login »

Jeugd(groepen)

Monitor Jeugdcriminaliteit

7 maart 2018
De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland is in de periode 2007 tot 2017 jaarlijks gedaald. Dat blijkt uit de meest recente Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) van het WODC en het CBS. Mogelijke verklaringen zijn onder meer veranderende opsporingsprioriteiten, registratie-effecten, de digitalisering van de samenleving en toegenomen beveiliging.
Lees het hele artikel

Weerbare jongeren, weerbare professionals

30 mei 2017
Zorgen dat professionals er niet alleen voor staan en een intensievere samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerkers, onderwijs en het veiligheidsdomein zijn twee belangrijke aspecten die bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen en de preventie van extremisme. Dit schrijft speciaal rapporteur Naima Azough in dit rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’.
Lees het hele artikel

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

6 februari 2017
Neurowetenschappelijke kennis biedt een kans om jonge delinquenten beter te begrijpen en effectiever te behandelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC).
Lees het hele artikel

E-book 'Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang'

15 juni 2016
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) monitorde in de periode 2015-2016 Rotterdam, Schiedam en Groningen in de aanpak van tijdig signaleren en ingrijpen in zogenoemde proeftuinen. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, portefeuille Integrale aanpak kindermishandeling en Jeugdgroepen. Over deze aanpak is nu een e-book gepubliceerd.
Lees het hele artikel

Monitor Jeugdcriminaliteit

2 maart 2016
De jeugdcriminaliteit blijft dalen, zo blijkt uit een rapportage van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de periode 1997-2015. Politie- en justitiestatistieken laten een sterkere daling zien dan de zelfrapportage van jongeren over hun betrokkenheid bij criminaliteit.
Lees het hele artikel

Presentaties Kennisatelier Jeugdreclassering

18 januari 2016
Wat weten gemeentelijke beleidsmedewerkers over jeugdreclassering? Voor deze groep organiseerde het VNG Ondersteuningsprogramma Innovatie Jeugdbescherming een Kennisatelier. Van deze expertmeeting zijn nu presentaties en factsheets beschikbaar.
Lees het hele artikel

Secondant-artikel: Groepsscan vormt nieuwe basis aanpak jeugdgroepen

17 december 2015
Op het Secondant platform een artikel over de groepsscan die als nieuwe basis moet dienen bij de aanpak van jeugdgroepen. De nieuwe methode komt in de plaats van de veel gebruikte shortlistmethodiek.
Lees het hele artikel

Artikel 'Toepassing jeugdstrafrecht bij 18-t/m 20-jarigen beperkt'

7 juli 2014
Dit artikel in het e-magazine Secondant beschrijft de ontwikkelingen in de geregistreerde criminaliteit en in het strafrecht onder jongeren voor wie het adolescentenstrafrecht geldt. Het jeugdstrafrecht blijkt bij jongvolwassenen tussen 2002 en 2012 beperkt te zijn toegepast.
Lees het hele artikel

Problematische jeugdgroepen in Nederland 2013

6 mei 2014
Het aantal jeugdgroepen is in vier jaar tijd flink afgenomen. Dat schrijft minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer. In 2009 waren er 1760 jeugdgroepen actief, aan het eind van 2013 waren dat er nog 764. Dat is een daling van 56 procent.
Lees het hele artikel

Factsheet landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

13 juni 2013
Deze factsheet kan een hulpmiddel zijn voor gemeentelijke transitiemanagers en beleidsambtenaren die jeugd en huiselijk geweld in hun dossier hebben. De factsheet geeft inzicht in de afzonderlijke trajecten en draagt bij aan de opgave om het beleid op genoemde terreinen in samenhang vorm te geven.
Lees het hele artikel

Kompas Transitie jeugd en Veiligheidshuizen

3 juni 2013
Het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen heeft in samenwerking met het transitiebureau stelselherziening jeugd het Kompas Transitie jeugd en Veiligheidshuizen ontwikkeld. Dit kompas brengt de samenhang tussen de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en de transitie jeugd in beeld.
Lees het hele artikel

Problematische Jeugdgroepen in Nederland, omvang en aard in het najaar van 2012

15 april 2013
In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de aantallen problematische jeugdgroepen, zoals deze door de politie in beeld zijn gebracht in het najaar van 2012. Hiermee wordt voor de vierde keer – volgend op rapportages in 2009, 2010 en 2011 – een landelijk beeld gepresenteerd.
Lees het hele artikel

Terugblikonderzoek 'Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen'

22 maart 2012
De detentie en behandeling van veroordeelde jeugd in justitiële jeugdinrichtingen is verbeterd ten opzichte van 2007, zo stelt de Algemene Rekenkamer in dit terugblikonderzoek vast. Aan de verbeterde aanpak hangt wel een prijskaartje. Het schort, net als uit onderzoek in 2007 bleek, nog aan inzicht in de prestaties, behandeleffecten en de resultaten van zorg voor deze jeugdigen na hun vrijlating.
Lees het hele artikel

Onderzoeken over Marokkaans-Nederlandse jongeren gebundeld

28 februari 2012
Het samenwerkingsverband Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren heeft een database ontwikkeld met alle relevante onderzoeken over Marokkaans-Nederlandse jongeren. Dit instrument is bedoeld voor beleidsambtenaren en uitvoerende professionals.
Lees het hele artikel

De pakkans vergroot

9 januari 2012
'De pakkans vergroot' is het evaluatierapport van de pilot gepercipieerde pakkans jongeren in Tilburg. Het onderzoek richt zich op de vraag of de subjectieve pakkans van overlastgevende en criminele jongeren in Tilburg is toegenomen als gevolg van de inzet van een pakket aan maatregelen dat op landelijk niveau is ontwikkeld.
Lees het hele artikel

Jeugdige geweldplegers door de jaren heen

22 december 2011
In dit SECONDANT-artikel nemen de auteurs de problematiek van jeugdige geweldplegers onder de loep. Ze gaan na of de geweldplegers volharden in hun gedrag of dat de jongeren in de loop der jaren minder geweld plegen.
Lees het hele artikel

De onaantastbaren

13 december 2011
In meer gemeenten dan vaak wordt gedacht zijn intimiderende jongeren en jongemannen actief, tegen wie de buurt niets durft te ondernemen. Dit onderzoek richt zich op de destructieve doorwerking van deze 'onaantastbaren' op de wijk en de buurt.
Lees het hele artikel

Actieprogramma Criminele jeugdgroepen en Kamerbrief

9 juni 2011
De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 18 mei 2011 het actieprogramma Criminele jeugdgroepen en een brief over de aanpak van criminele jeugdgroepen verzonden aan de Tweede Kamer.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuizen en de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren

23 maart 2011
Deze publicatie geeft informatie over Marokkaans-Nederlandse risicojongeren en de Veiligheidshuizen. De informatie is gericht op gemeenten.
Lees het hele artikel

Jeugdketens sluitend verbinden

3 juni 2010
Risicojongeren uit multiprobleemgezinnen zijn vaak gebaat bij een integrale aanpak, met een inbreng van partners uit de wereld van onderwijs, (jeugd)zorg en justitie. Dat vergt een intensieve samenwerking tussen de Zorg- en Adviesteams, de Centra voor Jeugd en Gezin en de Veiligheidshuizen. De onlangs verschenen brochure 'Jeugdketens sluitend verbinden' laat zien hoe deze samenwerking in de praktijk concreet vorm kan krijgen.
lees meer

Kijk voor meer informatie over de aanpak van jeugdcriminaliteit op de website Wegwijzer Jeugd en Veiligheid.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.