login »

Nieuws

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

15 maart 2018
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het ZVHHBZO zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Aanpak high impact crimes werpt vruchten af

15 maart 2018
Daders van high impact crimes (HIC) vallen aanmerkelijk minder vaak in herhaling. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. “Deze monitor laat zien dat de geïntensiveerde aanpak van HIC haar vruchten afwerpt”, aldus minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Wel blijft intensieve aandacht voor dit fenomeen volgens hem noodzakelijk. “Onder andere via de integrale persoonsgerichte aanpak van de Veiligheidshuizen”.
Lees het hele artikel

Meer overlastincidenten verwarde personen

28 februari 2018
In 2017 registreerde de politie weer meer overlastincidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. Het aantal geregistreerde incidenten steeg met 12 procent ten opzichte van 2016. Alle politie-eenheden volgen min of meer de landelijke trend.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

14 februari 2018
In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de aangepaste subsidieregeling onverzekerden, een nieuwe subsidieoproep en de handreiking beoordelingsfunctie. Daarnaast een artikel over het werken aan wijken waarin iedereen meedoet en een verhaal van een ervaringsdeskundige.
Lees het hele artikel

Enquête beeldvorming forensische zorg

14 februari 2018
GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland hebben een enquête opgesteld over de beeldvorming rond de forensische zorg. De organisaties willen graag nagaan hoe stakeholders en de maatschappij aankijken tegen de forensische zorg.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Jaarplan en Koerskaart 2018

8 februari 2018
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het Jaarplan en de Koerskaart 2018 afgerond. Het jaarplan beschrijft de activiteiten voor het komende jaar. De Koerskaart brengt de doelen en de topprioriteiten voor dit jaar overzichtelijk in beeld.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

7 februari 2018
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft weer nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Beatrice de Graaf: ‘Geradicaliseerde zoekt verlossing'

2 februari 2018
Het is essentieel dat gemeenten hun kennis over radicalisering op peil houden, en om in gesprek te blijven met de netwerken die daarvoor nodig zijn. Dat vereist contacten met religieuze leiders, het is belangrijk dat gemeenten niet in een religieuze kramp schieten.
Lees het hele artikel

Nog 4 maanden voorbereidingstijd voor de AVG

31 januari 2018
Nog 4 maanden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht. Om gemeenten klaar te stomen voor de invoeringsdatum van 25 mei brengt de VNG maandelijks handreikingen en tips uit.
Lees het hele artikel

Noord-Hollandse samenwerking bij aanpak personen met verward gedrag

26 januari 2018
De vier gemeenten in de kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) gaan nog beter samenwerken bij de aanpak van personen die verward gedrag vertonen. De reeds bestaande samenwerking zal verder worden versterkt.
Lees het hele artikel

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen zorg en dwang

23 januari 2018
De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die te maken hebben met zorg en dwang. Eerder deze maand debatteerde de Eerste Kamer met de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) over de Wet forensische zorg, de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
Lees het hele artikel

Aedes wil duidelijke informatie-richtlijnen voor snellere hulp bij verward gedrag

18 januari 2018
Informatie-uitwisseling bij de gezamenlijke aanpak van en hulp aan mensen met verward gedrag kan beter, ook met de huidige privacyregels. Betrokken partijen weten lang niet altijd wat al mogelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes, vereniging van woningcorporaties.
Lees het hele artikel

Wet verplichte GGZ verbetering, wel meer duidelijkheid nodig

9 januari 2018
De Wet verplichte GGZ is een flinke verbetering in vergelijking met de huidige wet- en regelgeving. De VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zijn voor een zo spoedige mogelijke gefaseerde invoering van de wet. Maar op een aantal punten is wel meer duidelijkheid nodig.
Lees het hele artikel

Geld naar gemeenten voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

5 januari 2018
Gemeenten ontvangen ook volgend jaar financiële steun voor hun aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft hiervoor, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van bijna zes miljoen euro beschikbaar gesteld aan twintig gemeenten. Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

27 december 2017
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Privacy Protocol en Samenwerkingsconvenant

21 december 2017
Het Privacy Protocol en Samenwerkings-convenant voor de zorg- en veiligheidshuizen komt naar alle waarschijnlijk op 1 februari 2018 beschikbaar. De werkgroep 'Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein' legt momenteel samen met de privacy experts van Considerati de laatste hand aan beide documenten.
Lees het hele artikel

ICT gegevensuitwisseling ex-gedetineerden toe aan vervanging

21 december 2017
Sinds 2007 wisselen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en gemeenten via het systeem DPAN gegevens van gedetineerden uit in verband met hun re-integratie. Het systeem is in technisch opzicht toe aan vervanging, bovendien is de wet- en regelgeving voor gegevensuitwisseling aangescherpt.
Lees het hele artikel

Minister Ollongren (BZK) reageert op Corporatiemonitor 'Personen met verward gedrag'

18 december 2017
Minister Ollongren (BZK) heeft in een Kamerbrief gereageerd op de Corporatiemonitor Personen met Verward Gedrag 2017 van Aedes. De Ollongren gaat in haar brief onder andere in op de privacyaspecten waar woningcorporaties tegen aan lopen bij het delen van informatie. Daarnaast wordt ook het veelal ontbreken van regie en eigenaarschap aangehaald.
Lees het hele artikel

VNG wijst op behoefte informatiedeling en regionale plaatsing (ex)gedetineerden

11 december 2017
De VNG heeft deze maand in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor twee knelpunten bij de opvang en re-integratie van ex-gedetineerden. Het gaat om het belang van regionale plaatsing van gedetineerden en de behoefte om meer informatie te kunnen delen.
Lees het hele artikel

Subsidieoproep: Passende hulp LVB

6 december 2017
ZonMw heeft een subsidieoproep uitgeschreven: Passende hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). U kunt nu subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een domeinoverstijgende en persoonsgerichte aanpak om de hulp en ondersteuning te verbeteren.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

30 november 2017
In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de verbetervoorstellen van het voorlopig model melding en een webtool om het handvat gegevensdeling in de praktijk te brengen. Daarnaast informatie over de subsidieoproepen van zonMw, de regiobezoeken en praktijkvoorbeelden.
Lees het hele artikel

Rechtbank Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken

30 november 2017
De rechtbank in Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken. In samenwerking met het Veiligheidshuis behandelt één rechter bij wijze van proef op themazittingen het huiselijk geweld en alle andere zaken die daarmee verbonden zijn.
Lees het hele artikel

VWS wil aansluiting zorgpartijen bij zvh’s verder bevorderen

28 november 2017
Staatssectretaris Paul Blokhuis (VWS) wil de aansluiting van de zorgpartijen bij de zorg- en veiligheidshuizen verder bevorderen. Dat heeft hij de Tweede Kamer laten weten.
Lees het hele artikel

Kabinetsreactie tussenrapportage schakelteam naar Kamer

28 november 2017
De staatssecretaris van VWS heeft (mede namens JenV en in afstemming met de VNG) een reactie op de tussenrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit de brief spreekt veel waardering voor het werk dat al gedaan is, maar ook een gedeeld gevoel van urgentie.
Lees het hele artikel

Nationaal programma tegen kindermishandeling

28 november 2017
Onder aanvoering van VWS zal het rijk, samen met gemeenten, starten met een nationaal programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat heeft minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
Lees het hele artikel

