login »

Privacy en gegevensdeling


Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

28 maart 2019
De Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid heeft op 7 maart de nieuwe versie van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein' vastgesteld. De nieuwe versie is volledig aangepast aan de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)en de gewijzigde wetgeving naar aanleiding van de invoering van de Europese Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging.
Lees het hele artikel

Stappenplan voor het delen van gegevens zonder privacyschending

22 februari 2019
Het Programma Sociaal Domein heeft een stappenplan opgesteld die gemeenten, het Rijk en organisaties in het sociaal domein moet helpen bij het delen van gegevens. Welke gegevens over mensen mogen ze delen zonder hun privacy te schenden.
Lees het hele artikel

Vraag en antwoord bij het modelconvenant en -protocol

20 juli 2018
Eerder dit jaar werden het modelconvenant en –protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen gepresenteerd. Een aantal ZVH-en zijn de documenten al aan het implementeren binnen hun organisatie. De vragen waar zij tegenaan lopen (en de antwoorden op die vragen) zijn verwerkt in een FAQ-rubriek.
Lees het hele artikel

Modelconvenant en protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen

4 mei 2018
Het modelconvenant en modelprotocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) zijn vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg- en Veiligheid gepubliceerd. Het convenant regelt de juridische inbedding van het samenwerkingsverband ZVH en de afspraken daarover op organisatieniveau. Het protocol regelt de eisen die vanuit de privacywetgeving en de geldende juridische kaders van de samenwerkingspartners gesteld moeten worden aan de gegevensverwerking bij het behandelen van casussen in het ZVH.
Lees het hele artikel

Webtool 'Gegevensdeling binnen het Zorg- en Veiligheidshuis'

21 november 2017
Welke gegevens mag ik met wie uitwisselen en wanneer? Bijna alle partijen die in het zorg- en veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, lopen vroeg of laat tegen deze vragen aan. Op de website veiligheidshuizen.nl is een tool gelanceerd die de ketenpartners hierbij kan helpen.
Lees het hele artikel

Nieuwe versie 'Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein'

11 juli 2017
Er is een nieuwe versie van het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein gepubliceerd. Het handvat richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek.
Lees het hele artikel

Domeinoverstijgende informatie-uitwisseling in samenwerkingsverbanden

6 juli 2017
De Landelijke stuurgroep zorg- en veiligheidsdomein heeft onlangs het handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein vastgesteld. Dit handvat biedt inzicht in het bestaande juridische kader voor gegevensdeling, de mogelijkheden en beperkingen daaraan. In aanvulling op het handvat, heeft PWC een verkenning gedaan naar de knelpunten in de huidige juridische kaders, die op wetgevingsniveau moeten worden opgelost.
Lees het hele artikel

Handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’

13 maart 2017
Met dit handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld is er voor het eerst een richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beschikbaar. Het document is specifiek bedoeld voor professionals in de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Privacybeleid Raad voor de Kinderbescherming

14 augustus 2015
De Raad voor de Kinderbescherming heeft een zogenaamde two-pager geschreven om het privacybeleid van de organisatie inzichtelijk te maken.
Lees het hele artikel

Handreiking vernieuwd GCOS

17 april 2015
Optimale ondersteuning van de ketensamenwerking met GCOS, vergt mogelijk aanvullende maatregelen. Het gaat dan vooral om verbeteringen op het gebied van flexibiliteit en privacy. Deze thema’s hebben in het bijzonder betrekking op de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’

3 november 2014
De handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’ is klaar. Het gezamenlijk product van GGZ Nederland, GGD GHOR Nederland en KNMG geeft een duidelijk beeld van hoe om te gaan met gegevens. De schematische beslisboom die hierbij hoort geeft een stappenplan weer over de gegevensuitwisseling in de bemoeizorg.
Lees het hele artikel

Privacy Governance Handreiking Veiligheidshuizen

30 mei 2014
Deze handreiking dient als praktisch hulpmiddel bij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in en rondom het Veiligheidshuis. Hierbij staat het begrip ‘privacy governance’ centraal . Privacy governance komt kort gezegd neer op ‘goed huisvaderschap’ bij het verwerken van persoonsgegevens.
Lees het hele artikel

Zorgvuldig en bewust

27 mei 2014
Deze beleidsvisie beschrijft richtlijnen voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in de gemeentelijke praktijk in het kader van de decentralisaties. De visie is gebouwd op drie pijlers: balans tussen noodzakelijke gegevensverwerking vanuit de maatschappelijke opgave in het sociaal domein en borging van de privacy, versterking van de positie van de burger, en versterken van de democratische verantwoording over gegevensverwerking en privacy op lokaal niveau.
Lees het hele artikel

Doelbereik van de pilot BIJ

31 mei 2013
Onderzoek naar de pilot 'Bestuurlijke informatievoorziening justitiabelen' (BIJ): burgemeesters worden tijdig geïnformeerd over de terugkeer van plegers van ernstige geweld- en zedendelinquenten in de maatschappij. De proef is naar het oordeel van de minister een succes en wordt landelijk voortgezet.
Lees het hele artikel

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.