login »

Publicaties

Uitgelicht

Meerjarenagenda voor de zorg- en veiligheidshuizen 2017-2020

Een stevig fundament voor elk zorg- en veiligheidshuis (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio) en een goede verbinding met actuele thema's en netwerken zoals personen met verward gedrag, radicalisering, sociale wijkteams, Veilig Thuis en ZSM. Dat zijn de hoofdlijnen van de Meerjarenagenda voor de zorg- en veiligheidshuizen 2017-2020.
Lees het hele artikel

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

9 december 2019
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau in Nederland vastgesteld op niveau 3 van de 5. De terroristische dreiging is nog steeds aanzienlijk, zoals meerdere incidenten en arrestaties, ook in Nederland, hebben aangetoond. Een aanslag is dus voorstelbaar. Dat staat in het 51ste Dreigingsbeeld van de NCTV.
Lees het hele artikel

Multiprobleemgezinnen Veiligheid & Overlast

19 juni 2019
Voor een effectieve aanpak van multiprobleemgezinnen (MPG) waar veiligheid en overlast een rol spelen, is het nodig dat partners met elkaar om de tafel gaan. Ook moeten professionals hun kennis, vaardigheden en competenties verbreden.
Lees het hele artikel

Procesevaluatie pilots ISD-maatregel jongvolwassenen

13 mei 2019
Hoe kan de ISD-maatregel bij jongvolwassen stelselmatige daders beter worden benut? Die vraag stond centraal in vier pilots die de afgelopen twee jaar in de regio’s Zeeland/West-Brabant, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht plaatsvonden. Hiervan is deze procesevaluatie verschenen.
Lees het hele artikel

Huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte

1 mei 2019
Er bestaat een duidelijk verband tussen huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte. Dat blijkt uit dit onderzoek dat in opdracht van het WODC werd uitgevoerd. Experts vinden dat er onvoldoende aandacht is voor deze relatie en de specifieke impact ervan.
Lees het hele artikel

Zorg voor veiligheid

18 april 2019
De veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening en die van hun omgeving is onvoldoende geborgd in het huidige zorgsysteem. Zij zijn voor zorg en hulp afhankelijk van veel verschillende organisaties, die niet vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Dit blijkt het uit rapport ‘Zorg voor veiligheid' dat vandaag door de Onderzoeksraad is gepubliceerd.
Lees het hele artikel

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

28 maart 2019
De Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid heeft op 7 maart de nieuwe versie van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein' vastgesteld. De nieuwe versie is volledig aangepast aan de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)en de gewijzigde wetgeving naar aanleiding van de invoering van de Europese Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging.
Lees het hele artikel

Forensische zorg en veiligheid – lessen uit de casus Michael P.

28 maart 2019
In de vier jaar dat Michael P forensische zorg ontving, zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen en de forensische instelling in Den Dolder niet nagegaan welke risico’s van hem uitgingen en hoe groot de kans was dat hij opnieuw een ernstig delict zou plegen. Dit blijkt uit het rapport ‘Forensische zorg en veiligheid – lessen uit de casus Michael P’ dat vandaag is gepubliceerd.
Lees het hele artikel

Tool Triggerfactoren radicalisering

06 maart 2019
De Tool Triggerfactoren radicalisering is volledig vernieuwd. Deze tool, een initiatief van het ministerie van SZW, geeft professionals inzicht in wat zij kunnen doen om mogelijke radicalisering tegen te gaan.
Lees het hele artikel

Recidivemonitor Veiligheidshuis Midden-Limburg

05 maart 2019
Meer dan de helft (59%) van de cliënten van het Veiligheidshuis Midden-Limburg pleegde in de twee jaar na het volgen van een Veiligheidshuis-traject, geen of minder delicten. Dat blijkt uit de eerste regionale meting met een recidivemonitor.
Lees het hele artikel

Stappenplan voor het delen van gegevens zonder privacyschending

22 februari 2019
Het Programma Sociaal Domein heeft een stappenplan opgesteld die gemeenten, het Rijk en organisaties in het sociaal domein moet helpen bij het delen van gegevens. Welke gegevens over mensen mogen ze delen zonder hun privacy te schenden.
Lees het hele artikel

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

6 februari 2019
5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing. Dit blijkt uit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd onder regie van het WODC.
Lees het hele artikel

Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg

25 januari 2019
Voor het eerst heeft het WODC onderzocht hoe hoog de recidive is na uitstroom uit de hele forensische zorg. Eerder beperkte het recidiveonderzoek voor de forensische zorg zich tot de maatregelen Terbeschikkingstelling (tbs) en Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), die samen slechts een klein deel van de forensische zorg uitmaken.
Lees het hele artikel

Zorg- en Veiligheidshuizen: monitoren, leren en beter worden

4 december 2018
De (Zorg- en) Veiligheidshuizen hebben prioriteiten en doelstellingen vastgelegd in de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020. Jaarlijks wordt gemonitord waar de Zorg- en Veiligheidshuizen nu staan en wat hun belangrijkste opgaven zijn, dit met oog op het continu willen leren en beter worden.
Lees het hele artikel

Integrale aanpak van mensen met een licht verstandelijke beperking in detentie

28 november 2018
Zo'n 40 procent van de gedetineerden heeft te maken met een licht verstandelijke beperking. Effectieve, tijdige ondersteuning bij huisvesting, werk, zo nodig schuldhulpverlening etc. voorkomt recidive en andere problemen. De (ex-)gedetineerden én de maatschappij hebben daar baat bij, zo blijkt uit dit onderzoek.
Lees het hele artikel

Discussienotitie Zorg en Veiligheid

12 oktober 2018
De VNG heeft een discussienotitie over zorg en veiligheid gepubliceerd. Met de notitie wil de VNG het gesprek op gang brengen tussen alle partners over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding van zorg, welzijn, veiligheid en straf.
Lees het hele artikel

Eindrapport Schakelteam personen met verward gedrag

27 september 2018
De eindrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag begint met een reflectie op wat er al gebeurt in het land. Daarnaast wordt ingegaan op de versterking van de keten sociaal domein-veiligheid-zorg, de regionale samenwerkingsstructuur en het escalatiemodel.
Lees het hele artikel

Tussenrapportage Commissie Hoekstra

14 september
De overheid heeft nauwelijks vooruitgang geboekt in de aanpak van en zorg voor gevaarlijke psychiatrische patiënten. Dat heeft Rein Jan Hoekstra aan ministers Grapperhaus (Justitie) en De Jonge (VWS) geschreven, naar aanleiding van een evaluatie-onderzoek.
Lees het hele artikel

48ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

10 september 2018
De jihadistische dreiging is de afgelopen periode veranderd, maar de dreiging tegen Nederland blijft substantieel. Ondanks een stagnerende groei, geeft de omvang van de Nederlandse jihadistische beweging reden tot zorg. Dat blijkt uit het 48ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV.
Lees het hele artikel

Monitor nazorg ex-gedetineerden

4 september 2018
Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan hun re-integratie. Belangrijk daarbij zijn vijf basisvoorwaarden: identiteitsbewijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg. De monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC beschrijft de situatie op de basisvoorwaarden voor en na detentie en legt de relatie met strafrechtelijke recidive.
Lees het hele artikel

Rapport en factsheet over aanpak multiproblematiek gezinnen

6 augustus 2018
Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren. Hiervoor wil het ministerie een domein overstijgende aanpak stimuleren. Als basis daarvoor brachten het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek in kaart.
Lees het hele artikel

Familie van uitreizigers

1 augustus 2018
Welke rol spelen familieleden bij het voorbereiden van, uitreizen naar en terugkeren uit een buitenlands strijdgebied waar jihadistische strijdgroepen actief zijn? In opdracht van het WODC deed de Universiteit Leiden onderzoek naar dit vraagstuk. Voor dit onderzoek zijn naast een literatuurstudie en beleidsanalyse, tientallen interviews afgenomen met professionals en familieleden van (vermeende) Syriëgangers.
Lees het hele artikel

Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

25 juli 2018
De Veilig Thuis-regio’s hebben de ontwikkeling van MDA++, de integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, verschillend aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.
Lees het hele artikel