Kabinet presenteert nieuwe notitie aanpak terrorisme

27 november 2017
De huidige aanpak van terrorisme wordt doorgezet en op een aantal punten uitgebreid. Hierbij worden alle mogelijkheden benut om extremisme en terrorisme te bestrijden en nieuwe aanwas te voorkomen. Van preventie tot repressie, van lokaal tot internationaal. Dat staat in de notitie ‘Integrale Aanpak Terrorisme’ van het kabinet, waarin ook de rol van de Veiligheidshuizen naar voren komt.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief personen met verward gedrag - bouwsteen 1 & 2

22 november 2017
Ervaringsdeskundigheid, herstelinitiatieven en inbreng van familie en naasten vormen een onmisbare schakel voor een goedwerkende aanpak personen met verward gedrag. Een speciale nieuwsbrief naar aanleiding van het onlangs gehouden ontwikkelplein Herstel en Meedoen (bouwsteen 1 en 2).
Lees het hele artikel

Webtool 'Gegevensdeling binnen het Zorg- en Veiligheidshuis'

21 november 2017
Welke gegevens mag ik met wie uitwisselen en wanneer? Bijna alle partijen die in het zorg- en veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, lopen vroeg of laat tegen deze vragen aan. Op de website veiligheidshuizen.nl is een tool gelanceerd die de ketenpartners hierbij kan helpen.
Lees het hele artikel

VNG start Werkgroep Zorg en Veiligheid Jeugd

17 november 2017
Een knelpunt in jeugdbeleid is dat er geen verbinding is tussen het zorg- en het veiligheidsdomein. Bestuurlijk én ambtelijk zijn dit in veel gemeenten aparte kolommen, die elkaar niet kennen en weinig weten van elkaars afspraken. Om dit te veranderen is er nu de Werkgroep Zorg en Veiligheid Jeugd.
Lees het hele artikel

Psychiatrische Eerste Hulp Leiden voorziet in behoefte

31 oktober 2017
De nieuwe Psychiatrische Eerste Hulp in Leiden ving sinds de zomer zo'n 150 verwarde mensen op. De verwarde personen worden daar beter geholpen dan in een politiecel. En de politie houdt meer tijd over voor criminaliteitsbestrijding.
Lees het hele artikel

Landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid

17 oktober 2017
De Stuurgroep Zorg en Veiligheid (voorheen: Stuurgroep Veiligheidshuizen) kwam vorige week bijeen voor een overleg. Er werd onder meer gesproken over gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein, de uitvoering van de meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen en de landelijke samenwerking van Zorg- en Veiligheidshuizen bij de aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme.
Lees het hele artikel

Bijdrageregeling begeleiding (ex-)gedetineerden ook in 2018

13 oktober 2017
Gemeenten kunnen in 2018 weer gebruik maken van de bijdrageregeling 'Begeleiden (ex-)gedetineerden voor Wonen en Werken’. Nieuw is de introductie van een verdelingsmechanisme voor niet-aangevraagde gelden.
Lees het hele artikel

Niet alle gemeenten hoeven eigen antiradicaliseringsbeleid

11 oktober 2017
Niet alle gemeenten hoeven een eigen beleid te voeren ten aanzien van radicalisering. Dat stelt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Wel vindt hij het van belang dat op regionaal niveau de problematiek in kaart is gebracht, kennis en kunde op orde is en samenwerkingsverbanden en structuren bestaan.
Lees het hele artikel

Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag

5 oktober 2017
Er wordt in alle regio’s van Nederland hard gewerkt aan ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Dat was een jaar geleden nog anders. Het is echter niet voldoende stelt het Schakelteam in zijn voortgangsrapportage. Deze kwetsbare groep mensen heeft vaak meerdere problemen waar geen eenvoudige oplossing voor bestaat.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

5 oktober 2017
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Rapport RSJ: Re-integratie ex-gedetineerden schiet ernstig tekort

4 oktober 2017
De inspanningen van penitentiaire inrichtingen en gemeenten om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving in goede banen te leiden, schieten nog ernstig tekort. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een vandaag gepubliceerd advies aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Aantal meldingen van verwarde personen neemt toe

26 september 2017
Het aantal meldingen van verwarde personen neemt toe. In de eerste helft van 2017 ontving de politie al 41.082 meldingen. Dat zijn er meer dan in heel 2011. Dat meldt De Monitor.
Lees het hele artikel

Opening Veiligheidshuis Parkstad

21 september 2017
Het Veiligheidshuis Parkstad is gisteren officieel geopend. Het nieuwe Veiligheidshuis, een fusie van de voormalige Veiligheidshuizen Kerkrade en Heerlen, is gehuisvest in het stadskantoor in Kerkrade.
Lees het hele artikel

Evaluatie Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

14 september 2017
Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme heeft een positieve impuls gegeven aan de integrale aanpak van radicalisering. Maar toch wordt in de helft van de gemeenten nog niets gedaan aan de aanpak. Vooral kleine en middelgrote gemeenten negeren hun taak, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Corporatiemonitor Personen met verward gedrag

12 september 2017
Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag van Aedes.
Lees het hele artikel

Instroom strafzaken Raad voor de Kinderbescherming daalt

29 augustus 2017
De afgelopen 10 jaar is de instroom van het aantal jongeren dat via het strafrecht bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) binnenkomt meer dan gehalveerd. Bij de daling speelt de inzet van methoden als Preselect politie, context gericht werken en ZSM een rol.
Lees het hele artikel

Aantal jeugdbendes daalt

29 augustus 2017
Het aantal actieve jeugdbendes is sinds 2008 flink gedaald. Dat meldt de Telegraaf vandaag. Tussen 2009 en 2014 daalde het aantal criminele jeugdgroepen met 27%. Volgens het kabinet komt dat door de toen ingezette 'persoonsgerichte aanpak' van justitie.
Lees het hele artikel

Essay over intensievere samenwerking reclassering en gemeenten

23 augustus 2017
Om de kans op recidive door delictplegers te verminderen, moeten reclassering en gemeenten de handen vaker ineenslaan. Dat stellen Sjef van Gennip en Liesbeth Spies, respectievelijk algemeen directeur van Reclassering Nederland en voorzitter van de Raad van Toezicht van diezelfde organisatie in een essay in Binnenlands Bestuur.
Lees het hele artikel

Trainingen Gegevensdeling in het Zorg- en Veiligheidsdomein

7 augustus 2017
Hoe kom je tot zinvolle samenwerking bij complexe veiligheids- en zorgvragen, met oog voor een zorgvuldige en rechtmatige omgang met persoonsgegevens? Dat is de kernvraag bij de trainingen/e-learning Gegevensdeling in het Zorg- en Veiligheidsdomein.
Lees het hele artikel

Jaarverslag Veiligheidshuis Fryslân 2016

4 augustus 2017
Het Veiligheidshuis Fryslân heeft zijn jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de highlights, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Tot slot geeft het jaarverslag een korte blik op de toekomst.
Lees het hele artikel

Gemeente Rotterdam zorgt voor soepele overgang 18- naar 18+

31 juli 2017
Op 18-jarige leeftijd krijgt een jongere de rechten en plichten die horen bij een volwassene. Deze overgang is moeilijk voor kwetsbare jongeren, die veel hebben meegemaakt. Lees over de aanpak van Rotterdamse jongeren, waarbij zorg, veiligheid, school en werk gelijk betrokken worden.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland: jaarverslag 2016 & vooruitblik 2017

31 juli 2017
Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft zijn Jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit een overzicht van de activiteiten, de inzet per doelgroep en een cijfermatig overzicht.
Lees het hele artikel

