login »

Privacy


Handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’

13 maart 2017
Met dit handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld is er voor het eerst een richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beschikbaar. Het document is specifiek bedoeld voor professionals in de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Privacybeleid Raad voor de Kinderbescherming

14 augustus 2015
De Raad voor de Kinderbescherming heeft een zogenaamde two-pager geschreven om het privacybeleid van de organisatie inzichtelijk te maken.
Lees het hele artikel

Handreiking vernieuwd GCOS

17 april 2015
Optimale ondersteuning van de ketensamenwerking met GCOS, vergt mogelijk aanvullende maatregelen. Het gaat dan vooral om verbeteringen op het gebied van flexibiliteit en privacy. Deze thema’s hebben in het bijzonder betrekking op de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’

3 november 2014
De handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’ is klaar. Het gezamenlijk product van GGZ Nederland, GGD GHOR Nederland en KNMG geeft een duidelijk beeld van hoe om te gaan met gegevens. De schematische beslisboom die hierbij hoort geeft een stappenplan weer over de gegevensuitwisseling in de bemoeizorg.
Lees het hele artikel

Privacy Governance Handreiking Veiligheidshuizen

30 mei 2014
Deze handreiking dient als praktisch hulpmiddel bij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in en rondom het Veiligheidshuis. Hierbij staat het begrip ‘privacy governance’ centraal . Privacy governance komt kort gezegd neer op ‘goed huisvaderschap’ bij het verwerken van persoonsgegevens.
Lees het hele artikel

Zorgvuldig en bewust

27 mei 2014
Deze beleidsvisie beschrijft richtlijnen voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in de gemeentelijke praktijk in het kader van de decentralisaties. De visie is gebouwd op drie pijlers: balans tussen noodzakelijke gegevensverwerking vanuit de maatschappelijke opgave in het sociaal domein en borging van de privacy, versterking van de positie van de burger, en versterken van de democratische verantwoording over gegevensverwerking en privacy op lokaal niveau.
Lees het hele artikel

Doelbereik van de pilot BIJ

31 mei 2013
Onderzoek naar de pilot 'Bestuurlijke informatievoorziening justitiabelen' (BIJ): burgemeesters worden tijdig geïnformeerd over de terugkeer van plegers van ernstige geweld- en zedendelinquenten in de maatschappij. De proef is naar het oordeel van de minister een succes en wordt landelijk voortgezet.
Lees het hele artikel