login »
18 maart 2015

Verslag Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

Gemeenten en ketenpartners krijgen concrete ondersteuning bij het versterken van de verbinding van ZSM met de Veiligheidshuizen, er komen geen landelijke afspraken over gemeenten die zich aansluiten bij een Veiligheidshuis in een ander arrondissement en de VNG gaat frontlijnwerkers en ketenpartners met elkaar in gesprek brengen over de relatie met sociale wijkteams. Dit zijn enkele uitkomsten van het stuurgroepoverleg van maandag 9 maart.

Verbinding ZSM en Veiligheidshuizen

Het OM en de VNG hebben op verzoek van de landelijke stuurgroep een voorstel gemaakt voor het versterken van de verbinding tussen ZSM en Veiligheidshuizen. Het is een werkplan geworden met de vertaling van de bevindingen uit de pilots Aansluiting ZSM – Veiligheidshuizen naar concrete activiteiten. Het bestaat uit drie lijnen

  1. Het organiseren van informatie-uitwisseling: maatregelen die leiden tot kwaliteitsverbetering van de informatie, ondersteuning bij het leren omgaan met privacy en ICT-oplossingen die de aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen vergemakkelijken.
  2. Het bieden van handelingsperspectieven voor het organiseren van verbinding. Hier is een handreiking voor ontwikkeld
  3. Investeren in vakmanschap: de VNG Academie en het OM ontwikkelen een programma gericht op de ontwikkeling van expertise, kennis en attitude. Een combinatie van deskundigheidsbevordering, kennisdeling en een interdisciplinaire leeromgeving waar met concrete casuïstiek geoefend wordt en gewerkt wordt aan de verbreding van handelingsperspectieven.

Binnenkort krijgen alle regionale stuurgroepen het definitieve rapport met de bevindingen van de pilots, de handreiking en meer informatie over het werkplan en de activiteiten.

Gemeenten die zich bij een Veiligheidshuis in een ander arrondissement aansluiten

Het komt voor dat een gemeente zich aansluit bij een Veiligheidshuis in een ander arrondissement. De stuurgroep is om advies gevraagd hoe hier mee om te gaan. Die is van mening dat in dit soort situaties de pragmatische benadering de voorkeur heeft.

Gemeenten hebben de vrijheid deze keuze te maken. Wel moeten ze in de organisatie en bedrijfsvoering regelen dat zaken op de juiste plek terecht komen. Het is niet nodig hier een landelijke gedragslijn of regeling voor te treffen. Partijen zullen dit in hun lokale driehoeken en regionale stuurgroepen moeten bespreken.

Relatie Veiligheidshuizen, ZSM en sociale wijkteams

De ontwikkelingen in het sociaal domein gaan heel snel. Het is van fundamenteel belang dat ZSM en Veiligheidshuizen hier goed bij aangesloten blijven, in het bijzonder in de relatie met de sociale wijkteams (professionaliteit, vakmanschap en ICT).

De VNG heeft het Landelijk Programma Sociale Teams dat de vormgeving van de transformatie via sociale (wijk)teams ondersteunt. De VNG organiseert nog een aparte bijeenkomst over de relatie tussen ZSM, Veiligheidshuizen en de sociale wijkteams.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.