Subsidieoproepen projecten personen met verward gedrag

25 juli 2017
Wilt u samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag verbeteren? Werkt u samen met ketenpartners aan een pilotproject, lokale aanpak of een experimenteel vervoersproject? Vraag dan nu subsidie aan of bezoek een van de informatiebijeenkomsten.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

20 juli 2017
In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de nieuwe subsidieronde van ZonMw, de wet aanpak woonoverlast en de afsluiting van het programma Continuïteit van Zorg.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief 13, Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

14 juli 2017
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft zijn dertiende nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

13 juli 2017
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft weer nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Nieuwe versie 'Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein'

11 juli 2017
Er is een nieuwe versie van het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein gepubliceerd. Het handvat richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag - Bouwsteen 9

7 juli 2017
Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft een speciale nieuwsbrief uitgebracht waarin recente ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden op het gebied van informatievoorziening aan de orde komen. Een verdieping van bouwsteen 9.
Lees het hele artikel

Domeinoverstijgende informatie-uitwisseling in samenwerkingsverbanden

6 juli 2017
De Landelijke stuurgroep zorg- en veiligheidsdomein heeft onlangs het handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein vastgesteld. Dit handvat biedt inzicht in het bestaande juridische kader voor gegevensdeling, de mogelijkheden en beperkingen daaraan. In aanvulling op het handvat, heeft PWC een verkenning gedaan naar de knelpunten in de huidige juridische kaders, die op wetgevingsniveau moeten worden opgelost.
Lees het hele artikel

Verslag Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

5 juli 2017
De Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen wil vol gaan inzetten op de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020. De stuurgroep roept managers van de Zorg- en Veiligheidshuizen op om nu door te pakken. Dat gebeurde vorige maand tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep in Den Haag.
Lees het hele artikel

Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

3 juli 2017
Gemeenten hebben sinds 1 juli meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Door de Wet aanpak woonoverlast kunnen burgemeesters overlastgevers voortaan specifieke gedragsaanwijzingen geven.
Lees het hele artikel

Schakelteam: ‘Gemeentelijk regisseur voor aanpak verwarde personen’

30 juni 2017
Elke gemeente een regisseur die in kan grijpen als voor mensen met complexe problemen hulp te lang op zich laat wachten. Zorg voor lokale doorzettingskracht ook in de financiële afhandeling. Dat adviseert het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de ministers van VWS en VenJ en aan de VNG.
Lees het hele artikel

Regiogemeenten en ketenpartners tekenen samenwerkingsovereenkomst Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant

23 juni 2017
De burgemeesters van de regiogemeenten Hart van Brabant en partners op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid en justitie tekenden gisteren de samenwerkingsovereenkomst van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. Daarna plaatsten alle bestuurders een bouwblokje in een grote piramide: een symbool dat men de komende jaren samen verder bouwt aan een sterk Zorg- en Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Presentaties Dag van Zorg en Veiligheid

15 juni 2017
In Den Bosch werd onlangs de Dag van Zorg en Veiligheid gehouden. Omdat er voor dit congres meer aanmeldingen waren dan plaatsen, heeft de organisatie besloten om alle presentaties digitaal beschikbaar te stellen.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

15 juni 2017
In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor het onderzoeksrapport 'Verward gedrag in de wijk, en nu?', de verdiepingsregio's en de landelijke uitrol van de crisiskaart.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

9 juni 2017
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Rapporteur Azough presenteert rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’

30 mei 2017
Zorgen dat professionals er niet alleen voor staan en een intensievere samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerkers, onderwijs en het veiligheidsdomein zijn twee belangrijke aspecten die bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen en de preventie van extremisme. Dit schrijft speciaal rapporteur Naima Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat zij vandaag heeft aangeboden aan minister Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag - Bouwsteen 8

25 mei 2017
Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft een speciale nieuwsbrief uitgebracht waarin recente ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden op het gebied van zorg en straf aan de orde komen. Een verdieping van bouwsteen 8. Passende ondersteuning, zorg en straf voor mensen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Zorg- en Veiligheidshuizen presenteren meerjarenagenda 2017-2020

22 mei 2017
Een stevig fundament voor elk Zorg- en Veiligheidshuis (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio) en een goede verbinding met actuele thema's en netwerken zoals personen met verward gedrag, radicalisering, sociale wijkteams, Veilig Thuis en ZSM. Dat zijn de hoofdlijnen van de vandaag gepresenteerde Meerjarenagenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Veiligheidshuis Gelderland-Zuid (locatie Tiel) verhuist

Het Veiligheidshuis Gelderland-Zuid (locatie Tiel) verhuist op 22 mei naar een nieuw pand. De medewerkers trekken in op de tweede etage in het pand van IrisZorg aan de Pr. Beatrixlaan 25.
Lees het hele artikel

Kwaliteitskader voor multidisciplinaire aanpak ++

12 mei 2017
Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie hebben een Kwaliteitskader gepubliceerd voor de Multidisciplinaire Aanpak ++. Deze aanpak (MDA ++) moet eind volgend jaar in heel Nederland herkenbaar worden uitgevoerd door de betrokken professionals.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

9 mei 2017
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Onderzoek Bureau Regioburgemeesters naar ontwikkelingen PGA en Top X

2 mei 2017
Het Bureau Regioburgemeesters heeft onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken rond de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Doel van het onderzoek was overzicht verkrijgen op de ontwikkelingen rond de PGA en Top X: hoe ziet het landschap er op hoofdlijnen uit? Daarbij is aandacht besteed aan de relatie met Veiligheidshuizen en sociale wijkteams.
Lees het hele artikel

Zorg voor kwetsbare gezinnen via wijkteams voldoet nog niet

24 april 2017
Kwetsbare gezinnen hebben een andere aanpak nodig dan momenteel vanuit de wijkteams wordt geboden. De samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein hebben gekeken naar de effectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen vanuit de wijkteams in zes gemeenten. Omdat de problemen bij kwetsbare gezinnen vaak complex zijn, is er een gerichte aanpak nodig.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

21 april 2017
In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de uitkomsten van een inventarisatie over hoe de eerste opvang en beoordeling van personen met verward gedrag in diverse delen van Nederland is vormgegeven, de brief van het Schakelteam aan informateur Schippers en de nieuwe subsidieoproepen van ZonMw.
Lees het hele artikel

Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht 2016

20 april 2017
Het Veiligheidshuis Regio Utrecht heeft zijn jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit cijfermatige overzichten, een overzicht van de activiteiten en een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Schakelteam Personen met verward gedrag schrijft informateur

13 april 2017
Het Schakelteam Personen met verward gedrag heeft een brief gestuurd aan informateur Edith Schippers. De vorming van een nieuw kabinet en het opstellen van een regeerakkoord is een goed moment om extra aandacht te vragen voor een aantal relevante aspecten van dit urgente vraagstuk.
Lees het hele artikel

Gros deelnemers Project UIT heeft nu werk en inkomen

13 april 2017
Het Friese project UIT begeleidde vorig jaar 36 ex-gedetineerden naar werk en inkomen. Dertig van deze trajecten zijn inmiddels positief afgesloten. “Een mooi resultaat”, aldus Imar van der Ark van Zienn. Deze opvangorganisatie neemt samen met Veiligheidshuis Fryslân, het Leger des Heils, Limor en de PI’s Ter Apel, Lelystad, Veenhuizen en Leeuwarden deel aan het project.
Lees het hele artikel

Verslag Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

31 maart 2017
De Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen heeft ingestemd met het document Gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein’. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep begin deze maand. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren de meerjarenagenda Veiligheidshuizen, het Inspectierapport ‘Meer bekend maakt meer bemind’ en de Dag van Zorg & Veiligheid.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Zeeland: jaarplan 2017

