login »

Jongeren weer op de rails

29 januari 2014

Deze FORUM-handreiking geeft een beeld van de kennis die wordt toegepast om migrantenjongeren weer op de rails te krijgen. Doel is om recidive onder met name Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren terug te dringen.

Beschrijving

FORUM heeft in kaart gebracht op welke wijze de recidive onder specifieke groepen kan worden verminderd. In de handreiking worden concrete en haalbare tips en aanbevelingen gegeven om binnen de reguliere aanpak accenten aan te brengen.

Recidive onder jongeren met een migratieachtergrond is relatief hoog. Maatwerk is nodig om deze jongeren weer op de rails te krijgen. De afgelopen jaren zijn diverse pogingen gedaan hun oververtegenwoordiging terug te dringen, maar dat heeft nog geen trendbreuk opgeleverd.

Wat lijkt dan wél te werken? Welke kennis wordt in de praktijk toegepast om ontspoorde migrantenjongeren weer op de rails te krijgen? Samen vormen deze vragen een antwoord op de cruciale vraag: hoe kun je, binnen de reguliere aanpak, expliciet ingaan op specifieke risicofactoren die met de migratieachtergrond te maken hebben?

Auteurs

Hans Bellaart

Organisatie

FORUM

ISBN

ISBN 978-90-5714-190-4

Downloads