login »

Aandacht voor het eigen spoor!

25 oktober 2012

Het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool is nagegaan welke factoren de effectiviteit van de casusoverleggen huiselijk geweld in de provincie Noord-Brabant bevorderen of belemmeren. Dit onderzoek ‘Aandacht voor het eigen spoor!’ moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van de effectiviteit van de Veiligheidshuizen.

Beschrijving

Het Veiligheidshuis en de effectiviteit zijn in verschillende ‘schillen’ onderzocht. Het casusoverleg staat in het centrum met daaromheen het Veiligheidshuis, de interne omgeving van het netwerk en tot slot de externe omgeving van het netwerk.

In dit onderzoek is naar de effectiviteit vanuit de beleving van de deelnemers gekeken. Hoe ervaren zij hun werk in het casusoverleg en wat belemmert of bevordert hun productiviteit? Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen, zijn drie casusoverleggen huiselijk geweld geobserveerd.

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemers van het casusoverleg huiselijk geweld vinden dat dit overleg bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de Veiligheidshuizen. Het meten van de effectiviteit van het casusoverleg huiselijk geweld is (hoewel er aandacht voor is) nog nauwelijks ontwikkeld. De procesbeheersing (PDCA) binnen het netwerk is voor een goede effectmeting nog onvoldoende ontwikkeld.

De deelnemers gaven aan last te hebben van een turbulente omgeving die hun werk bemoeilijkt. De netwerkpartners lijken niet in staat om resultaten te tonen die in het kader van het Veiligheidshuis tot stand gekomen zijn. Zij zien het casusoverleg van het Veiligheidshuis onvoldoende als onderdeel van hun eigen organisatie en processen.

Samenvattend kan gesteld worden dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de vorm van regierollen niet altijd duidelijk zijn belegd. Tot slot kan opgemerkt worden dat de regio's West en Oost Brabant van elkaar verschillen maar elkaar veel te bieden hebben.

Aanbevelingen

Om tot aantoonbare resultaten te komen, zullen de casusoverleggen met gesloten PDCA-cyclus moeten worden uitgevoerd. De netwerkpartners dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen over hun inspanningen en resultaten voor het netwerk. Tot slot is het cruciaal dat de overheid (de (centrum)gemeenten in het bijzonder) met langetermijnbeleid komt en de Veiligheidshuizen duidelijkheid en zekerheid geeft.

Het OM dient het beschadigde vertrouwen bij de netwerkpartners te herstellen, door zijn toekomstige rol en waarde in het Veiligheidshuis te verhelderen. Tot slot moeten bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de respectievelijke regievoerders worden belegd: casusregie bij casuscoördinator, overlegregie bij het SHG, interne netwerkregie bij de manager van het Veiligheidshuis en de externe netwerkregie bij de centrumgemeente.

Auteurs

Henk Hulsen, Robin Christiaan van Halderen, Collin Hoogeveen, Bas Vogelvang

Organisatie

Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool

Downloads

Links