28 maart 2017
Het Veiligheidshuis Zeeland heeft het document 'De kerntaken in de praktijk: terugblik 2016 en jaarplan 2017' gepubliceerd. Een jaardocument waarin zowel achteruit als vooruit wordt gekeken.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

23 maart 2017
In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor projecten die via het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag (AVG) van ZonMw een subsidie ontvingen. In totaal gaan er veertig subsidieprojecten van start in tien provincies.
Lees het hele artikel

City Deal moet voor veiligheid in de stad gaan zorgen

21 maart 2017
De steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer hebben gisteren samen met vier ministeries de “City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad” gelanceerd. Met deze City Deal gaan de betrokken ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.
Lees het hele artikel

Achterhoek initieert drie projecten rond mensen met verward gedrag

15 maart 2017
Met drie nieuwe projecten willen organisaties in de Achterhoek de problemen rondom mensen met verward gedrag aanpakken. De projecten richten zich op triage en toeleiding, de behandeling van de meest complexe en risicovolle casussen, en het dwangmiddel de Voorwaardelijke machtiging.
Lees het hele artikel

Stuurgroep Veiligheidshuizen stelt handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vast

13 maart 2017
De stuurgroep Veiligheidshuizen heeft op 2 maart het handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld. Hiermee is er voor het eerst een richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beschikbaar. Het document is specifiek bedoeld voor professionals in de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

10 maart 2017
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoostheeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Werkwijzer inzet wijk GGD'er

2 maart 2017
Wat in 2015 als pilotproject begon is in Vught uitgegroeid tot een werkzame en productieve aanpak: de inzet van wijk GGD'ers bij de aanpak personen met verward gedrag. Om de opgedane kennis en ervaringen te kunnen delen heeft de GGD Hart voor Brabant samen met de gemeente een werkwijzer opgesteld.
Lees het hele artikel

Schakelteam Personen met Verward Gedrag wil één landelijk nummer voor niet-acute zorg

27 februari 2017
Mensen die zich zorgen maken over iemand die even de grip op zijn leven kwijt is moeten met hun zorgen – dag en nacht – makkelijk ergens terecht kunnen. Dit kan het beste bij bestaande regionale advies- en meldpunten. Dit schrijft Onno Hoes van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag in een nieuwsflits.
Lees het hele artikel

Meer incidenten met verwarde personen

21 februari 2017
Het aantal meldingen over verwarde personen blijft fors stijgen en de incidenten worden ernstiger. Zo steeg het aantal meldingen dat de politie kreeg met 14% naar zo’n 75.000 in 2016.
Lees het hele artikel

Tweede Kamer stemt in met Wet verplichte ggz

17 februari 2017
De Tweede Kamer stemde 14 febuari in met de Wet verplichte ggz (WvGGZ). Deze wet is de opvolger van de Wet Bopz en maakt het mogelijk om mensen in verband met psychiatrische problematiek gedwongen te laten opnemen en behandelen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuizen en ZSM in Oost-Nederland dichter bij elkaar

15 februari 2017
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft onlangs samen met het bureau Learning By Simulation (LBS) vijf werksessies gehouden in de veiligheidsregio Oost-Nederland voor medewerkers van Veiligheidshuizen en ZSM. Het waren niet alleen inspirerende middagen, maar de sessies hebben ook tot meer vertrouwen, inzicht en begrip in elkaars werkwijzen geleid.
Lees het hele artikel

Nieuwe subsidieronde projecten personen met verward gedrag

14 februari 2017
Wilt u ook aan de slag met het verbeteren van de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag? Werkt u samen met ketenpartners aan een pilotproject, lokale aanpak of een experimenteel vervoerproject? Vraag dan subsidie aan of bezoek een van de informatiebijeenkomsten.
Lees het hele artikel

Eerste Kamer stemt in met wetten uit het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme

8 februari 2017
De Eerste Kamer heeft drie wetten aangenomen die voortvloeien uit het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme. Dit programma heeft tot doel het beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. Met de aanvaarding van deze wetten is een belangrijk deel van de wetgeving uit het actieprogramma gerealiseerd.
Lees het hele artikel

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

6 februari 2017
Neurowetenschappelijke kennis biedt een kans om jonge delinquenten beter te begrijpen en effectiever te behandelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC).
Lees het hele artikel

Ggz-organisaties waarderen samenwerking in Veiligheidshuizen met een 7,2

2 februari 2017
Van de ggz-organisaties in Nederland is 92 procent actief in één of meerdere Veiligheidshuizen. Dit blijkt uit een enquête die GGZ Nederland onder haar leden heeft uitgevoerd. De ggz-organisaties waarderen de samenwerking in de Veiligheidshuizen met een 7,2.
Lees het hele artikel

Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein

23 januari 2017
In 2016 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie prevalentieonderzoek laten doen naar de omvang van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het justitiële domein. Ook is een verkenning uitgevoerd naar de knelpunten in het justitiële beleid en de uitvoering gericht op deze groep, waarbij gekeken is naar de (jeugd)strafrechtketen, slachtofferzorg, jeugdbeschermingsketen en het gemeentelijk veiligheidsdomein.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

16 januari 2017
In deze nieuwsbrief onder meer de Oost-Brabantse aanpak, ervaringsdeskundige Joris over het belang van een vertrouwensband en de ondersteuningsmogelijkheden van het Schakelteam bij het opzetten van een sluitende aanpak mensen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

VHRR presenteert brochure ‘Ernstig verwarde personen’, knelpunten en dilemma's’

11 januari 2017
Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) heeft deze week de brochure ‘Ernstig verwarde personen’, knelpunten en dilemma's’ gepubliceerd. De professionals binnen het Veiligheidshuis lopen dagelijks tegen dilemma’s aan die een adequate aanpak van deze doelgroep in de weg staan. Om inzicht te krijgen in de werkwijze én in de doelgroep heeft het VHRR een aantal casussen op papier gezet.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Koerskaart 2017

4 januari 2017
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft een infographic gepubliceerd waarin de koers voor 2017 wordt gepresenteerd. Deze Koerskaart brengt de doelen en de topprioriteiten voor dit jaar overzichtelijk in beeld.
Lees het hele artikel

Onderzoek Inspectie VenJ naar samenwerking ZSM en Veiligheidshuizen

27 december 2016
Aan de onderlinge aansluiting tussen de ZSM-locaties en de Veiligheidshuizen wordt nog niet overal invulling gegeven. Waar er wel aansluiting is, bestaat er zeker nog ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Meer bekend maakt meer bemind’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ).
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

23 december 2016
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Extra geld voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

23 december 2016
Gemeenten ontvangen volgend jaar weer financiële steun voor hun aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van € 6,3 miljoen beschikbaar gesteld aan 18 gemeenten om hun integrale aanpak van jihadistische radicalisering te versterken. Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak.
Lees het hele artikel

Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming is inzetbaar

21 december 2016
Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij een gezin dat als erg agressief bekend staat. Dan kan de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komen. In zulke situaties is het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET-JB) inzetbaar. De VNG heeft een factsheet over dit team opgesteld.
Lees het hele artikel

Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden 2017

19 december 2016
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het concept jaarplan voor 2017 gereed. In dit jaarplan heeft het Veiligheidshuis samen met zijn partners de speerpunten voor 2017 bepaald
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

16 december 2016
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft weer nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Schakelprogramma Personen met Verward Gedrag gepresenteerd

