login »
03 november 2014

Handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’

De handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’ is klaar. Het gezamenlijk product van GGZ Nederland, GGD GHOR Nederland en KNMG geeft een duidelijk beeld van hoe om te gaan met gegevens. De schematische beslisboom die hierbij hoort geeft een stappenplan weer over de gegevensuitwisseling in de bemoeizorg.

Deze handreiking gaat over het uitwisselen van persoonsgegevens voorafgaand en gedurende het bemoeizorgtraject en niet over het leveren van bemoeizorg als zodanig. De handreiking is bedoeld voor beroepskrachten en organisaties die betrokken zijn bij bemoeizorg en vervangt de eerdere versie uit 2005/2007.

Organisaties kunnen de handreiking gebruiken binnen het eigen organisatiebeleid waarbij rekening gehouden behoort te worden met de organisatiestructuur en de samenwerkingsverbanden. De herziene handreiking is in nauw overleg met het veld tot stand gekomen.

Downloads