Vraag en antwoord bij het modelconvenant en -protocol

20 juli 2018
Eerder dit jaar werden het modelconvenant en –protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen gepresenteerd. Een aantal ZVH-en zijn de documenten al aan het implementeren binnen hun organisatie. De vragen waar zij tegenaan lopen (en de antwoorden op die vragen) zijn verwerkt in een FAQ-rubriek.
Lees het hele artikel

Handreiking Lokaal Netwerk sleutelfiguren

3 juli 2018
Wijkagenten, jongerenwerkers, trainers van sportclubs, buurtbewoners en leden van religieuze organisaties. Deze sleutelfiguren zijn samen beter in staat polarisatie en radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden. De handreiking Lokaal Netwerk sleutelfiguren helpt gemeenten.
Lees het hele artikel

Handelingsbank verward gedrag

18 mei 2018
Het Schakelteam Personen met Verward heeft een handelingsbank verward gedrag ontwikkeld. Deze digitale bank bevat handelingsopties, voorbeelden, instrumenten, interventies en oplossingen voor problemen die vaak voorkomen rondom mensen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Modelconvenant en protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen

4 mei 2018
Het modelconvenant en modelprotocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) zijn vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg- en Veiligheid gepubliceerd. Het convenant regelt de juridische inbedding van het samenwerkingsverband ZVH en de afspraken daarover op organisatieniveau. Het protocol regelt de eisen die vanuit de privacywetgeving en de geldende juridische kaders van de samenwerkingspartners gesteld moeten worden aan de gegevensverwerking bij het behandelen van casussen in het ZVH.
Lees het hele artikel

Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis

25 april 2018
Het actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. De ambitie van het programma is om geweld te stoppen en de gezinssituaties veilig te maken.
Lees het hele artikel

'Weerbarstige werkelijkheid', tussenbericht Schakelteam personen met verward gedrag

12 april 2018
Voor het realiseren van onze plannen is een gedragsverandering nodig die meer tijd vraagt dan we van tevoren hebben voorzien. Dat stelt het Schakelteam personen met verward gedrag in zijn tussenbericht 'Weerbarstige werkelijkheid'. "Het onderwerp mag dan ook niet ontbreken in de gemeentelijke coalitieakkoorden", aldus voorzitter Onno Hoes.
Lees het hele artikel

Recidive onder daders van huiselijk geweld

5 april 2018
De recidive onder daders van huiselijk geweld die veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 is vrij stabiel. Zo’n 30 tot 33 procent van de veroordeelde daders van huiselijk geweld is binnen twee jaar opnieuw veroordeeld voor enig delict. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.
Lees het hele artikel

Monitor Veelplegers 2017

21 maart 2018
Het aantal zeer actieve veelplegers (ZAVP’s) in Nederland was in 2015 op één van zijn laagste niveaus sinds 2004. De daling van het aantal ZAVP’s vond voornamelijk plaats tussen 2005 tot en met 2010. Daarna hebben de aantallen zich gestabiliseerd. Dat blijkt uit de Monitor Veelplegers 2017.
Lees het hele artikel

Recidive na high impact crimes

15 maart 2018
Daders van high impact crimes (HIC) vallen aanmerkelijk minder vaak in herhaling. Dat blijkt uit dit onderzoek van het WODC. “Deze monitor laat zien dat de geïntensiveerde aanpak van HIC haar vruchten afwerpt”, aldus minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Wel blijft intensieve aandacht voor dit fenomeen volgens hem noodzakelijk. “Onder andere via de integrale persoonsgerichte aanpak van de Veiligheidshuizen”.
Lees het hele artikel

Monitor Jeugdcriminaliteit

7 maart 2018
De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland is in de periode 2007 tot 2017 jaarlijks gedaald. Dat blijkt uit de meest recente Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) van het WODC en het CBS. Mogelijke verklaringen zijn onder meer veranderende opsporingsprioriteiten, registratie-effecten, de digitalisering van de samenleving en toegenomen beveiliging.
Lees het hele artikel

Kabinetsreactie tussenrapportage schakelteam

28 november 2017
De staatssecretaris van VWS heeft (mede namens JenV en in afstemming met de VNG) een reactie op de tussenrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit de brief spreekt veel waardering voor het werk dat al gedaan is, maar ook een gedeeld gevoel van urgentie.
Lees het hele artikel

Notitie ‘Integrale Aanpak Terrorisme’

27 november 2017
De huidige aanpak van terrorisme wordt doorgezet en op een aantal punten uitgebreid. Hierbij worden alle mogelijkheden benut om extremisme en terrorisme te bestrijden en nieuwe aanwas te voorkomen. Van preventie tot repressie, van lokaal tot internationaal. Dat staat in de notitie ‘Integrale Aanpak Terrorisme’ van het kabinet, waarin ook de rol van de Veiligheidshuizen naar voren komt.
Lees het hele artikel

Webtool 'Gegevensdeling binnen het Zorg- en Veiligheidshuis'

21 november 2017
Welke gegevens mag ik met wie uitwisselen en wanneer? Bijna alle partijen die in het zorg- en veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, lopen vroeg of laat tegen deze vragen aan. Op de website veiligheidshuizen.nl is een tool gelanceerd die de ketenpartners hierbij kan helpen.
Lees het hele artikel

Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag

5 oktober 2017
Er wordt in alle regio’s van Nederland hard gewerkt aan ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Dat was een jaar geleden nog anders. Het is echter niet voldoende stelt het Schakelteam in zijn voortgangsrapportage. Deze kwetsbare groep mensen heeft vaak meerdere problemen waar geen eenvoudige oplossing voor bestaat.
Lees het hele artikel

Rapport RSJ: Re-integratie ex-gedetineerden schiet ernstig tekort

4 oktober 2017
De inspanningen van penitentiaire inrichtingen en gemeenten om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving in goede banen te leiden, schieten nog ernstig tekort. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een vandaag gepubliceerd advies aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Evaluatie Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

14 september 2017
Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme heeft een positieve impuls gegeven aan de integrale aanpak van radicalisering. Maar toch wordt in de helft van de gemeenten nog niets gedaan aan de aanpak. Vooral kleine en middelgrote gemeenten negeren hun taak, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Corporatiemonitor Personen met verward gedrag

12 september 2017
Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag van Aedes.
Lees het hele artikel

Essay over intensievere samenwerking reclassering en gemeenten

23 augustus 2017
Om de kans op recidive door delictplegers te verminderen, moeten reclassering en gemeenten de handen vaker ineenslaan. Dat stellen Sjef van Gennip en Liesbeth Spies, respectievelijk algemeen directeur van Reclassering Nederland en voorzitter van de Raad van Toezicht van diezelfde organisatie in een essay in Binnenlands Bestuur.
Lees het hele artikel

Nieuwe versie 'Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein'

11 juli 2017
Er is een nieuwe versie van het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein gepubliceerd. Het handvat richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek.
Lees het hele artikel

Domeinoverstijgende informatie-uitwisseling in samenwerkingsverbanden

6 juli 2017
De Landelijke stuurgroep zorg- en veiligheidsdomein heeft onlangs het handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein vastgesteld. Dit handvat biedt inzicht in het bestaande juridische kader voor gegevensdeling, de mogelijkheden en beperkingen daaraan. In aanvulling op het handvat, heeft PWC een verkenning gedaan naar de knelpunten in de huidige juridische kaders, die op wetgevingsniveau moeten worden opgelost.
Lees het hele artikel

Weerbare jongeren, weerbare professionals

30 mei 2017
Zorgen dat professionals er niet alleen voor staan en een intensievere samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerkers, onderwijs en het veiligheidsdomein zijn twee belangrijke aspecten die bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen en de preventie van extremisme. Dit schrijft speciaal rapporteur Naima Azough in dit rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’.
Lees het hele artikel

Meerjarenagenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020

22 mei 2017
Een stevig fundament voor elk Zorg- en Veiligheidshuis (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio) en een goede verbinding met actuele thema's en netwerken zoals personen met verward gedrag, radicalisering, sociale wijkteams, Veilig Thuis en ZSM. Dat zijn de hoofdlijnen van de Meerjarenagenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.
Lees het hele artikel

