login »

Privacy Governance Handreiking Veiligheidshuizen

30 mei 2014

Deze handreiking dient als praktisch hulpmiddel bij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in en rondom het Veiligheidshuis. Hierbij staat het begrip ‘privacy governance’ centraal . Privacy governance komt kort gezegd neer op ‘goed huisvaderschap’ bij het verwerken van persoonsgegevens.

Probleemstelling

Het verwerken van persoonsgegevens kan op gespannen voet staan met het recht op privacy van degene wiens gegevens worden verwerkt. Het is daarom van belang dat voldoende aandacht wordt geschonken aan de privacyaspecten van gegevensverwerkingen in en rondom het Veiligheidshuis.

Beschrijving

De privacywetgeving stelt een aantal eisen aan degene die persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld het waarborgen van de kwaliteit van gegevens, het zorg dragen voor de beveiliging en het informeren van degene wiens gegevens worden verwerkt. Wanneer deze eisen niet goed worden ingevuld is er geen sprake van goed huisvaderschap van gegevens. Deze handreiking geeft concrete handvatten voor het invullen van het goed huisvaderschap door middel van privacy governance.

In deze handreiking wordt slechts beperkt ingegaan op ‘wat wel en niet mag’. De reden hiervoor is dat de rechtmatigheid van een verwerking volledig afhankelijk is van de specifieke context waarin zij plaatsvindt. De privacywetgeving geeft dan ook geen pasklaar antwoord op de vraag wat wel en niet mag met persoonsgegevens. De wet biedt wel een kader voor het maken van de juiste afweging omtrent rechtmatigheid. Deze handreiking geeft toelichting op dit kader en biedt daarnaast praktisch advies over hoe zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Ook biedt het een handvat om met nieuwe typen casusoverleg te organiseren, al dan niet in opdracht van gemeenten. Voor de totstandkoming van deze handreiking is met een aantal Veiligheidshuizen geanalyseerd hoe zij hun privacybeleid en –praktijk nu ingericht hebben. Ook is met ketenpartners in kaart gebracht welke eisen en wensen zij hebben ten aanzien van verwerking van persoonsgegeven in de samenwerking met andere partijen.

Auteurs

Mr. dr. B.W. Schermer, mr. drs. M. Wubben CIPP/E en mr. N. Falot

Organisatie

Considerati

Downloads