen. Van preventie tot repressie, van lokaal tot internationaal. Dat staat in de notitie ‘Integrale Aanpak Terrorisme’ van het kabinet, waarin ook de rol van de Veiligheidshuizen naar voren komt.
Lees het hele artikel

Evaluatie Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

14 september 2017
Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme heeft een positieve impuls gegeven aan de integrale aanpak van radicalisering. Maar toch wordt in de helft van de gemeenten nog niets gedaan aan de aanpak. Vooral kleine en middelgrote gemeenten negeren hun taak, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Internationale toolkit voor preventie radicalisering

24 oktober 2016
Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad voor Euorpa heeft een toolkit voor de preventie van radicalisering gepresenteerd. De toolkit biedt lokale en regionale overheden handvatten bij het organiseren van interculturele en interreligieuze dialoog.
Lees het hele artikel

Factsheet 'Raad voor de Kinderbescherming en radicalisering'

27 juli 2015
De Raad voor de Kinderbescherming heeft een factsheet opgesteld over welke rol de organisatie kan spelen bij de aanpak van radicalisering. Als een gemeente opmerkt dat jongeren behoren tot de risicogroepen, kunnen ze de Raad raadplegen of inschakelen.
Lees het hele artikel

Rol gemeenten in integrale aanpak radicalisering

2 juni 2015
De VNG en het NGB brengen vandaag een beknopte factsheet uit over de rol van de gemeente in de aanpak van radicalisering. De factsheet geeft bestuurders handelingsperspectief aan de hand van drie fasen waarin de preventieve rol van gemeenten expliciet nodig is.
Lees het hele artikel

Re-integratie veroordeelde jihadisten vergt aanpassingen

26 mei 2015
Het re-integratieproces van ex-gedetineerden jihadisten verloopt vaak niet soepel. Dit blijkt uit het onderzoek 'Na de vrijlating' van Beatrice de Graaf en Daan Weggemans. Een deel van hen raakt juist sterker verbonden met radicale netwerken, doordat zij op de terroristenafdeling van de gevangenis in aanraking komen met andere jihadisten.
Lees het hele artikel