15 december 2016
Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft gisteren haar programma voor de komende twee jaar gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Onder de titel 'Niemand tussen wal en schip' zet het Schakelteam in op de implementatie van alle bouwstenen, waarbij de persoon zelf centraal staat.
Lees het hele artikel

CCV lanceert webdossier 'Multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond'

13 december 2016
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft gisteren een webdossier over multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond gelanceerd. Dit gebeurde tijdens de slotmanifestatie van het programma 'Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen'. In het webdossier zijn de opbrengsten van het programma samengevat.
Lees het hele artikel

Ronde langs de stuurgroepen: eerste indrukken

7 december 2016
De afgelopen weken hebben de VNG, VenJ en het CCV zich laten informeren door vijftien regionale stuurgroepen of besturen van Veiligheidshuizen. Dit gebeurde via een bezoek of middels een schriftelijke inbreng. Hoewel de diversiteit tussen de Veiligheidshuizen groot is, staat het leveren van maatwerk overal centraal, met aandacht voor de gehele context van de cliënt.
Lees het hele artikel

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Brabant Zuidoost ondertekend

5 december 2016
Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (VHHBZO) heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het bestuur, gemeenten en ketenpartners ondertekenden afgelopen vrijdag de overeenkomst die de fundering is onder het VHHBZO.
Lees het hele artikel

Ontwikkelingen meerjarenagenda Veiligheidshuizen

5 december 2016
De meerjarenagenda Veiligheidshuizen heeft de afgelopen weken inhoudelijk vorm gekregen. De VNG, het ministerie van VenJ en het CCV zijn bezig met een ronde langs de regionale stuurgroepen om de agenda verder in te vullen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Bonaire ondertekent samenwerkings- en privacyconvenant

28 november 2016
De ketenpartners van het Veiligheidshuis Bonaire hebben vorige week een samenwerkingsconvenant ondertekend. In het convenant beschrijven zij onder meer afspraken over de bescherming van persoonsgegevens.
Lees het hele artikel

Stand van zaken aanpak personen met verward gedrag

23 november 2016
De VNG heeft ledenbrief opgesteld met daarin een overzicht van de stand van zaken rond de aanpak van personen met verward gedrag. De brief gaat in op de rol van gemeenten, geeft een doorkijk naar verwachte ontwikkelingen en stelt de onverzekerdenproblematiek aan de orde.
Lees het hele artikel

Verslag Landelijke Stuurgroep Veiligheidshuizen

16 november 2016
Het Schakelteam personen met verward gedrag, informatiedeling en de verbinding van zorg en veiligheid. Deze thema’s stonden centraal tijdens de bijeenkomst van de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen op donderdag 27 oktober. Tevens kwam de verdere invulling van de meerjarenagenda uitgebreid aan bod.
Lees het hele artikel

Factsheet Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis

11 november 2016
Begin 2017 worden alle Veilig Thuis-organisaties getoetst of zij samenwerkingsafspraken hebben vastgelegd met gemeenten over de overdracht van meldingen aan het lokale veld. De VNG-factsheet 'Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis' geeft een overzicht van de minimale afspraken.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

11 november 2016
In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de start van de Vliegende brigade personen met verward gedrag die hulp biedt bij het realiseren van een sluitende aanpak, de subsidiemogelijkheden voor pilot projecten, het verhaal van Danny en zijn verbeterpunten voor hulpverleners.
Lees het hele artikel

Vliegende brigade voor hulp bij aanpak verwarde personen

11 november 2016

Werkt u met uw partners aan een sluitende aanpak en komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de vliegende brigade Personen met Verward Gedrag. De brigade levert expertise die u kan helpen bij uw vraagstukken.
Lees het hele artikel

Bijdrageregeling begeleiding ex-gedetineerden 2017

4 november 2016
De subsidieregeling ‘Begeleiden (ex-)gedetineerden voor wonen en werken’ wordt volgend jaar voortgezet als bijdrageregeling. Inhoudelijk wijzigt de regeling niet. Gemeenten hebben tot 15 november de tijd om een aanvraag in te dienen.
Lees het hele artikel

Jantine Kriens: 'Complexe problemen horen niet thuis bij wijkteams'

4 november 2017
'Sociale wijkteams houden zich nog te veel bezig met de kleine groep mensen die meerdere vormen van zorg en ondersteuning nodig heeft. Dat gaat ten koste van de groep waar ze zich op zouden moeten richten.' Dat zei Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad, vorige week tijdens de Hannie van Leeuwenlezing 2016.
Lees het hele artikel

Website voor effectieve justitiële interventies

3 november 2016
Op zoek naar een goed onderbouwde en effectieve justitiële interventie? Deze zijn vanaf vandaag beschikbaar via de website van Justitiële Interventies. De site biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van justitiële interventies.
Lees het hele artikel

Tweede CCV-intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg

2 november 2016
Vanwege de grote belangstelling voor de eerste intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg (op 27 oktober) organiseert het CCV een tweede gratis intervisiebijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt op dinsdag 22 november gehouden in Utrecht.
Lees het hele artikel

Subsidie voor gemeenten voor aanpak mensen met verward gedrag

26 oktober 2016
Het ministerie van VWS stelt geld beschikbaar voor de implementatie van een sluitende aanpak van zorg en opvang voor mensen met verward gedrag. Het gaat om € 48 miljoen in totaal, te verdelen over een periode van vier jaar.
Lees het hele artikel

Ontdek het werk van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies

25 oktober 2016
Ontwikkelaars, onderzoekers en beleidsmakers worden door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies uitgenodigd om een bijeenkomst van de commissie bij te wonen. Op 3 november is het mogelijk om te zien hoe de kwaliteitsbeoordeling van justitiële interventies precies in zijn werk gaat.
Lees het hele artikel

Internationale toolkit voor preventie radicalisering

24 oktober 2016
Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad voor Euorpa heeft een toolkit voor de preventie van radicalisering gepresenteerd. De toolkit biedt lokale en regionale overheden handvatten bij het organiseren van interculturele en interreligieuze dialoog.
Lees het hele artikel

Tweede CCV-intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg

19 oktober 2016
De geplande intervisiebijeenkomst 'Veiligheid en zorg' in oktober is zo populair dat lang niet alle gegadigden een plekje konden krijgen. Daarom organiseert het CCV een tweede gratis intervisiebijeenkomst op dinsdag 22 november 2016.
Lees het hele artikel

Het CCV ondersteunt lokale aanpak van risicojongeren en jeugdgroepen

12 oktober 2016
Het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt haar huidige lokale ondersteuningsactiviteiten rondom de aanpak van risicojongeren en jeugdgroepen over aan het CCV. Het CCV heeft veel ervaring op dit onderwerp en groot draagvlak, zowel onder lokale partners als in Den Haag.
Lees het hele artikel

Steun voor nieuwe aanpak om straffen beter en sneller uit te voeren

10 oktober 2016
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aangenomen om straffen beter en sneller uit te voeren. Doel is te voorkomen dat veroordeelden hun straf te laat of niet volledig ondergaan.
Lees het hele artikel

Speciale taskforce gaat Utrecht adviseren over radicalisering

6 oktober 2016
Een speciale taskforce gaat het Utrechts college van B&W adviseren over het tegengaan van polarisatie en radicalisering. Vaste leden van de taskforce zijn hoogleraren prof. dr. Beatrice de Graaf (terrorisme-expert en hoogleraar Internationale betrekkingen) en prof. dr. Micha de Winter (hoogleraar pedagogiek).
Lees het hele artikel

