login »
15 november 2022

Geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland geconcentreerd in beperkt aantal buurten

Jeugdcriminaliteit blijk in de meeste Nederlandse buurten niet of nauwelijks voor te komen. Van de jeugdcriminaliteit die door de politie wordt geregistreerd vindt een kwart plaats in één procent van de buurten. Dit blijkt uit de WODC-publicatie 'Woon- en pleegbuurten van geregistreerde jeugdcriminaliteit'.

Als wordt gekeken naar de woonbuurten, dan blijken de meeste jeugdige verdachten in grote steden wonen. Echter, relatief gezien zitten in de top één procent ook niet-stedelijke woonbuurten. Beleid dat zich enkel richt op grote steden doet andere gebieden dus tekort.

Jeugdcriminaliteit afgenomen

Het WODC onderzocht de samenhang tussen jeugdcriminaliteit en buurtkenmerken, en de veranderingen die zich daarin voordoen over de tijd. Onder jeugdcriminaliteit verstaan de onderzoekers 'criminaliteit met een verdachte tussen de twaalf en drieëntwintig jaar'. Over het algemeen is de jeugdcriminaliteit in de afgelopen 10 jaar afgenomen, maar niet overal of niet overal even sterk. In dit onderzoek keek het WODC naar de jeugdcriminaliteit die de politie registreerde in 2016 tot en met 2019 in alle buurten in Nederland.

Concentratie in pleeg- en woonbuurten

Naast de concentratie in buurten waar jeugdcriminaliteit gepleegd wordt, de pleegbuurten, zien de onderzoekers ook een concentratie in buurten waar plegers van jeugdcriminaliteit wonen, de woonbuurten. 14% van de jeugdige verdachten woont in 1% van de buurten en 50% in maar 10% van de buurten. Het WODC ziet weinig verandering over de tijd als het gaat om deze percentages jeugdcriminaliteit in pleeg- en woonbuurten.

Sommige delicten zijn sterker geconcentreerd in bepaalde buurten dan andere. Door de politie geregistreerde wapens- en drugsdelicten concentreren zich duidelijk in een beperkt aantal buurten. Vermogens- en geweldsdelicten zijn juist het meest gespreid.

Verschil in absolute en relatieve aantallen

Van buurten die van 2016 tot en met 2019 de meeste jeugdige verdachten per duizend leeftijdgenoten telden, bevinden zich in de top één procent zowel stedelijke als niet-stedelijke buurten. De onderzoekers adviseren daarom om bij de aanpak van jeugdcriminaliteit op buurtniveau niet alleen te kijken naar grote steden, maar ook naar minder stedelijke buurten en buurten in plattelandsgemeenten.

Typische pleeg- en woonbuurten

In zijn algemeenheid kenemerken typische pleegbuurten waar de politie de meeste jeugdcriminaliteit registreert zich door relatief veel horeca, uitgaansgelegenheden en winkels. In buurten waar de meeste jeugdige verdachten wonen, wonen relatief meer jonge mannen, mensen met een migratieachtergrond en zijn er meer huishoudens die onder het sociaal minimum leven. Individuele kenmerken van jeugdige verdachten zelf en hun sociale omgeving lijken bij het plegen van delicten echter belangrijker dan buurtkenmerken.

Links