Kwaliteitskader voor multidisciplinaire aanpak ++

12 mei 2017
Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie hebben een Kwaliteitskader gepubliceerd voor de Multidisciplinaire Aanpak ++. Deze aanpak (MDA ++) moet eind volgend jaar in heel Nederland herkenbaar worden uitgevoerd door de betrokken professionals.
Lees het hele artikel

‘Persoonsgerichte Aanpak’, ‘Top X’: een exploratief onderzoek

2 mei 2017
Het Bureau Regioburgemeesters heeft onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken rond de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Doel van het onderzoek was overzicht verkrijgen op de ontwikkelingen rond de PGA en Top X: hoe ziet het landschap er op hoofdlijnen uit? Daarbij is aandacht besteed aan de relatie met Veiligheidshuizen en sociale wijkteams.
Lees het hele artikel

Het wijkteam en Kwetsbare gezinnen

24 april 2017
Kwetsbare gezinnen hebben een andere aanpak nodig dan momenteel vanuit de wijkteams wordt geboden. De samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein hebben gekeken naar de effectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen vanuit de wijkteams in zes gemeenten. Omdat de problemen bij kwetsbare gezinnen vaak complex zijn, is er een gerichte aanpak nodig.
Lees het hele artikel

Handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’

13 maart 2017
Met dit handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld is er voor het eerst een richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beschikbaar. Het document is specifiek bedoeld voor professionals in de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

6 februari 2017
Neurowetenschappelijke kennis biedt een kans om jonge delinquenten beter te begrijpen en effectiever te behandelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC).
Lees het hele artikel

enquête GGZ Nederland over samenwerking in Veiligheidshuizen

2 februari 2017
Van de ggz-organisaties in Nederland is 92 procent actief in één of meerdere Veiligheidshuizen. Dit blijkt uit een enquête die GGZ Nederland onder haar leden heeft uitgevoerd. De ggz-organisaties waarderen de samenwerking in de Veiligheidshuizen met een 7,2.
Lees het hele artikel

Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein

23 januari 2017
In 2016 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie prevalentieonderzoek laten doen naar de omvang van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het justitiële domein. Ook is een verkenning uitgevoerd naar de knelpunten in het justitiële beleid en de uitvoering gericht op deze groep, waarbij gekeken is naar de (jeugd)strafrechtketen, slachtofferzorg, jeugdbeschermingsketen en het gemeentelijk veiligheidsdomein.
Lees het hele artikel

Ernstig verwarde personen, knelpunten en dilemma's

11 januari 2017
Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) heeft deze week de brochure ‘Ernstig verwarde personen’, knelpunten en dilemma's’ gepubliceerd. De professionals binnen het Veiligheidshuis lopen dagelijks tegen dilemma’s aan die een adequate aanpak van deze doelgroep in de weg staan. Om inzicht te krijgen in de werkwijze én in de doelgroep heeft het VHRR een aantal casussen op papier gezet.
Lees het hele artikel

Meer bekend maakt meer bemind

27 december 2016
Aan de onderlinge aansluiting tussen de ZSM-locaties en de Veiligheidshuizen wordt nog niet overal invulling gegeven. Waar er wel aansluiting is, bestaat er zeker nog ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Meer bekend maakt meer bemind’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ).
Lees het hele artikel

Niemand tussen wal en schip

15 december 2016
Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft gisteren haar programma voor de komende twee jaar gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Onder de titel 'Niemand tussen wal en schip' zet het Schakelteam in op de implementatie van alle bouwstenen, waarbij de persoon zelf centraal staat.
Lees het hele artikel

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

5 december 2016
Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (VHHBZO) heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het bestuur, gemeenten en ketenpartners ondertekenden afgelopen vrijdag de overeenkomst die de fundering is onder het VHHBZO.
Lees het hele artikel

VNG-ledenbrief: Stand van zaken aanpak personen met verward gedrag

23 november 2016
De VNG heeft ledenbrief opgesteld met daarin een overzicht van de stand van zaken rond de aanpak van personen met verward gedrag. De brief gaat in op de rol van gemeenten, geeft een doorkijk naar verwachte ontwikkelingen en stelt de onverzekerdenproblematiek aan de orde.
Lees het hele artikel

Verslag Landelijke Stuurgroep Veiligheidshuizen

16 november 2016
Het Schakelteam personen met verward gedrag, informatiedeling en de verbinding van zorg en veiligheid. Deze thema’s stonden centraal tijdens de bijeenkomst van de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen op donderdag 27 oktober. Tevens kwam de verdere invulling van de meerjarenagenda uitgebreid aan bod.
Lees het hele artikel

Factsheet Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis

11 november 2016
Begin 2017 worden alle Veilig Thuis-organisaties getoetst of zij samenwerkingsafspraken hebben vastgelegd met gemeenten over de overdracht van meldingen aan het lokale veld. De VNG-factsheet 'Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis' geeft een overzicht van de minimale afspraken.
Lees het hele artikel

Effectieve justitiële interventies

3 november 2016
Op zoek naar een goed onderbouwde en effectieve justitiële interventie? Deze zijn vanaf vandaag beschikbaar via de website van Justitiële Interventies. De site biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van justitiële interventies.
Lees het hele artikel

Internationale toolkit voor preventie radicalisering

24 oktober 2016
Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad voor Euorpa heeft een toolkit voor de preventie van radicalisering gepresenteerd. De toolkit biedt lokale en regionale overheden handvatten bij het organiseren van interculturele en interreligieuze dialoog.
Lees het hele artikel

Eindrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen

30 september 2016
Het Aanjaagteam Verwarde Personen presenteerde vandaag haar eindrapportage. Het fundament voor een sluitende aanpak is gelegd, maar het werk is niet af. Het is nu aan de samenwerkende partijen om ook echt door te pakken, dwars door de muren van de systeemwereld en organisatiekokers heen.
Lees het hele artikel

Het paard achter de wagen

15 september 2016
Voor triage, aanpak op maat en begrip van achtergronden is specialistische kennis onontbeerlijk. Dat stelt Janine Janssen in het Tijdschrift voor de Politie. Hierin beschrijft zij de geschiedenis van de triage en de huidige selectie in de veiligheidszorg, waarbij zowel generalisten als specialisten een rol vervullen. De positie van de laatste is echter onder druk komen te staan.
Lees het hele artikel

Zicht op LVB-jongeren

2 augustus 2016
Voor hulpverleners in de zorg is het meestal geen probleem, maar voor politie, jongerenwerkers en professionals uit de wijkteams blijkt het herkennen van jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) heel lastig. In de nieuwe infosheet 'Zicht op LVB-jongeren' brengt het CCV knelpunten in kaart en geeft praktische tips voor de herkenning van LVB en hoe je ermee om gaat.
Lees het hele artikel

Jaarverslag Veiligheidshuis Fryslân 2015

15 juli 2016
Het Veiligheidshuis Fryslân heeft zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de highlights, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Tot slot geeft het jaarverslag een korte blik op de toekomst.
Lees het hele artikel

Tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze

7 juli 2016
Snel, betekenisvol en zorgvuldig is de titel van een tussenevaluatie die het WODC heeft laten uitvoeren naar de ZSM-werkwijze. De evaluatie laat dat er een hechte samenwerking is ontstaan tussen de vijf ZSM-ketenpartners. Er komen ook een aantal knelpunten naar voren waarop ketenpartners verder zouden moeten investeren.
Lees het hele artikel

2e tussenrapportage van het aanjaagteam Verwarde Personen

5 juli 2016
De eerste stappen zijn gezet, maar om daadwerkelijk verschil te maken moeten we nu met volharding samen verder doorpakken. In de tweede tussenrapportage stelt het aanjaagteam Verwarde Personen prioriteiten en geeft aanbevelingen om te versnellen en belangrijke doorbraken te realiseren.
Lees het hele artikel

Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

17 juni 2016
In opdracht van de VNG is een toekomstverkenning gemaakt over de Veiligheidshuizen. Deze verkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis: de gemeente aan zet' is nu klaar en als download beschikbaar.
Lees het hele artikel

E-book 'Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang'

15 juni 2016
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) monitorde in de periode 2015-2016 Rotterdam, Schiedam en Groningen in de aanpak van tijdig signaleren en ingrijpen in zogenoemde proeftuinen. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, portefeuille Integrale aanpak kindermishandeling en Jeugdgroepen. Over deze aanpak is nu een e-book gepubliceerd.
Lees het hele artikel

WODC-monitor Veelplegers 2016

14 juni 2016
Het WODC heeft de Monitor Veelplegers 2016 gepubliceerd. Deze monitor en bijbehorende factsheet brengen de trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003 tot en met 2014 in kaart.
Lees het hele artikel

Voorjaarnota 2016 Openbaar Ministerie

13 juni 2016
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zijn Voorjaarsnota 2016 gepubliceerd. Deze nota gaat in op de veranderende rol van het OM in het sociale domein, de extra taken van het OM en de noodzaak tot extra investeringen.
Lees het hele artikel

Vijf jaar ZSM en reclassering, een paar cijfers op een rij

31 mei 2016
Vorig jaar werd 24% van alle reclasseringsadviesaanvragen door justitiële partners via ZSM verstrekt. ZSM werd vandaag vijf jaar geleden gestart om een betere doorstroming in de strafrechtketen te realiseren. Tijd om de balans op te maken.
Lees het hele artikel

Veiligheidshandboek 'mensen met verward gedrag'

18 mei 2016
Het Veiligheidshuis Fryslân heeft op zijn website het Friese Veiligheidshandboek 'mensen met verward gedrag' gepubliceerd. Dit handboek biedt informatie over ontwikkelingen, routes, interventies en een leidraad voor een persoonsgerichte aanpak op maat.
Lees het hele artikel

Landelijk kader voor de Veiligheidshuizen; invoering, ontwikkelingen en knelpunten

11 mei 2016
Het WODC heeft het onderzoek 'Landelijk kader voor de Veiligheidshuizen; invoering, ontwikkelingen en knelpunten' gepubliceerd. Volgens de onderzoekers heeft het Landelijk kader de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Haaglanden, jaarverslag 2015

4 mei 2016
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de prioriteiten, ontwikkelingen en succesverhalen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond: perspectief 2016, terugblik 2015

26 april 2016
Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond heeft een publicatie gepresenteerd waarin het terugkijkt op het afgelopen jaar en het perspectief voor 2016 schetst. Volgens ketenmanager Esther Jongeneel is dat perspectief volop aanwezig.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, jaarverslag 2015

26 april 2016
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft het jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit cijfermatige overzichten, een overzicht van de activiteiten en een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Baronie Breda, jaarverslag 2015

22 april 2016
Het Veiligheidshuis Baronie Breda heeft zijn jaarverslag 2015 gepresenteerd. Na een korte inleiding, waarin het Veiligheidshuis in vogelvlucht wordt beschreven, volgt een hoofdstuk over de aanpak van complexe problematiek. Verder bestaat het jaarverslag uit een beschrijving van de netwerkfunctie en een financiële verantwoording.
Lees het hele artikel

Projectplan Aanpak verwarde personen, gemeente Tilburg

20 april 2016
Zo snel mogelijk gepaste opvang en ondersteuning bieden aan personen met verward gedrag. Dat is het uitgangspunt van de integrale aanpak waar de gemeente Tilburg mee aan de slag gaat. Het gaat in totaal om tien projecten die de komende maanden verder worden uitgewerkt.
Lees het hele artikel

Factsheet Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

19 april 2016
Het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek heeft een factsheet opgesteld over zijn werk. Het document behandelt het doel, de pijlers, de partners en de activiteiten van het Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Aanwijzingen kwetsbare personen

18 april 2016
De aanwijzingen 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling', 'Zeden' en 'Kinderpornografie' van het Openbaar Ministerie (OM) worden per 1 mei aangepast en onderling met elkaar in lijn gebracht. De aanwijzingen geven kaders en regels voor de strafrechtelijke aanpak volgens de Jeugd, Gezin en Zeden (JGZ) benadering om bij te dragen aan de veiligheid en veerkracht van kwetsbare personen.
Lees het hele artikel

Het sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding

18 april 2016
Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland en kenniscentrum Movisie hebben een handreiking opgesteld met daarin tips voor goede verbinding tussen het sociaal- en veiligheidsdomein. Een optimale verbinding tussen deze domeinen is van cruciaal belang om in te grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lees het hele artikel

Onderzoekers pleiten voor meer aandacht preventie huiselijk geweld

6 april 2016
Het Verwey-Jonker Instituut en Atria hebben vandaag een rapport gepubliceerd over best practices die ze in vijf Europese landen hebben verzameld. De onderzoeksinstituten concluderen in dit rapport dat de vicieuze cirkel van huiselijk geweld wel degelijk doorbroken kan worden.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken: 2015, casuïstiek in beeld

4 april 2016
Het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken heeft een factsheet opgesteld over de casuïstiek in 2015. De infographic brengt de casuïstiek en de resultaten daarvan in beeld.
Lees het hele artikel

Toolkit aanpak radicalisering

31 maart 2016
Het Congress of Local and Regional Authorities van de Raad van Europa heeft een rapport geschreven over de aanpak van radicalisering via het bevorderen van de interculturele en interreligieuze dialoog.
Lees het hele artikel

Vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

30 maart 2016
Het WODC heeft de vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden gepubliceerd. Deze monitor is ontwikkeld om de problemen van (ex-)gedetineerden op het gebied van identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg goed in kaart te brengen.
Lees het hele artikel

Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden 2016

25 februari 2016
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het jaarplan 2016 afgerond. In dit jaarplan beschrijft het Veiligheidshuis de activiteiten voor het komende jaar.
Lees het hele artikel

Tussenrapportage aanjaagteam Verwarde Personen

23 februari 2016
Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft vrijdag een tussenrapportage gepresenteerd. De rapportage beschrijft wat het aanjaagteam in de oriënterende fase heeft opgehaald over de huidige situatie rondom personen met verward gedrag in Nederland.
Lees het hele artikel

Onderzoek samenwerking tussen ZSM, Veiligheidshuis en justitiepartners

12 februari 2016
Wat betekent de ketensamenwerking in ZSM voor de Veiligheidshuizen en de taakuitvoering van de justitiële partners? Die vraag staat centraal in een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ). Het plan van aanpak voor dit onderzoek werd deze week opgeleverd.
Lees het hele artikel

Toolkit aanpak radicalisering

27 januari 2016
Een toolkit en een database met evaluatieresultaten kunnen professionals helpen om effectieve interventies tegen radicalisering te selecteren en te evalueren. Beide zijn ontwikkeld door het Europese project IMPACT Europe, zo is te lezen in een artikel op Platform Secondant.
Lees het hele artikel

Kwaliteitsrapportages Veilig Thuis

21 januari 2016
De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben opnieuw rapporten gepubliceerd over de kwaliteit van een aantal van Veilig Thuis organisaties. Deze keer kwamen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam Rijnmond en Zeeland aan de beurt.
Lees het hele artikel

Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld

19 januari 2016
De recidive van plegers van huiselijk geweld is tussen 2007 en 2011 afgenomen van 37,2 tot 33,2 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC dat vorig week gepresenteerd werd. De uithuisplaatsing van plegers heeft in die periode opmerkelijk genoeg niet geleid tot lagere recidive ten opzichte van de controlegroep.
Lees het hele artikel

Presentaties Kennisatelier Jeugdreclassering

18 januari 2016
Wat weten gemeentelijke beleidsmedewerkers over jeugdreclassering? Voor deze groep organiseerde het VNG Ondersteuningsprogramma Innovatie Jeugdbescherming een Kennisatelier. Van deze expertmeeting zijn nu presentaties en factsheets beschikbaar.
Lees het hele artikel

