login »

Doelbereik van de pilot BIJ

31 mei 2013

Onderzoek naar de pilot 'Bestuurlijke informatievoorziening justitiabelen' (BIJ): burgemeesters worden tijdig geïnformeerd over de terugkeer van plegers van ernstige geweld- en zedendelinquenten in de maatschappij. De proef is naar het oordeel van de minister een succes en wordt landelijk voortgezet.

Probleemstelling

Sinds 2010 wordt er in een pilot geëxperimenteerd met het informeren van burgemeesters over (bepaalde categorieën) terugkerende en met verlof gaande (ex-)gedetineerden en terbeschikkinggestelden. Met de resultaten van het onderzoek wil het ministerie van Veiligheid en Justitie een besluit nemen over de voortgang van het project en mogelijk over de landelijke implementatie.

Beschrijving

Het eindonderzoek brengt in kaart in hoeverre burgemeesters van mening zijn dat zij met de aan hen verstrekte justitiële gegevens via de Justitiële Informatiedienst (Justid) en de adviezen van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) de openbare orde en veiligheid beter kunnen waarborgen.

Het onderzoek bestond uit een enquête en een steekproef van ongeveer 25 gemeenten die ervaring hebben met het vaststellen van risico’s en/of het nemen van maatregelen. Ook is in een steekproef van 23 gemeenten een verdiepend onderzoek gehouden.

Conclusies

De BIJ-informatiestroom heeft goed vorm gekregen. De informatie zorgt voor een versterking van het overleg met ketenpartners en verbetert de informatiepositie van burgemeesters. Daardoor kunnen burgemeesters zich (beter) voorbereiden op eventuele problemen en, indien nodig, maatregelen treffen om deze te voorkomen.

Auteur

A. Schreijenberg, J. C. M. van den Tillaart en G.H.J. Homburg

Organisatie

Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van het WODC

Links