login »

Nazorg ex-gedetineerden


Forensische zorg en veiligheid – lessen uit de casus Michael P.

28 maart 2019
In de vier jaar dat Michael P forensische zorg ontving, zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen en de forensische instelling in Den Dolder niet nagegaan welke risico’s van hem uitgingen en hoe groot de kans was dat hij opnieuw een ernstig delict zou plegen. Dit blijkt uit het rapport ‘Forensische zorg en veiligheid – lessen uit de casus Michael P’ dat vandaag is gepubliceerd.
Lees het hele artikel

Recidivemonitor Veiligheidshuis Midden-Limburg

05 maart 2019
Meer dan de helft (59%) van de cliënten van het Veiligheidshuis Midden-Limburg pleegde in de twee jaar na het volgen van een Veiligheidshuis-traject, geen of minder delicten. Dat blijkt uit de eerste regionale meting met een recidivemonitor.
Lees het hele artikel

Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg

25 januari 2019
Voor het eerst heeft het WODC onderzocht hoe hoog de recidive is na uitstroom uit de hele forensische zorg. Eerder beperkte het recidiveonderzoek voor de forensische zorg zich tot de maatregelen Terbeschikkingstelling (tbs) en Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), die samen slechts een klein deel van de forensische zorg uitmaken.
Lees het hele artikel

Integrale aanpak van mensen met een licht verstandelijke beperking in detentie

28 november 2018
Zo'n 40 procent van de gedetineerden heeft te maken met een licht verstandelijke beperking. Effectieve, tijdige ondersteuning bij huisvesting, werk, zo nodig schuldhulpverlening etc. voorkomt recidive en andere problemen. De (ex-)gedetineerden én de maatschappij hebben daar baat bij, zo blijkt uit dit onderzoek.
Lees het hele artikel

Monitor nazorg ex-gedetineerden

4 september 2018
Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan hun re-integratie. Belangrijk daarbij zijn vijf basisvoorwaarden: identiteitsbewijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg. De monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC beschrijft de situatie op de basisvoorwaarden voor en na detentie en legt de relatie met strafrechtelijke recidive.
Lees het hele artikel

Rapport RSJ: Re-integratie ex-gedetineerden schiet ernstig tekort

4 oktober 2017
De inspanningen van penitentiaire inrichtingen en gemeenten om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving in goede banen te leiden, schieten nog ernstig tekort. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een vandaag gepubliceerd advies aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

30 maart 2016
Het WODC heeft de vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden gepubliceerd. Deze monitor is ontwikkeld om de problemen van (ex-)gedetineerden op het gebied van identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg goed in kaart te brengen.
Lees het hele artikel

Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld

19 januari 2016
De recidive van plegers van huiselijk geweld is tussen 2007 en 2011 afgenomen van 37,2 tot 33,2 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC dat vorig week gepresenteerd werd. De uithuisplaatsing van plegers heeft in die periode opmerkelijk genoeg niet geleid tot lagere recidive ten opzichte van de controlegroep.
Lees het hele artikel

Na de vrijlating

22 mei 2015
Het re-integratieproces van ex-gedetineerden jihadisten verloopt vaak niet soepel, zo blijkt uit dit onderzoek. Een deel van hen raakt juist sterker verbonden met radicale netwerken, doordat zij op de terroristenafdeling van de gevangenis in aanraking komen met andere jihadisten.
Lees het hele artikel

Recidive na een reclasseringscontact

24 april 2014
Overzicht en analyse van de terugval van personen na beëindiging van een toezicht of een werkstraf in de periode 2002-2009. Het onderzoek laat zien dat werkgestraften minder vaak en minder ernstig opnieuw in de fout gaan vergeleken met ondertoezichtgestelden en dat die op hun beurt minder vaak recidiveren dan ex-gedetineerden.
Lees het hele artikel

Derde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

26 februari 2013
De Monitor Nazorg geeft inzicht in de omstandigheden van de gedetineerden binnen het Nederlandse gevangeniswezen. De monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC is ontwikkeld om de problemen van (ex-)gedetineerden op het gebied van identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg in kaart te brengen.
Lees het hele artikel

Factsheet Nazorgproblematiek 18- t/m 26-jarige gedetineerden

26 februari 2013
De factsheet geeft een beschrijving van de problematiek op inkomensgebied van 18- tot en met 26-jarige gedetineerden. Uit onderzoek blijkt dat de aanpassingen van de Wet werk en bijstand problematisch zijn voor een deel van deze groep.
Lees het hele artikel

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.