login »
20 juli 2022

Kamerbrief aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Helder van Langdurige Zorg en Sport hebben de kamer geïnformeerd over het intensiveren van de samenwerking tussen politie en ggz binnen de aanpak voor personen met verward of onbegrepen gedrag.

Tijdig de juiste zorg en ondersteuning

Het intensiveren van deze samenwerking moet er volgens de ministers toe leiden dat mensen tijdig de juiste zorg en ondersteuning krijgen en niet onnodig in aanraking komen met politie en justitie. “Als we willen voorkomen dat deze mensen de grip op hun leven verliezen, moeten we de verbinding tussen deze domeinen (het sociaal domein, het zorgdomein en het justitieel domein) beter leggen”, zo stellen zij.

De afgelopen jaren hebben de ministeries voor Volksgezond, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid samen met politie, gemeenten en zorgpartners belangrijke stappen gezet om te komen tot een goed werkende aanpak op lokaal niveau. Daarbij is geëxperimenteerd met een gecombineerde inzet van zorg en veiligheid. Bijvoorbeeld met de inzet van wijk-GGD'ers.

Grip op onbegrip

De ministers willen nu verder bouwen op de lessen en ervaringen die al zijn opgedaan. Met het actieprogramma ‘Grip op onbegrip’ geven ze de komende jaren lokaal en regionaal een vervolg aan het uitwerken en verstevigen van de werkende aanpak voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Daarbij laten ze zich leiden door de praktijk.

Het bevorderen van de samenwerking tussen politie, ggz en gemeenten, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord, is volgens de ministers absolute prioriteit. “Een betere samenwerking tussen deze partijen moet erin resulteren dat personen met verward of onbegrepen gedrag zo snel mogelijk passende zorg en ondersteuning krijgen en niet onnodig in aanraking komen met politie en justitie.”

Best practices

Ze vragen daarom politie, ggz en gemeenten de best practices op het gebied van samenwerking, die op basis van de eerdergenoemde pilots in kaart zijn gebracht, duurzaam te implementeren. Ze gaan hierover deze zomer met de betrokken partijen in gesprek en hebben daarbij de volgende best practices in gedachten: street-triage, wijk-GGD’ers en E33-analyse.

Beschikbare middelen

Er is structureel 39 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van personen met verward of onbegrepen gedrag. De ministers: "Waar nodig zetten we de beschikbare middelen uit het coalitieakkoord in om de samenwerking, die nu nog veelal plaatsvindt in tijdelijke pilots en projecten, duurzaam te maken."

Downloads