login »
20 april 2016

Tilburg werkt aan sluitende aanpak verwarde personen

Zo snel mogelijk gepaste opvang en ondersteuning bieden aan personen met verward gedrag. Dat is het uitgangspunt van de integrale aanpak waar de gemeente Tilburg mee aan de slag gaat. Het gaat in totaal om tien projecten die de komende maanden verder worden uitgewerkt.

Plan van aanpak

Mensen met verward gedrag zijn inwoners die de greep op hun leven (dreigen te) verliezen. Ze kunnen een risico vormen voor zichzelf of anderen. De projecten moeten ervoor zorgen dat mensen met verward gedrag zo snel mogelijk de juiste opvang, zorg en ondersteuning krijgen. Verder is het de bedoeling dat op langere termijn het aantal incidenten afneemt en dat iedereen die betrokken is bij een probleem met een verward persoon weet hoe hij moet handelen. De projecten staan beschreven in een plan van aanpak.

Knelpunten in beeld

De gemeente heeft eerst samen met de partners de knelpunten en hiaten in opvang en zorg voor verwarde mensen in beeld gebracht. Ze hebben ook gekeken naar de diverse wetten op dit gebied. Dit is gemeld bij het Landelijk Aanjaagteam Verwarde Personen en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn Sport en Veiligheid en Justitie. De geformuleerde doelstellingen en projecten uit het plan van aanpak sluiten aan op de wensen van Minister Schippers in haar brief aan de Tweede Kamer over de 'Aanpak van verwarde personen' en de aanbevelingen van het Landelijk Aanjaagteam van februari 2016.

Integrale aanpak

Wethouder Hans Kokke (Zorg): "Wat ik wil is een integrale aanpak, dus met alle organisaties én met de betreffende mensen en hun familie, buren en vrienden. Een aanpak die zorgt voor voldoende passende opvang, tijdige zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Waarbij alle betrokkenen optimaal samenwerken. Wat ik ook wil is dat we ons realiseren dat deze mensen volwaardig deel uitmaken van onze samenleving."

Partners

Partners in de projecten zijn: regiogemeenten Hart van Brabant, ervaringsdeskundigen en hun omgeving, GGZ Breburg, Indigo Brabant, SMO Traverse, RIBW Brabant (inclusief de cliëntenraad), Contour de Twern, Zorgbelang, Adviesraad Sociaal Domein Tilburg, Novadic-Kentron, IMW, MEE Tilburg, GGD Hart van Brabant, Politie, Idris Amarant, Thebe, De Wever, Huisartsen, Pro RCP Elisabeth Ziekenhuis, Kompaan en de Bocht, Team bemoeizorg, Woningcorporaties, CZ, VGZ, OM, Reclassering, PI Vught en Zorg en Veiligheidshuis Midden Brabant.

Bouwstenen

Voor de aanpak is gebruik gemaakt van de aanbevelingen en bouwstenen van het aanjaagteam Verwarde Personen. Het aanjaagteam juicht de domein-overschrijdende Tilburgse aanpak van harte toe.

Meer informatie