login »

Eindnotities Leertuinen

28 december 2012

Leertuinen waren werkgroepen bestaande uit afgevaardigden uit de toenmalige voorbeeld- en adoptieveiligheidshuizen (respectievelijk Amersfoort/Utrecht, Enschede, Maastricht en Tilburg, en Almere, Eindhoven, Den Haag en Rotterdam). De deelnemers aan de werkgroepen waren ketenmanagers, maar ook ketenpartners zoals politie, gemeenten, Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming.

In 2009 is vanuit het Openbaar Ministerie gestart met het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen. Dit programma richtte zich op de verdere doorontwikkeling van de veiligheidshuizen door de veiligheidshuizen te faciliteren op de thema's financiering, professionele standaard, besturing en intervisie.

Omdat deze thema's de veiligheidshuizen raken, draagvlak gewenst is en veel kennis en expertise aanwezig is bij de veiligheidshuizen is gekozen voor een bottom-up aanpak. Hiervoor is een lerende omgeving gecreëerd in de vorm van leertuinen met deelnemers van voorbeeld- en adoptieveiligheidshuizen die zich gecommitteerd hebben aan één van bovenstaande thema's.


Leertuinen en eindnotities

Deze deelnemers participeerden in de volgende leertuinen:

Leertuin interface lokaal bestuur - strafrechtketen

Deze leertuin heeft op basis van best practices en de aanbevelingen van het reviewpanel (in het kader van de intervisie) een referentiebesturingsmodel geformuleerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hierbij zijn nieuwe ontwikkelingen als regiovorming en ZSM, alsmede een escalatiemodel, nog niet verwerkt.

Leertuin professionele standaard

Deze leertuin heeft de rollen/functies in het veiligheidshuis beschreven en een indicatie voor inschaling gegeven. Tevens zijn gewenste competenties beschreven. Daarbij is gekeken naar wat in de praktijk werkt en de aanbevelingen die door wetenschappers (waaronder dr. B. Rovers en dr. P. Nelissen) en het reviewpanel (in het kader van de intervisie) zijn gedaan.
Ook dit eindproduct is een referentiemodel; toe te passen wanneer een veiligheidshuis dit wil, maar geen voorschrift.

Leertuin financiën

Deze leertuin heeft in kaart gebracht wat de huidige veiligheidshuizen kosten wanneer zij een optimale samenstelling zouden hebben. Zij heeft zich daarbij gericht op de kostenposten personeel, huisvesting, ICT en overige kosten.

Leertuin intervisie en review

De leertuin intervisie & review is uitgevoerd door en bij de voorbeeldveiligheidshuizen. De veiligheidshuizen hebben door middel van de intervisie een kijkje bij elkaar in de keuken kunnen nemen. Vervolgens zijn de resultaten hiervan besproken met een aantal bestuurders en wetenschappers in het zogenaamde reviewpanel.


Inventarisatie veiligheidshuizen medio 2010

Bij de start van de leertuinen hebben zij gezamenlijk een brede vragenlijst opgesteld, met als doel een inventarisatie van alle best en worst practices voor de thema's van de respectievelijke leertuinen. Het rapport hiervan verscheen in december 2010, en betrof feitelijk een 0-meting van de stand van zaken van de veiligheidshuizen medio 2010.

Samen met meegestuurde relevante documenten vormde deze rapportage het startpunt van waaruit door de leertuinen, ieder op hun eigen thema, verder kon worden uitgediept wat nu precies goed gaat en welke mechanismen daaraan ten grondslag liggen.
Om afstemming te creëren tussen de verschillende leertuinen was een overleg opgericht waarin de voorzitters van de leertuinen zitting hadden (voorzittersoverleg).

De leertuinen richtten zich dus vooral op best practices en hebben op basis daarvan voorstellen gedaan voor referentieprocessen.

De notities van de leertuinen schrijven niet voor hoe het zou moeten, maar bieden handreikingen op basis van best practices. De bevindingen in de notities zijn op de netwerkdagen voor ketenmanagers voorgelegd en reacties zijn verwerkt in het eindresultaat.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.