login »

Wie kent de veelpleger?

18 december 2012

Voor dit onderzoek zijn alle veelplegers uit het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf in beeld gebracht. Op basis van justitiële en niet-justitiële gegevens zijn de kenmerken en achtergronden van de veelplegers beschreven.

Probleemstelling

De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘Welke kenmerken hebben meerderjarige (niet geprioriteerde) veelplegers, wonende in de districten Maasland en Maas en Leijgraaf in 2011 en ten aanzien van welke leefgebieden kunnen betrokken partners verbonden aan het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf een aanvullend aanbod doen?’

Conclusies

De totale veelplegerpopulatie kan worden onderverdeeld in drie categorieën: de harde kern jongere (18+), de veelpleger en de zeer actieve veelpleger. In totaal bevinden zich 297 personen op de veelplegerlijst, onder wie 37 harde kern jongeren (18+), 215 veelplegers en 45 zeer actieve veelplegers.

Het RVML heeft 31 procent van de totale veelplegerpopulatie in het peiljaar 2011 in beeld gehad; in het justitiële veelplegersoverleg (9%) in het overleg huiselijk geweld (8%) en in het overleg nazorg (21%).

Het opleidingsniveau van de veelplegers is laag. Hierbij is het opvallend en zorgwekkend dat meer dan de helft van de veelplegers zijn opleiding vroegtijdig heeft afgebroken (of helemaal geen opleiding heeft gevolgd).

Er blijkt een sterke correlatie te bestaan tussen bepaalde wijken en het aandeel veelplegers. Veelplegers zijn veelal personen met meervoudige problemen op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden, relatie, psyche en verslaving.

Aanbevelingen

  1. Bij de groep veelplegers is vaak sprake van complexe problematiek die verder reikt dan enkel de processen-verbaal. Het Openbaar Bestuur zou zich moeten beraden op een bredere integrale aanpak dan momenteel het geval is. De veronderstelling is dat het preventief investeren op een aantal leefgebieden veel criminaliteit en overlast kan voorkomen.
  2. Binnen de justitiële keten verdient het de aanbeveling om te kijken naar de geconstateerde verschillen t.a.v. de veelplegers. Zowel naar de verschillen in instroom per district in het veelplegersoverleg als naar de uitstroom van het aantal veelplegers per district richting nazorgoverleg.
  3. Een groot deel van de totale veelplegerpopulatie is enkel in beeld bij de justitiële organisaties. Het Openbaar Bestuur zal zich moeten bezinnen in hoeverre zij een breder integraal zicht willen hebben en houden op de genoemde doelgroep.
  4. Investeren in de harde kern jongeren is een belangrijk aandachtspunt. Het integraal in beeld houden van deze groep nadat ze 18 zijn geworden als ook de inzet van (andere) partners die juist belangrijk zijn wanneer jongeren volwassen worden is een aandachtspunt.
  5. Indien gewenst kunnen de verkregen onderzoeksgegevens nader geanalyseerd worden om specifiekere kenmerken van de veelplegers te krijgen.
  6. Investeren in zowel schoolverzuim als het investeren op een startkwalificatie ten aanzien van deze doelgroep kan op termijn de positie op de arbeidsmarkt vergroten en crimineel gedrag voorkomen.
  7. Het is voor een vervolgonderzoek interessant te bekijken of de gevonden correlatie tussen bepaalde wijken en het aandeel veelplegers ook geldt in de andere gemeenten binnen het werkgebied van het RVML. Het uiteindelijke doel zou moeten zijn om te kijken of gebiedsgericht werken extra mogelijkheden zou bieden.
  8. Het verdient aanbeveling om te bekijken waarom de gemiddelde veelpleger, ondanks de meervoudige problematiek nog betrekkelijk weinig in al dan niet justitiële of vrijwillige zorg zit.
  9. Problemen op de leefgebieden inkomen, huisvesting, schulden en zorg vormen een risico voor recidive. De veronderstelling is dat investeren in deze leefgebieden criminaliteit vermindert. Door een meer integrale aanpak van de meervoudige problemen bij veelplegers zouden de problemen effectiever en efficiënter kunnen worden aangepakt.
  10. In een vroegtijdig stadium testen van het vermoeden van een (licht) verstandelijke beperking geeft in de verdere aanpak andere en meer mogelijkheden. Het verdient aanbeveling dat Stichting MEE, Dichterbij en (Jeugd) Reclassering gezamenlijk kijken naar dit thema.

Auteurs

Shirley van de Laar Msc

Organisatie

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.