Project Informatie delen en Privacy

4 oktober 2016
Welke gegevens mag ik met wie uitwisselen en wanneer? Bijna alle partijen die in het Veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, lopen vroeg of laat tegen deze vraag aan. Om helderheid te bieden, werd een jaar geleden het project ‘Informatie delen en privacy in Veiligheidshuizen’ opgericht. Inmiddels heeft dit project zijn eerste concrete resultaten opgeleverd.
Lees het hele artikel

Meerjarenagenda Veiligheidshuizen

4 oktober 2016
Er komt een meerjarenagenda voor de Veiligheidshuizen. Dat heeft de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen afgesproken naar aanleiding van de toekomstverkenning ‘Zorg voor het Veiligheidshuis. De gemeente aan zet’. De agenda, die in samenspraak met alle partners wordt opgesteld, bevat concrete doelen en een planning voor de verdere ontwikkeling van de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Aanjaagteam Verwarde Personen presenteert eindrapportage

30 september 2016
Het Aanjaagteam Verwarde Personen presenteerde vandaag zijn eindrapportage. Het fundament voor een sluitende aanpak is gelegd, maar het werk is niet af. Het is nu aan de samenwerkende partijen om ook echt door te pakken, dwars door de muren van de systeemwereld en organisatiekokers heen.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Aanjaagteam Verwarde Personen

29 september 2016
Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft een nieuwsbrief gepubliceerd. Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft als doel gemeenten en hun ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Multifocus erkend als goed onderbouwde interventie

21 september 2016
De interventie Multifocus is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Multifocus is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld.
Lees het hele artikel

Jeugdcriminaliteit vooral veroorzaakt door leefomgeving

19 september 2016
Migrantenjongeren plegen vaker een geweldsdelict dan autochtone jongeren. Dat komt vooral doordat ze vaker in achterstandswijken wonen waar problemen samenkomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) in 30 Europese landen.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis IJsselland, september 2016

16 september 2016
Het Veiligheidshuis IJsselland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Het paard achter de wagen

15 september 2016
Voor triage, aanpak op maat en begrip van achtergronden is specialistische kennis onontbeerlijk. Dat stelt Janine Janssen in het Tijdschrift voor de Politie. Hierin beschrijft zij de geschiedenis van de triage en de huidige selectie in de veiligheidszorg, waarbij zowel generalisten als specialisten een rol vervullen. De positie van de laatste is echter onder druk komen te staan.
Lees het hele artikel

Intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg

14 september 2016
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor zorg. Inmiddels zijn de decentralisaties in de praktijk doorgevoerd. Het veld is nog in beweging en zo ontstaat er ook oog en ruimte voor de verbinding met andere domeinen. Zo zien we interessante samenwerkingen op het gebied van veiligheid ontstaan. Het CCV wil deze tijdens de intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg op donderdag 27 oktober 2016 graag met u delen.
Lees het hele artikel

Anton Wildoer (Veiligheidshuis Noord-Holland Noord) over aanpak verwarde personen

14 september 2016
Anton Wildoer, manager van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, vraagt in een interview met het Noord-Hollands Dagblad aandacht voor de problematiek rondom verwarde personen. Deze doelgroep bezorgt niet alleen de politie meer meldingen, ook het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord heeft er handenvol werk aan.
Lees het hele artikel

Aantal zeer actieve veelplegers in 10 jaar gehalveerd

29 augustus 2016
Veelplegers zijn verantwoordelijk voor een onevenredig groot aandeel van de criminaliteit. De zwaarste categorie daders van hen wordt 'zeer actieve veelpleger' genoemd. Sinds 2005 is hun aantal sterk teruggelopen.
Lees het hele artikel

Ministeriële regeling Jeugdwet in werking getreden

26 augustus 2016
Welke persoonsgegevens mogen jeugdhulpverleners en gemeenten uitwisselen? Gegevensuitwisseling heeft nu een wettelijke grondslag in de wijziging van de Regeling Jeugdwet. Gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding is hiermee wettelijk geregeld.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Aanjaagteam Verwarde Personen

11 augustus 2016
Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft een nieuwsbrief gepubliceerd. Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft als doel gemeenten en hun ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten, jaarverslag 2015

10 augustus 2016
Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) De Markiezaten heeft deze week zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder andere de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en de financiën.
Lees het hele artikel

Nieuwe publicatie 'Zicht op LVB-jongeren'

2 augustus 2016
Voor hulpverleners in de zorg is het meestal geen probleem, maar voor politie, jongerenwerkers en professionals uit de wijkteams blijkt het herkennen van jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) heel lastig. In de nieuwe infosheet 'Zicht op LVB-jongeren' brengt het CCV knelpunten in kaart en geeft praktische tips voor de herkenning van LVB en hoe je ermee om gaat.
Lees het hele artikel

Jaarverslag Veiligheidshuis Fryslân 2015

15 juli 2016
Het Veiligheidshuis Fryslân heeft zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de highlights, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Tot slot geeft het jaarverslag een korte blik op de toekomst.
Lees het hele artikel

Tussenbericht: Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners in Veiligheidshuizen

8 juli 2016
De werkgroep die zich voor de Veiligheidshuizen bezighoudt met gegevensuitwisseling tussen ketenpartners heeft een procesbeschrijving opgesteld waarin alle fasen van samenwerking en de momenten van informatiedelen staan beschreven. Ook is een compleet overzicht gemaakt van de juridische randvoorwaarden waaraan de verschillende ketenpartners zijn gebonden.
Lees het hele artikel

Verslag landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

8 juli 2016
De doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen, de komst van de sociale wijkteams, Veilig Thuis, en veranderingen bij belangrijke partners. Deze thema’s stonden centraal tijdens de bijeenkomst van de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen op 23 juni. Tevens kwam de invulling van de Meerjarenagenda uitgebreid aan bod.
Lees het hele artikel

Tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze

7 juli 2016
Snel, betekenisvol en zorgvuldig is de titel van een tussenevaluatie die het WODC heeft laten uitvoeren naar de ZSM-werkwijze. De evaluatie laat dat er een hechte samenwerking is ontstaan tussen de vijf ZSM-ketenpartners. Er komen ook een aantal knelpunten naar voren waarop ketenpartners verder zouden moeten investeren.
Lees het hele artikel

Observatiemaatregel voor verwarde personen

7 juli 2016
Er komt een time out-procedure waardoor het mogelijk wordt verwarde mensen die als gevolg van een psychische stoornis gevaarlijk gedrag kunnen gaan vertonen, te observeren. Zo komt er tijd en gelegenheid om vast te stellen wat er nodig is om hen te helpen. Ook wordt de positie en betrokkenheid van de familie van verwarde personen versterkt.
Lees het hele artikel

Pilot Kleinschalige Voorziening (KV) voor jongeren in voorlopige hechtenis

6 juli 2016
Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Amsterdam starten in september een pilot met een Kleinschalige Voorziening (KV) voor jongeren in voorlopige hechtenis in Amsterdam. In plaats van in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) kunnen ze nu worden geplaatst in deze voorziening. De pilot loopt tot 1 juli 2017.
Lees het hele artikel

2e tussenrapportage van het aanjaagteam Verwarde Personen

5 juli 2016
De eerste stappen zijn gezet, maar om daadwerkelijk verschil te maken moeten we nu met volharding samen verder doorpakken. In de tweede tussenrapportage stelt het aanjaagteam Verwarde Personen prioriteiten en geeft aanbevelingen om te versnellen en belangrijke doorbraken te realiseren.
Lees het hele artikel

