login »
04 augustus 2017

Jaarverslag Veiligheidshuis Fryslân 2016

Het Veiligheidshuis Fryslân heeft zijn jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de highlights, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Tot slot geeft het jaarverslag een korte blik op de toekomst.

Transformatie van het sociale domein

2016 was voor het Veiligheidshuis een jaar van doorvaren op de eerder ingezette koers met als belangrijke opdracht om aan te sluiten bij de transformatie van het sociale domein en deze te
ondersteunen. Hierbij is tegelijk de verbinding gelegd met ontwikkelingen in het veiligheidsdomein.

Ontschotting en stimulering van synergie tussen beide domeinen en tussen de organisaties stond voortdurend centraal in de aanpak. Voor het ondersteunen van de transformatie zijn vooral de functies van adviseren, ondersteunen en signaleren & adresseren van belang. Hierop is in 2016 stevig ingezet.

Samenwerking met de wijk- en gebiedsteams

Op uitvoeringsniveau is de samenwerking met de wijk- en gebiedsteams versterkt. Hierin valt op dat de meeste sociale wijk- en gebiedsteams nog volop zoekende waren in hoe ook de meer complexe casuïstiek (5%) integraal op te pakken. De verbinding tussen zorg en veiligheid wordt hierbij, indien nodig, lang niet altijd als vanzelfsprekend gelegd.

Ook het werken volgens het gedachtegoed 1 gezin, 1 plan en coördinator, was in 2016 in de meeste gemeenten in mindere mate geborgd. In de gemeenten die ervoor hebben gekozen om specifiek te investeren op het integraal coördineren van de meer complexe casuïstiek loopt dit beter. Wachtlijsten hebben gemaakt dat in een aantal wijk- en gebiedsteams zaken (te) lang blijven liggen.

Hardnekkigheid van complexe problematiek

Het Veiligheidshuis onderkent de hardnekkigheid van complexe problematiek. Daarom is ingezet op een duurzame beschikbaarheid van het voeren van procesregie en het borgen van expertise die nodig is om optimaal multidisciplinair samen te werken.

Op beleidsniveau was de samenwerking met het gemeentelijk sociale- en veiligheidsdomein nauw. Dit laatste onder andere bij de activiteiten in relatie tot mensen met verward gedrag die moeilijk plaatsbaar zijn.

Downloads