Verwarde mensen op straat

22 december 2015
'Verwarde mensen op straat'; wie zijn dat eigenlijk? Wat is kenmerkend voor deze relatief nieuwe groep van dak- en thuislozen? Hoe zijn deze mensen het beste geholpen? Om dit te weten te komen, liet de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderzoek doen.
Lees het hele artikel

Secondant-artikel: Groepsscan vormt nieuwe basis aanpak jeugdgroepen

17 december 2015
Op het Secondant platform een artikel over de groepsscan die als nieuwe basis moet dienen bij de aanpak van jeugdgroepen. De nieuwe methode komt in de plaats van de veel gebruikte shortlistmethodiek.
Lees het hele artikel

Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid

24 november 2015
Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van het rapport van de commissie Hoekstra (over de gang van zaken rond Bart van U.) een verbeterprogramma opgesteld. Dat Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid is door minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie inmiddels aan de Tweede Kamer verstuurd.
Lees het hele artikel

Kamerbrief over eindrapport pilot zsm rechtsbijstand

16 november 2015
Minister van der Steur (VenJ) heeft het eindrapport van het evaluatieonderzoek naar de pilot ZSM en rechtsbijstand naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze pilot heeft van november 2014 tot 1 mei 2015 in drie regio’s (Rotterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland) gedraaid.
Lees het hele artikel

VNG-ledenbrief: Aandacht voor verwardheid

11 november 2015
Diverse organisaties geven aan een toename te zien van problematiek van mensen die verward gedrag vertonen, zowel thuis als op straat. Verschillende gemeenten hebben VNG om aandacht gevraagd voor dit probleem.
Lees het hele artikel

Mini-krant bijeenkomst ‘Continuïteit van forensische en intensieve zorg’

6 november 2015
Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond heeft een mini-krant gepubliceerd over de bestuurlijke bijeenkomst ‘Continuïteit van forensische en intensieve zorg’. Deze bijeenkomst, die in samenwerking met het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid en de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam werd georganiseerd, vond plaats op 30 september 2015 in Rotterdam.
Lees het hele artikel

Plan van Aanpak verwarde personen

29 oktober 2015
Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag – mede namens minister Ard van der Steur (VenJ) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) – het Plan van Aanpak van het aanjaagteam voor ondersteuning en zorg voor verwarde personen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan ‘Aandacht voor verwardheid, op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak’ beschrijft hoe de problematiek van verwarde personen zal worden aangepakt.
Lees het hele artikel

Producten actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel beschikbaar

25 september 2015
De commissie Azough heeft, in samenwerking met jeugdzorgorganisaties, verschillende producten ontwikkeld met betrekking tot meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel. Deze publicaties zijn nu beschikbaar.
Lees het hele artikel

Privacybeleid Raad voor de Kinderbescherming

14 augustus 2015
De Raad voor de Kinderbescherming heeft een zogenaamde two-pager geschreven om het privacybeleid van de organisatie inzichtelijk te maken.
Lees het hele artikel

Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

3 augustus 2015
Het VNG-programma Veilig Thuis heeft dit model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en Openbaar Ministerie gepubliceerd. Dit model is de vervanging van het convenant tussen de Bureaus Jeugdzorg, politie en OM.
Lees het hele artikel

Factsheet 'Raad voor de Kinderbescherming en radicalisering'

27 juli 2015
De Raad voor de Kinderbescherming heeft een factsheet opgesteld over welke rol de organisatie kan spelen bij de aanpak van radicalisering. Als een gemeente opmerkt dat jongeren behoren tot de risicogroepen, kunnen ze de Raad raadplegen of inschakelen.
Lees het hele artikel

Schippers stuurt hoofdlijnen plan van aanpak verwarde personen naar Tweede Kamer

30 juni 2015
Elke gemeente wordt in staat gesteld om voor het eind van het jaar te beschikken over een voorziening die een sluitende aanpak regelt voor de problematiek van verwarde personen. Deze voorziening staat in rechtstreekse verbinding met de Veiligheidshuizen waarin de deelname van de geestelijke gezondheidszorg geborgd gaat worden. Dit zijn de hoofdlijnen van een plan van aanpak dat minister Edith Schippers (VWS) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees het hele artikel

Secondant-artikel over Veiligheidshuizen en sociale wijkteams

24 juni 2015
In dit nummer van tijdschrift SECONDANT is een artikel opgenomen over de samenwerking tussen de Veiligheidshuizen en de sociale wijkteams. In het artikel komen onder andere Ro Kartodirdjo (Veiligheidshuis in Breda), Michiel Geuzinge (VNG) en Werner ten Kate (waarnemend burgemeester van Giessenlanden, tevens vicevoorzitter van de commissie Jeugdzorg van de VNG) aan het woord.
Lees het hele artikel

Nieuwe focusbladen voor Kernbeleid Veiligheid

18 juni 2015
Kernbeleid Veiligheid is een methode waarmee gemeenten integraal veiligheidsbeleid kunnen ontwikkelen. Als aanvulling op de handreiking Kernbeleid Veiligheid publiceert de VNG zogenaamde focusbladen. Er zijn nu nieuwe gepubliceerd: Decentralisaties sociaal domein en Veilig thuis.
Lees het hele artikel

Handreiking CORV beschikbaar

3 juni 2015
De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen en het gemeentelijke domein. De handreiking CORV is nu beschikbaar. Hierin wordt onder andere uitgelegd welke informatie via CORV wordt uitgewisseld.
Lees het hele artikel

Rol gemeenten in integrale aanpak radicalisering

2 juni 2015
De VNG en het NGB brengen vandaag een beknopte factsheet uit over de rol van de gemeente in de aanpak van radicalisering. De factsheet geeft bestuurders handelingsperspectief aan de hand van drie fasen waarin de preventieve rol van gemeenten expliciet nodig is.
Lees het hele artikel

Beeldverslag Symposium ‘Veiligheidshuizen breed in beeld’

28 mei 2015
Hoe kunnen we de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen laten aansluiten op de 3D-ontwikkeling? Over die vraag bogen Limburgse bestuurders zich vorige maand tijdens een bijeenkomst in Roermond. Inmiddels is het beeldverslag van dit symposium gereed.
Lees het hele artikel

Re-integratie veroordeelde jihadisten vergt aanpassingen

26 mei 2015
Het re-integratieproces van ex-gedetineerden jihadisten verloopt vaak niet soepel. Dit blijkt uit het onderzoek 'Na de vrijlating' van Beatrice de Graaf en Daan Weggemans. Een deel van hen raakt juist sterker verbonden met radicale netwerken, doordat zij op de terroristenafdeling van de gevangenis in aanraking komen met andere jihadisten.
Lees het hele artikel

Handreiking vernieuwd GCOS

17 april 2015
Optimale ondersteuning van de ketensamenwerking met GCOS, vergt mogelijk aanvullende maatregelen. Het gaat dan vooral om verbeteringen op het gebied van flexibiliteit en privacy. Deze thema’s hebben in het bijzonder betrekking op de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Gezinnen met geringe sociale redzaamheid. Casuïstiek Groningen

10 april 2015
Verslag van een onderzoek van het Samenwerkend Toezicht Jeugd naar de zorg en ondersteuning aan een gezin met geringe sociale redzaamheid. Aanleiding voor het onderzoek naar deze casus was een melding bij de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Uit de melding bleek dat één van de kinderen uit het gezin was overleden als gevolg van huiselijk geweld.
Lees het hele artikel

Verslag Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

18 maart 2015
Gemeenten en ketenpartners krijgen concrete ondersteuning bij het versterken van de verbinding van ZSM met de Veiligheidshuizen, er komen geen landelijke afspraken over gemeenten die zich aansluiten bij een Veiligheidshuis in een ander arrondissement en de VNG gaat frontlijnwerkers en ketenpartners met elkaar in gesprek brengen over de relatie met sociale wijkteams. Dit zijn enkele uitkomsten van het overleg van de stuurgroep van maandag 9 maart 2015.
lees meer

