login »
19 januari 2015

Samenwerkende inspecties presenteren Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd

In het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 hebben de vijf samenwerkende inspecties hun gezamenlijke voornemens voor het toezicht in 2015 gepresenteerd. Het programma omvat een reeks van toezichtactiviteiten in het kader van de continuïteit van de zorg voor jongeren en gezinnen. Ook wordt aandacht besteed aan het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en signalen.

Binnen het nieuwe jeugdstelsel zijn de inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de naleving van de jeugdwet en het onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp. Daarnaast werken deze drie inspecties onder de noemer van het Samenwerkend Toezicht Jeugd samen met de inspecties Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het toezicht op de kwaliteit van het stelsel.

Continuïteit van de zorg

Bij de opstelling van het toezichtprogramma hebben verschillende overwegingen een rol gespeeld. Voorop stond en staat, dat na de stelselwijziging de continuïteit van de zorg gewaarborgd moet blijven. Dat geldt evenzeer voor de veiligheid van de jongeren die jeugdhulp ontvangen. Daarnaast willen de inspecties in hun landelijk toezicht inspelen op de gewijzigde bestuurlijke situatie en de nieuwe arrangementen die op het lokale vlak ontstaan.

Het toezicht van de inspecties in 2015 bestaat uit een reeks van onderwerpen, zoals toetsen bij nieuwe aanbieders van jeugdhulp, vervolgonderzoek naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, het project 'Perspectief en Participatie', de toegang tot zwaardere/intensievere vormen van jeugdhulp en het Meldpunt Veilig Thuis.
Daarnaast is er het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en geweld alsook het toezicht naar aanleiding van signalen van burgers, professionals en gemeenten.

Stelselwijzigingen

Sinds dit jaar ligt de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering bij de gemeenten. De invoering van de Jeugdwet is één van de recente stelselwijzigingen in het sociale domein. Andere ontwikkelingen betroffen de WMO, de Participatiewet, de Wet passend onderwijs, de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze stelselwijzigingen bieden de gemeenten de mogelijkheid om de hulpverlening meer integraal vorm te geven volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.