login »

De effectiviteit van Veiligheidshuizen

24 november 2010

Hoe fungeren de Veiligheidshuizen eigenlijk? Welke doelen dienen ze? En zijn Veiligheidshuizen effectief? In de studie 'De effectiviteit van Veiligheidshuizen' zijn 39 Veiligheidshuizen onderzocht om antwoorden te kunnen geven op de bovenstaande vragen. Hierbij is niet alleen de effectiviteit van de netwerken in beeld gebracht, maar ook de invloed van interne en externe factoren op de effectiviteit.

Het onderzoek richt zich op de verschillende voorwaarden voor en paden naar netwerkeffectiviteit. Zodoende draagt de studie bij aan het inzicht in het functioneren van netwerken als geheel. Daarnaast verschaft het onderzoek informatie aan Veiligheidshuizen over de mogelijkheden om de effectiviteit en het maatschappelijke doelbereik (reductie van criminaliteit en recidive) te optimaliseren.

Onderzoekssamenvatting

Dit rapport vormt een onderzoekssamenvatting van de effectiviteitmeting Veiligheidshuizen, uitgevoerd op initiatief van de Universiteit van Tilburg. De effectiviteitmeting omvat de masterthesissen van Karen Geelhoed en Remco Mannak en het vervolgonderzoek op deze studies. In het kader van de thesissen zijn 6 Veiligheidshuizen diepgaand onderzocht. Vervolgens zijn de bevindingen veldbreed getoetst door nog eens 4 Veiligheidshuizen in de diepte te evalueren en 29 Veiligheidshuizen vergelijkenderwijs te onderzoeken middels telefonische interviews.

Inhoud

Het rapport geeft eerst een toelichting op de gehanteerde concepten, vervolgens wordt er een korte schets van de onderzoeksmethode getoond. Tot slot volgt een samenvatting van de onderzoeksbevindingen en een beschrijving van enkele best practices.

Download

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.