Effectmeting Wet tijdelijk huisverbod

17 maart 2015
Het WODC voert een onderzoek uit naar de recidive na inzet van een huisverbod. Het is een vervolg op het onderzoek dat enige tijd geleden door Regioplan is uitgevoerd. In het effectenonderzoek van Regioplan is de onderzoeksgroep slechts 1 tot 1,5 jaar gevolgd; het nieuwe onderzoek beslaat derhalve een langer tijdsbestek.
lees meer

Voorkom escalatie bij probleemgezinnen met AVE

17 maart 2015
Een gezin met problemen krijgt soms hulp van meerdere professionals. Wie heeft de regie als problemen groter worden? Wanneer is opschalen nodig? Hoe kan verdere escalatie voorkomen worden? De publicatie Aanpak Voorkoming Escalatie geeft antwoord.
lees meer

Inventarisatie Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

17 maart 2015
De VNG heeft gemeenten en ketenpartners gevraagd welke onderwerpen aandacht moeten krijgen om de Veiligheidshuizen verder te brengen in hun ontwikkeling. De uitkomsten zijn verwerkt in een inventarisatie met de onderwerpen waar de Landelijke stuurgroep zich het komend jaar op gaat richten. De inventarisatie is inmiddels definitief vastgesteld.
lees meer

Barrièremodel loverboyproblematiek

28 januari 2015
Het CCV heeft het digitale barrièremodel loverboyproblematiek gelanceerd. Het model visualiseert de werkwijze van loverboys in vier stappen. In deze stappen worden signalen van daders en slachtoffers beschreven, zodat professionals deze kunnen herkennen.
Lees het hele artikel

Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd

19 januari 2015
In het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 hebben de vijf samenwerkende inspecties hun gezamenlijke voornemens voor het toezicht in 2015 gepresenteerd. Het programma omvat een reeks van toezichtactiviteiten in het kader van de continuïteit van de zorg voor jongeren en gezinnen. Ook wordt aandacht besteed aan het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en signalen.
Lees het hele artikel

Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

13 januari 2015
Het generieke model dat de basis moet vormen voor de verbinding tussen de ketensamenwerking ZSM en het Veiligheidshuis is werkbaar. Dat blijkt uit het Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen. Het is, volgens het rapport, de basis op grond waarvan de regionale ambitie nader uitgewerkt kan worden.
Lees het hele artikel

Handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’

3 november 2014
De handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’ is klaar. Het gezamenlijk product van GGZ Nederland, GGD GHOR Nederland en KNMG geeft een duidelijk beeld van hoe om te gaan met gegevens. De schematische beslisboom die hierbij hoort geeft een stappenplan weer over de gegevensuitwisseling in de bemoeizorg.
Lees het hele artikel

Rapportage aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM

26 augustus 2014
Op verzoek van de Regioburgemeesters heeft er een uitvraag plaatsgevonden bij de Veiligheidshuizen over enkele strategische vraagstukken die gaan over een goede aansluiting tussen de ZSM-werkwijze en de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Artikel 'Toepassing jeugdstrafrecht bij 18-t/m 20-jarigen beperkt'

7 juli 2014
Dit artikel in het e-magazine Secondant beschrijft de ontwikkelingen in de geregistreerde criminaliteit en in het strafrecht onder jongeren voor wie het adolescentenstrafrecht geldt. Het jeugdstrafrecht blijkt bij jongvolwassenen tussen 2002 en 2012 beperkt te zijn toegepast.
Lees het hele artikel

Privacy Governance Handreiking Veiligheidshuizen

30 mei 2014
Deze handreiking dient als praktisch hulpmiddel bij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in en rondom het Veiligheidshuis. Hierbij staat het begrip ‘privacy governance’ centraal . Privacy governance komt kort gezegd neer op ‘goed huisvaderschap’ bij het verwerken van persoonsgegevens.
Lees het hele artikel

Zorgvuldig en bewust

27 mei 2014
Deze beleidsvisie beschrijft richtlijnen voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in de gemeentelijke praktijk in het kader van de decentralisaties. De visie is gebouwd op drie pijlers: balans tussen noodzakelijke gegevensverwerking vanuit de maatschappelijke opgave in het sociaal domein en borging van de privacy, versterking van de positie van de burger, en versterken van de democratische verantwoording over gegevensverwerking en privacy op lokaal niveau.
Lees het hele artikel

Problematische jeugdgroepen in Nederland 2013

6 mei 2014
Het aantal jeugdgroepen is in vier jaar tijd flink afgenomen. Dat schrijft minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer. In 2009 waren er 1760 jeugdgroepen actief, aan het eind van 2013 waren dat er nog 764. Dat is een daling van 56 procent.
Lees het hele artikel

Recidive na een reclasseringscontact

24 april 2014
Overzicht en analyse van de terugval van personen na beëindiging van een toezicht of een werkstraf in de periode 2002-2009. Het onderzoek laat zien dat werkgestraften minder vaak en minder ernstig opnieuw in de fout gaan vergeleken met ondertoezichtgestelden en dat die op hun beurt minder vaak recidiveren dan ex-gedetineerden.
Lees het hele artikel

Jongeren weer op de rails

29 januari 2014
Deze FORUM-handreiking geeft een beeld van de kennis die wordt toegepast om migrantenjongeren weer op de rails te krijgen. Doel is om recidive onder met name Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren terug te dringen.
Lees het hele artikel

Markiezine, glossy over Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

16 januari 2014
Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft ter gelegenheid van haar heropening een tijdschrift uitgegeven: Markiezine. Het tijdschrift beschrijft het verleden, het heden en de toekomst van het Zorg- en Veiligheidshuis laat betrokken partners aan het woord.
Lees het hele artikel

Monitor Veelplegers 2013

7 januari 2014
De Monitor Veelplegers 2013 van het WODC beschrijft trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003-2013. De monitor brengt de aantallen veelplegers in Nederland in kaart en volgt de ontwikkelingen in de tijd. Ook wordt bijgehouden welke achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive zeer actieve volwassen veelplegers hebben.
Lees het hele artikel

Code Rood: Eindevaluaties pilots Enschede, Eindhoven en Noord-Limburg

15 juli 2013
Code Rood is een gerichte aanpak waarbij een verscherpte strafrechtelijke aanpak en actieve zorg wordt ingezet bij daders van ‘intimate terrorism’. De pilots, uitgevoerd bij een drietal Veiligheidshuis, mogen volgens deze eindevaluatie een succes worden genoemd. De goede samenwerking tussen ketenpartners die elkaar voorheen niet regulier zagen en het daardoor snel en slagvaardig reageren zijn de belangrijkste uitkomsten.
Lees het hele artikel

De uitvoering van de isd-maatregel

28 juni 2013
In het laatste kwartaal van 2012 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de tenuitvoerlegging van de strafrechtelijke maatregel: ‘plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders’, oftewel de ‘isd-maatregel’. Het betrof een vervolg op het thema- onderzoek naar de tenuitvoerlegging van de isd-maatregel in het laatste kwartaal van 2007.
Lees het hele artikel

Factsheet landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

13 juni 2013
Deze factsheet kan een hulpmiddel zijn voor gemeentelijke transitiemanagers en beleidsambtenaren die jeugd en huiselijk geweld in hun dossier hebben. De factsheet geeft inzicht in de afzonderlijke trajecten en draagt bij aan de opgave om het beleid op genoemde terreinen in samenhang vorm te geven.
Lees het hele artikel

Kompas Transitie jeugd en Veiligheidshuizen

3 juni 2013
Het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen heeft in samenwerking met het transitiebureau stelselherziening jeugd het Kompas Transitie jeugd en Veiligheidshuizen ontwikkeld. Dit kompas brengt de samenhang tussen de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en de transitie jeugd in beeld.
Lees het hele artikel

Doelbereik van de pilot BIJ

31 mei 2013
Onderzoek naar de pilot 'Bestuurlijke informatievoorziening justitiabelen' (BIJ): burgemeesters worden tijdig geïnformeerd over de terugkeer van plegers van ernstige geweld- en zedendelinquenten in de maatschappij. De proef is naar het oordeel van de minister een succes en wordt landelijk voortgezet.
Lees het hele artikel

Problematische Jeugdgroepen in Nederland, omvang en aard in het najaar van 2012

15 april 2013
In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de aantallen problematische jeugdgroepen, zoals deze door de politie in beeld zijn gebracht in het najaar van 2012. Hiermee wordt voor de vierde keer – volgend op rapportages in 2009, 2010 en 2011 – een landelijk beeld gepresenteerd.
Lees het hele artikel

Wat werkt in Nederland en wat niet?

