login »
22 december 2015

Aanpak problemen 'verwarde mensen op straat' schiet te kort

'Verwarde mensen op straat'; wie zijn dat eigenlijk? Wat is kenmerkend voor deze relatief nieuwe groep van dak- en thuislozen? Hoe zijn deze mensen het beste geholpen? Om dit te weten te komen, liet de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderzoek doen.

Coline van Everdingen, arts Maatschappij en Gezondheid, voerde het onderzoek uit en publiceerde de resultaten in het rapport 'Verwarde mensen op straat: de uitkomsten van een beeldvormend onderzoek'.

Geen afdoende aanpak

Van Everdingen concludeert dat centrale problemen niet afdoende worden aangepakt. “De voornaamste oorzaken daarvan liggen niet in de laagdrempelige opvang, maar in de keten die daaraan is voorafgegaan.”

Veiligheidsrisico's en overlast

Volgens Van Everdingen ligt vooral het tekortschieten van de signalering, de toeleiding en toegang tot zorg, behandeling en ondersteuning ten grondslag aan (herhaalde) dakloosheid. “Het missen en niet aanpakken van deze achterliggende problemen brengt wezenlijke veiligheidsrisico’s en overlast met zich mee.”

Complexe problemen

Het onderzoek bevestigt dat dak- en thuislozen kampen met meervoudige problemen. De overgrote meerderheid is vanwege hun complexe problemen gebaat bij een stabiele, gestructureerde en veilige woonomgeving waar tevens geneeskundige psychiatrische zorg kan worden geboden.

Van Everdingen schrijft: “Het zijn mensen die veel hebben meegemaakt en vaak getraumatiseerd zijn. Dit vergt veel geduld en specifieke ervaring. Het is essentieel dat dit punt afdoende wordt meegenomen in de planvorming om duurzaam herstel te realiseren.”

Downloads

  • Verwarde mensen op straat, uitkomsten van een beeldvormend onderzoek onder dak- en thuislozen in de laagdrempelige opvang in twee grote steden