Rotterdam start advies- en meldpunt verwarde personen

5 juli 2016
Rotterdam start na de zomer een Advies- en Meldpunt verwarde personen. Familie, buren en andere Rotterdammers kunnen 24 uur per dag hun zorgen en signalen over verwarde personen in hun omgeving kenbaar maken.
Lees het hele artikel

Gemeenten en zorgaanbieders maken werk van privacybescherming

4 juli 2016
Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals hebben in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is.
Lees het hele artikel

Belang van samenwerken bij de aanpak verwarde personen

4 juli 2016
Al wordt er lokaal/regionaal op verschillende manieren gewerkt aan een sluitende aanpak verwarde personen, bij iedereen staat samenwerking voorop. Dit bleek vorige week tijdens een interactieve bijeenkomst in Utrecht. Naast best practices en het uitwisselen van ervaringen, kwamen ook knelpunten aan de orde.
Lees het hele artikel

Tiende nieuwsbrief Gelderland Zuid

28 juni 2016
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Dit nummer gaat onder meer in op een onderzoek naar het rendement van het Veiligheidshuis - een onderzoek met verrassende inzichten.
Lees het hele artikel

Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

17 juni 2016
In opdracht van de VNG is er een toekomstverkenning gemaakt over de Veiligheidshuizen. Deze verkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis: de gemeente aan zet' is nu klaar en als download beschikbaar.
Lees het hele artikel

E-book 'Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang'

15 juni 2016
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) monitorde in de periode 2015-2016 Rotterdam, Schiedam en Groningen in de aanpak van tijdig signaleren en ingrijpen in zogenoemde proeftuinen. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, portefeuille Integrale aanpak kindermishandeling en Jeugdgroepen. Over deze aanpak is nu een e-book gepubliceerd.
Lees het hele artikel

WODC-monitor Veelplegers 2016

14 juni 2016
Het WODC heeft de Monitor Veelplegers 2016 gepubliceerd. Deze monitor en bijbehorende factsheet brengen de trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003 tot en met 2014 in kaart.
Lees het hele artikel

Voorjaarsnota 2016 Openbaar Ministerie

13 juni 2016
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zijn Voorjaarsnota 2016 gepubliceerd. Deze nota gaat in op de veranderende rol van het OM in het sociale domein, de extra taken van het OM en de noodzaak tot extra investeringen.
Lees het hele artikel

Symposium 'Kijk op radicalisering'

8 juni 2016
Op vrijdag 3 juni vond in Bar-Beton te Utrecht het symposium 'Kijk op radicalisering' plaats. De dag stond in het teken van perspectief bieden aan jongeren en verbindingen leggen tussen enerzijds het sociaal domein en anderzijds het veiligheidsdomein.
Lees het hele artikel

Samen investeren in een succesvolle terugkeer naar de maatschappij

7 juni 2016
Het ministerie van Veiligheid en Justitie, ABN AMRO, Start Foundation en Oranje Fonds zijn een innovatieve samenwerking gestart om ex-gedetineerden aan het werk te helpen en zo recidive te verlagen. Deze samenwerking is tot stand gebracht door Society Impact.
Lees het hele artikel

Structureel 30 miljoen voor aanpak verwarde personen

2 juni 2016
Vanaf 2017 wordt structureel 30 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de aanpak van personen met verward gedrag. Dat staat in de voorjaarsnota van het kabinet. Voor de rest van 2016 wordt 15 miljoen beschikbaar gesteld.
Lees het hele artikel

Meer gemeenten ontvangen versterkingsgelden voor de aanpak van radicalisering

1 juni 2016
Twaalf gemeenten mogen € 2,2 miljoen verdelen om jihadistische radicalisering in hun gemeente aan te pakken. De minister van Veiligheid en Justitie heeft dit bedrag beschikbaar gesteld. Het gaat om de gemeenten Almere, Amersfoort, Culemborg, Gouda, Haarlemmermeer, Hilversum, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Nuenen, Schiedam en Zwolle.
Lees het hele artikel

Vijf jaar ZSM en reclassering, een paar cijfers op een rij

31 mei 2016
Vorig jaar werd 24% van alle reclasseringsadviesaanvragen door justitiële partners via ZSM verstrekt. ZSM werd vandaag vijf jaar geleden gestart om een betere doorstroming in de strafrechtketen te realiseren. Tijd om de balans op te maken.
Lees het hele artikel

Beeldvorming sociale wijkteams bijgesteld

25 mei 2016
In tegenstelling tot wat veel berichten in de media beweren, gaat het helemaal zo slecht nog niet met de sociale (wijk)teams. Dat stelt Marjon Breed, adviseur bij RadarAdvies, in een artikel op Consultancy.nl.
Lees het hele artikel

VVD Nijmegen hekelt bezuinigingen Veiligheidshuis Gelderland Zuid

23 mei 2016
De VVD Nijmegen begrijpt niet waarom er de afgelopen twee jaar streng bezuinigd is op het Veiligheidshuis Gelderland Zuid. VVD-raadslid Fleur Kossen heeft inmiddels vragen gesteld over de bezuiniging en noemt het college zelfs een dief van zijn eigen portemonnee.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Fryslân publiceert handboek 'mensen met verward gedrag'

18 mei 2016
Het Veiligheidshuis Fryslân heeft op zijn website het Friese Veiligheidshandboek 'mensen met verward gedrag' gepubliceerd. Dit handboek biedt informatie over ontwikkelingen, routes, interventies en een leidraad voor een persoonsgerichte aanpak op maat.
Lees het hele artikel

Engelse versie animatiefilm Veiligheidshuizen

12 mei 2016
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een animatie laten ontwikkelen waarin in drie minuten de werking van de Veiligheidshuizen wordt uitgelegd. Deze animatie is sinds kort ook beschikbaar in het Engels.
Lees het hele artikel

WODC presenteert onderzoek Veiligheidshuizen

11 mei 2016
Het WODC heeft het onderzoek 'Landelijk kader voor de Veiligheidshuizen; invoering, ontwikkelingen en knelpunten' gepubliceerd. Volgens de onderzoekers heeft het Landelijk kader de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Haaglanden, jaarverslag 2015

4 mei 2016
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de prioriteiten, ontwikkelingen en succesverhalen.
Lees het hele artikel

Brede aanpak onverzekerdheid personen met verward gedrag

3 mei 2016
Het kabinet en de VNG gaan gezamenlijk het probleem van onverzekerdheid van verwarde personen aanpakken. Dit schrijven ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer. De minister reageren met de brief op een tussenrapportage van het aanjaagteam verwarde personen uit februari 2016.
Lees het hele artikel

Onderzoek Doorontwikkeling Veiligheidshuizen afgerond

2 mei 2016
Het Landelijk kader heeft de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven. Dat is één van de conclusies uit het WODC-onderzoek dat de afgelopen maanden werd uitgevoerd naar de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en het Landelijk kader. Het onderzoek is afgerond en wordt binnenkort openbaar.
Lees het hele artikel

Versterken gemeentelijke regie in Hart van Brabant

28 april 2016
Binnen het Hart van Brabant is een groot aantal samenwerkingsverbanden dat elk een rol heeft ten aanzien van specifieke onderwerpen. Dat levert een onoverzichtelijke situatie op waarin regie moeilijk te voeren is. Dit gaat ten koste van de effectiviteit en efficiëntie.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond: perspectief 2016, terugblik 2015