25 maart 2013
Strafrechtelijke interventies gericht behandeling en/of begeleiding vertonen vaker positieve effecten dan interventies gericht op repressie. Dat is één van de belangrijke conclusies uit deze meta-analyse van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).
Lees het hele artikel

De aanpak van multi-problematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond

15 maart 2013
Een steviger en consequentere benadering van multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond helpt kinderen in deze gezinnen aan een betere toekomst. Dit rapport, opgesteld door de Politieacademie, biedt handreikingen aan hulpverleners en wetshandhavers in de aanpak van zaken, zoals overlast, schoolverzuim en de inzet van kinderen bij criminaliteit.
Lees het hele artikel

Derde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

26 februari 2013
De Monitor Nazorg geeft inzicht in de omstandigheden van de gedetineerden binnen het Nederlandse gevangeniswezen. De monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC is ontwikkeld om de problemen van (ex-)gedetineerden op het gebied van identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg in kaart te brengen.
Lees het hele artikel

Factsheet Nazorgproblematiek 18- t/m 26-jarige gedetineerden

26 februari 2013
De factsheet geeft een beschrijving van de problematiek op inkomensgebied van 18- tot en met 26-jarige gedetineerden. Uit onderzoek blijkt dat de aanpassingen van de Wet werk en bijstand problematisch zijn voor een deel van deze groep.
Lees het hele artikel

Van wie is de straat?

21 februari 2013
'Van wie is de straat? Methodiek en lessen voor de politie om ongrijpbare veiligheidsfenomenen grijpbaar te maken' is de nieuwste uitgave in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap. Met de publicatie helpen wetenschappers de politie meer grip te krijgen op ongrijpbare fenomenen, zoals jeugdgroepen.
Lees het hele artikel

Landelijk kader Veiligheidshuizen

5 februari 2013
Vandaag vond tijdens het landelijk congres Veiligheidshuizen de officiële presentatie van het Landelijk kader Veiligheidshuizen plaats. Door de totstandkoming van het kader is er helderheid en consensus over de gemeenschappelijke kern van Veiligheidshuizen, waarbij ruimte is gelaten voor lokale en regionale invulling.
Lees het hele artikel

Onmogelijke levens, botsende logica en eigenzinnige professionals

31 januari 2013
Een kleine groep veelplegers blijkt onbehandelbaar. Deze groep veelplegers stelt hun omgeving en de betrokken hulpverleners voor vrijwel onmogelijke opgaven. Geen interventie, of dit nu psychische hulp of tijdelijke detentie is, biedt structureel soelaas. Hierdoor vormen zij een bedreiging voor de veiligheid van de burger, zo blijkt uit dit onderzoek naar veelplegers.
Lees het hele artikel

Eindnotities Leertuinen

28 december 2012
Leertuinen waren werkgroepen bestaande uit afgevaardigden uit de toenmalige voorbeeld- en adoptieveiligheidshuizen (respectievelijk Amersfoort/Utrecht, Enschede, Maastricht en Tilburg, en Almere, Eindhoven, Den Haag en Rotterdam). De deelnemers aan de werkgroepen waren ketenmanagers, maar ook ketenpartners zoals politie, gemeenten, Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming.
Lees het hele artikel

Wie kent de veelpleger?

18 december 2012
Voor dit onderzoek zijn alle veelplegers uit het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf in beeld gebracht. Op basis van justitiële en niet-justitiële gegevens zijn de kenmerken en achtergronden van de veelplegers beschreven.
Lees het hele artikel

De Haagse Samenwerking, eindrapport

11 december 2012
In het najaar van 2010 is in Den Haag begonnen met het experiment ‘de Haagse Samenwerking’. Het doel is de ontwikkeling en toepassing van een doeltreffende aanpak voor hulp en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. De gemeente Den Haag en Bureau Jeugdzorg voor dit onderzoek de opdracht gegeven om het experiment te monitoren en te evalueren.
Lees het hele artikel

Dwars door verbanden

30 oktober 2012
‘Dwars door verbanden’ is een evaluatie van het Groningse pilotproject Multiprobleemgezinnen ‘De Ploeg’. De evaluatie werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Intraval.
Lees het hele artikel

Aandacht voor het eigen spoor!

25 oktober 2012
Het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool is nagegaan welke factoren de effectiviteit van de casusoverleggen huiselijk geweld in de provincie Noord-Brabant bevorderen of belemmeren. Dit onderzoek ‘Aandacht voor het eigen spoor!’ moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van de effectiviteit van de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Overzicht van onderzoek naar de PIJ-maatregel tussen 2006-2011

16 oktober 2012
De PIJ-maatregel is een maatregel binnen het jeugdstrafrecht. Dit onderzoek gaat na waar de knelpunten liggen en wat de successen zijn bij de oplegging en de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel.
Lees het hele artikel

Doelbereik van de pilot BIJ

5 oktober 2012
Regioplan Beleidsonderzoek heeft in opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar het project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. Het onderzoek moest inzicht verschaffen in de doelbereiking van het project. Op basis van de resultaten neemt het ministerie van Veiligheid en Justitie een besluit over de voortgang en de mogelijke landelijk implementatie.
Lees het hele artikel

Factsheet van het Veiligheidshuis West-Friesland

Deze factsheet richt zich op de partners van het Veiligheidshuis West-Friesland. De publicatie geeft een overzicht van de doelgroep en de activiteiten van het Veiligheidshuis.
download

Jaarlijks 7,7 miljoen beschikbaar voor Veiligheidshuizen

13 juli 2012
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks 7,7 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten. De bijdrage is bedoeld voor de basisfaciliteiten en de kosten die voortkomen uit de samenwerking in de Veiligheidshuizen. Opstelten ondertekende met Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de bestuurlijke afspraken over de verdeling van het bedrag.
Lees het hele artikel

Problematische Jeugdgroepen in Nederland, omvang en aard in het najaar van 2011

5 juli 2012
In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de aantallen problematische jeugdgroepen, zoals deze door de politie in beeld zijn gebracht in het najaar van 2011. Hiermee wordt voor de derde keer – volgend op rapportages in 2009 en 2010 – een landelijk beeld gepresenteerd.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief over werkconferentie samenwerking Veiligheidshuizen Oost Brabant

18 juni 2012
De Veiligheidshuizen in Oost Brabant organiseerden eind mei een werkconferentie waarbij werd gesproken over de samenwerking tussen de vier Veiligheidshuizen. Deze nieuwsbrief informeert over de samenwerking, het proces, de meerwaarde en de uitkomsten van de werksessies.
Lees het hele artikel

Handreiking 'Aanpak loverboyproblematiek'

7 juni 2012
De handreiking 'Aanpak loverboyproblematiek' is beschikbaar. Hiermee krijgen betrokken partijen als gemeenten, jeugdzorg, politie en scholen handvatten om loverboyproblematiek te herkennen en aan te pakken. Er komen onder andere maatregelen en succesfactoren op drie deelthema’s aan bod: bewustwording en preventie, signalering & melding en interventies.
Lees het hele artikel

Referentiewerkprocessen

23 mei 2012
Organisatieadviesbureau ConQuaestor is in het najaar van 2011 begonnen met het beschrijven van referentiewerkprocessen. De referentiewerkprocessen zijn opgezet als handreiking voor de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Verslag Algemeen Overleg Veiligheidshuizen

15 mei 2012
In het Algemeen Overleg van 12 april 2012 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie overleg gevoerd met minister Opstelten. Dit naar aanleiding van de brief van de minister van 20 april 2011 over het rapport Resultaten van Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

