login »
03 januari 2019

Fusie Veiligheidshuizen Brabant Noordoost

De twee veiligheidshuizen in Brabant Noordoost zijn per 1 januari 2019 gefuseerd tot het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost (ZVH BNO). Het ZVH BNO heeft een werkgebied van 16 gemeenten in de regio Brabant Noordoost en werkt samen met alle relevante partners uit het zorg- en veiligheidsdomein. Door deze fusie zijn er in het arrondissement Oost-Brabant twee Zorg- en Veiligheidshuizen actief.

Nieuwe samenwerkingsconvenant en privacy protocol

Het afgelopen jaar zijn onder leiding van vertegenwoordigers uit de besturen van beide veiligheidshuizen afspraken gemaakt over de besturing, financiële kaders en organisatorische randvoorwaarden van het samenwerkingsverband. Al deze zaken zijn vertaald in een nieuw samenwerkingsconvenant en privacy protocol. Uiteraard is hierbij gebruik gemaakt van de landelijke modelconvenanten en zijn beide overeenkomsten AVG-proof.

Ambitie

De ambitie is om nóg meer regionale samenwerking en verbinding tussen zorg en veiligheid te realiseren tussen gemeenten én partners. Daarnaast was er een expliciete wens om in de besturingsstructuur inhoudelijke vraagstukken en beheer van elkaar te scheiden. De Stuurgroep Zorg en Veiligheid fungeert als een brede klankbordgroep en beïnvloedingstafel die zich volledig kan richten op inhoudelijke vraagstukken rond het thema zorg en veiligheid. De Stuurgroep bestaat daarom uit gemeentelijke partners én partners van een aantal regionale partijen uit het zorg- en veiligheidsdomein.

Het toezicht op het functioneren van het ZVH BNO en het (financiële) beheer is neergelegd bij een compact Dagelijks Bestuur, bestaande uit een aantal gemeentelijke vertegenwoordigers.

Probleemgerichte aanpak

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost is een instrument van het zorg- én veiligheidsbeleid van gemeenten. Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid. Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het ZVH BNO brengt professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en

gemeente bij elkaar, maar neemt de verantwoordelijkheid van de professionals niet over. Daardoor kan elke professional nog beter zijn/haar taken en bevoegdheden uitoefenen, maar wel afgestemd met en complementair aan elkaar. Het ZVH BNO bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.