VNG position paper over toekomst Veiligheidshuizen

2 april 2012
De VNG heeft een gemeentelijke toekomstvisie op de Veiligheidshuizen opgesteld. In deze position paper komen onder andere de wettelijke taak en regierol van gemeenten en (co)financiering aan bod.
Lees het hele artikel

Effecten van de ISD-maatregel

29 maart 2012
De maatregel om veelplegers voor twee jaar in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) te plaatsen draagt bij aan het verminderen van criminaliteit en recidive. Dit blijkt dit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Recidivebericht 2002-2008

27 maart 2012
Dit Recidivebericht 2002-2008 beschrijft de ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Zo goed als iedereen die in Nederland als verdachte met justitie te maken kreeg, wordt met het onderzoek van de Recidivemonitor gevolgd.
Lees het hele artikel

Tijdschrift SECONDANT over onaantastbaren en extra respectlozen

1 maart 2012
Het maartnummer van het CCV-tijdschrift SECONDANT staat stil bij de aanpak van 'onaantastbaren en extra respectlozen'. Zo gaat een artikel in op criminele, overlastgevende (jonge)mannen die onaantastbaar lijken voor justitie en politie. In een ander stuk komt de projectleider van de Amsterdamse Top600 aanpak aan het woord.
Lees het hele artikel

Onderzoeken over Marokkaans-Nederlandse jongeren gebundeld

28 februari 2012
Het samenwerkingsverband Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren heeft een database ontwikkeld met alle relevante onderzoeken over Marokkaans-Nederlandse jongeren. Dit instrument is bedoeld voor beleidsambtenaren en uitvoerende professionals.
Lees het hele artikel

Effectmeting Veiligheidshuis Nijmegen

16 februari 2012
Het Veiligheidshuis Nijmegen heeft een effectmeting laten uitvoeren naar de ketens veelplegers en huiselijk geweld. Vanuit de stuurgroep ontstond de behoefte om meer inzicht te krijgen in de effecten van de integrale persoonsgerichte aanpak van het Veiligheidshuis. De effectmeting laat zien dat er sprake is van een stevig maatschappelijk rendement.
Lees het hele artikel

Effectmeting Veiligheidshuis Nijmegen

16 februari 2012
Het Veiligheidshuis Nijmegen heeft een effectmeting laten uitvoeren naar de ketens veelplegers en huiselijk geweld. Vanuit de stuurgroep ontstond de behoefte om meer inzicht te krijgen in de effecten van de integrale persoonsgerichte aanpak van het Veiligheidshuis. De effectmeting laat zien dat er sprake is van een stevig maatschappelijk rendement.
Lees het hele artikel

De pakkans vergroot

9 januari 2012
'De pakkans vergroot' is het evaluatierapport van de pilot gepercipieerde pakkans jongeren in Tilburg. Het onderzoek richt zich op de vraag of de subjectieve pakkans van overlastgevende en criminele jongeren in Tilburg is toegenomen als gevolg van de inzet van een pakket aan maatregelen dat op landelijk niveau is ontwikkeld.
Lees het hele artikel

Jeugdige geweldplegers door de jaren heen

22 december 2011
In dit SECONDANT-artikel nemen de auteurs de problematiek van jeugdige geweldplegers onder de loep. Ze gaan na of de geweldplegers volharden in hun gedrag of dat de jongeren in de loop der jaren minder geweld plegen.
Lees het hele artikel

De onaantastbaren

13 december 2011
In meer gemeenten dan vaak wordt gedacht zijn intimiderende jongeren en jongemannen actief, tegen wie de buurt niets durft te ondernemen. Dit onderzoek richt zich op de destructieve doorwerking van deze 'onaantastbaren' op de wijk en de buurt.
Lees het hele artikel

Meerjarenbeleidsplan Veiligheidshuis IJsselland

21 september 2011
De Stuurgroep Veiligheidshuis IJsselland heeft het meerjarenbeleidsplan 2012-2013 en de meerjarenbegroting vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis IJsselland.
Lees het hele artikel

Actieprogramma Criminele jeugdgroepen en Kamerbrief

9 juni 2011
De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 18 mei 2011 het actieprogramma Criminele jeugdgroepen en een brief over de aanpak van criminele jeugdgroepen verzonden aan de Tweede Kamer.
Lees het hele artikel

Evaluatie Veiligheidshuis regio Alkmaar

14 april 2011
Deze evaluatie van het Veiligheidshuis regio Alkmaar (VHHrA) moet inzichtelijk maken in hoeverre de doelstellingen van het Veiligheidshuis zijn bereikt en of ze hebben geleid tot het gewenste effect, namelijk een vermindering van overlastgevende jeugdgroepen en minder mensenhandel.
Lees het hele artikel

Brochure Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

12 april 2011
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een brochure uitgebracht met de titel 'Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid, samenwerken aan een veilige en leefbare regio'. In de brochure wordt, aan de hand van vier kernthema's, het profiel van het Veiligheidshuis duidelijk verwoord.
Lees het hele artikel

Resultaten van veiligheidshuizen, een inventarisatie en evaluatie van beschikbaar onderzoek

23 maart 2011
Veiligheidshuizen leveren een bijdrage aan het terugdringen van criminaliteit, blijkt uit een evaluatie. Dit onderzoek naar het functioneren van de Veiligheidshuizen werd uitgevoerd door het BVTO, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuizen en de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren

23 maart 2011
Deze publicatie geeft informatie over Marokkaans-Nederlandse risicojongeren en de Veiligheidshuizen. De informatie is gericht op gemeenten.
Lees het hele artikel

De effectiviteit van Veiligheidshuizen

24 november 2010
Hoe fungeren de Veiligheidshuizen eigenlijk? Welke doelen dienen ze? En zijn Veiligheidshuizen effectief? In de studie 'De effectiviteit van Veiligheidshuizen' zijn 39 Veiligheidshuizen onderzocht om antwoorden te kunnen geven op de bovenstaande vragen. Hierbij is niet alleen de effectiviteit van de netwerken in beeld gebracht, maar ook de invloed van interne en externe factoren op de effectiviteit.
Lees het hele artikel

Vastpakken en niet meer loslaten

22 oktober 2010
'Vastpakken en niet meer loslaten' is een onderzoek naar de werkwijze en effectiviteit van zes Limburgse Veiligheidshuizen. Uit het onderzoek blijkt dat de samenwerking loont. Er is volgens de onderzoekers in Limburg sprake van een betekenisvolle afname van de recidive onder zeer hardnekkige veelplegers.
Lees het hele artikel

Over eer gesproken

8 juli 2010
De gemeente Eindhoven heeft in samenwerking met Veiligheidshuis regio Eindhoven Over eer gesproken.12 Eindhovense portretten' uitgebracht. De publicatie bevat twaalf portretten van mensen die in Eindhoven wonen, leven en werken. Verhalen die inzicht geven in de betekenis van eer binnen verschillende culturen en in wat voor situaties dit met geweld gepaard kan gaan.
Lees het hele artikel

Nazorg, onze zorg

15 juni 2010
Het Veiligheidshuis regio Eindhoven heeft een boek over de nazorg van ex-gedetineerden samengesteld. Sinds 2004 zet Eindhoven stevig in op nazorg. Deze publicatie gaat uitgebreid in op de ontwikkeling van de afgelopen jaren.
Lees het hele artikel

Jeugdketens sluitend verbinden

3 juni 2010
Risicojongeren uit multiprobleemgezinnen zijn vaak gebaat bij een integrale aanpak, met een inbreng van partners uit de wereld van onderwijs, (jeugd)zorg en justitie. Dat vergt een intensieve samenwerking tussen de Zorg- en Adviesteams, de Centra voor Jeugd en Gezin en de Veiligheidshuizen. De onlangs verschenen brochure 'Jeugdketens sluitend verbinden' laat zien hoe deze samenwerking in de praktijk concreet vorm kan krijgen.
Lees het hele artikel

Nieuwe editie brochure Veiligheidshuizen

2 maart 2010
Deze derde druk van de VbbV-brochure Veiligheidshuizen' biedt inzicht in de uitgangspunten en doelstellingen van het concept Veiligheidshuis en blikt vooruit naar de borging en verdere ontwikkeling.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.