26 april 2016
Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond heeft een publicatie gepresenteerd waarin het terugkijkt op het afgelopen jaar en het perspectief voor 2016 schetst. Volgens ketenmanager Esther Jongeneel is dat perspectief volop aanwezig.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, jaarverslag 2015

26 april 2016
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft het jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit cijfermatige overzichten, een overzicht van de activiteiten en een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Baronie Breda, jaarverslag 2015

22 april 2016
Het Veiligheidshuis Baronie Breda heeft zijn jaarverslag 2015 gepresenteerd. Na een korte inleiding, waarin het Veiligheidshuis in vogelvlucht wordt beschreven, volgt een hoofdstuk over de aanpak van complexe problematiek. Verder bestaat het jaarverslag uit een beschrijving van de netwerkfunctie en een financiële verantwoording.
Lees het hele artikel

Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

20 april 2016
De VNG laat een toekomstverkenning voor de Veiligheidshuizen uitvoeren. De verkenning moet uitwijzen in welke richting de Veiligheidshuizen zich zouden moeten ontwikkelen. De bevindingen worden naar verwachting rond de zomer gepresenteerd.
Lees het hele artikel

Tilburg werkt aan sluitende aanpak verwarde personen

20 april 2016
Zo snel mogelijk gepaste opvang en ondersteuning bieden aan personen met verward gedrag. Dat is het uitgangspunt van de integrale aanpak waar de gemeente Tilburg mee aan de slag gaat. Het gaat in totaal om tien projecten die de komende maanden verder worden uitgewerkt.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek presenteert factsheet

19 april 2016
Het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek heeft een factsheet opgesteld over zijn werk. Het document behandelt het doel, de pijlers, de partners en de activiteiten van het Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Openbaar Ministerie past aanwijzingen kwetsbare personen aan

18 april 2016
De aanwijzingen 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling', 'Zeden' en 'Kinderpornografie' van het Openbaar Ministerie (OM) worden per 1 mei aangepast en onderling met elkaar in lijn gebracht. De aanwijzingen geven kaders en regels voor de strafrechtelijke aanpak volgens de Jeugd, Gezin en Zeden (JGZ) benadering om bij te dragen aan de veiligheid en veerkracht van kwetsbare personen.
Lees het hele artikel

Het sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding

18 april 2016
Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland en kenniscentrum Movisie hebben een handreiking opgesteld met daarin tips voor goede verbinding tussen het sociaal- en veiligheidsdomein. Een optimale verbinding tussen deze domeinen is van cruciaal belang om in te grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lees het hele artikel

Principebesluit: Veiligheidshuizen Heerlen en Kerkrade samen

15 april 2016
De Veiligheidshuizen van Heerlen en Kerkrade gaan binnenkort samenwerken vanaf de locatie stadskantoor Kerkrade. Dat hebben de colleges van beide gemeenten besloten. De verhuizing en de samenwerking zijn een opmaat voor een echte fusie per 1 januari 2017.
Lees het hele artikel

Gemeenten beslissende rol in aanpak kindermishandeling

14 april 2016
Gemeenten kunnen een beslissende rol spelen in een betere aanpak van kindermishandeling. Verbetering is nodig, want nog steeds zijn er elk jaar 119.000 kinderen slachtoffer. In de praktijk blijkt dat het echt helpt als gemeenten zich hiervoor inzetten, vertelt Wicher Pattje.
Lees het hele artikel

De nieuwe Jeugdbescherming en Jeugdreclassering!

11 april 2016
'Zorg voor een goed aanbod voor begeleiding van jongeren van 16 jaar en ouder die in aanraking kwamen met het jeugdstrafrecht of die onder toezicht hebben gestaan en na hun 18e jaar langer in een gezinsvervangende omgeving wonen'. Dit is een van de adviezen uit de publicatie ‘De nieuwe jeugdbescherming en jeugdreclassering’.
Lees het hele artikel

Derde nieuwsbrief 'Personen met verward gedrag'

8 april 2016
Het Aanjaagteam verwarde personen heeft een nieuwsbrief gepubliceerd. Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft als doel gemeenten en haar ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Onderzoekers pleiten voor meer aandacht preventie huiselijk geweld

6 april 2016
Het Verwey-Jonker Instituut en Atria hebben vandaag een rapport gepubliceerd over best practices die ze in vijf Europese landen hebben verzameld. De onderzoeksinstituten concluderen in dit rapport dat de vicieuze cirkel van huiselijk geweld wel degelijk doorbroken kan worden.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken presenteert '2015: casuïstiek in beeld'

4 april 2016
Het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken heeft een factsheet opgesteld over de casuïstiek in 2015. De infographic brengt de casuïstiek en de resultaten daarvan in beeld.
Lees het hele artikel

Start programma & website continuïteit zorg ex-gedetineerden

31 maart 2016
Het realiseren van continuïteit van zorg voor cliënten na afloop van een periode in forensische zorg en/of in detentie: dat is het doel van het Programma continuïteit van zorg. Het programma is onlangs van start gegeaan, tegelijkertijd is ook een website gelanceerd.
Lees het hele artikel

Raad van Europa komt met toolkit aanpak radicalisering

31 maart 2016
Het Congress of Local and Regional Authorities van de Raad van Europa presenteerde vorige week een rapport over de aanpak van radicalisering via het bevorderen van de interculturele en interreligieuze dialoog.
Lees het hele artikel

Vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

30 maart 2016
Het WODC heeft de vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden gepubliceerd. Deze monitor is ontwikkeld om de problemen van (ex-)gedetineerden op het gebied van identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg goed in kaart te brengen.
Lees het hele artikel

Tweede nieuwsbrief 'Personen met verward gedrag'

25 maart 2016
Bij de aanpak voor personen met verward gedrag staat de persoon met verward gedrag zelf altijd centraal! De tweede nieuwsbrief van het aanjaagteam Verwarde Personen begint daarom met het verhaal van een ervaringsdeskundige.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, maart 2016

18 maart 2018
Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Veel minder jongeren radicaliseren

8 maart 2016
Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) ziet dat via de Hulplijn Radicalisering dat veel minder jongeren radicaliseren. Ouders die zich zorgen maken over hun kinderen kunnen sinds een jaar terecht bij die hulplijn.
Lees het hele artikel

Jeugdcriminaliteit blijft dalen

2 maart 2016
De jeugdcriminaliteit blijft dalen, zo blijkt uit een rapportage van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de periode 1997-2015. Politie- en justitiestatistieken laten een sterkere daling zien dan de zelfrapportage van jongeren over hun betrokkenheid bij criminaliteit.
Lees het hele artikel

Utrecht blijft zich richten op aanpak jeugdoverlast en -criminaliteit

1 maart 2016
De samenwerking tussen de gemeente, politie, OM, jongerenwerk en buurt- en SAVE-teams in de Utrechtse aanpak van jeugdoverlast- en criminaliteit gaat in 2016 onverminderd door. De focus ligt hierbij zowel op de aanpak van jeugdgroepen als op een persoonsgerichte aanpak, de Top X aanpak. Hierin werken diverse partijen samen in het Veiligheidshuis Regio Utrecht.
Lees het hele artikel

Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden 2016

25 februari 2016
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het jaarplan 2016 afgerond. In dit jaarplan beschrijft het Veiligheidshuis de activiteiten voor het komende jaar.
Lees het hele artikel

Tussenrapportage aanjaagteam Verwarde Personen

23 februari 2016
Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft vrijdag een tussenrapportage gepresenteerd. De rapportage beschrijft wat het aanjaagteam in de oriënterende fase heeft opgehaald over de huidige situatie rondom personen met verward gedrag in Nederland.
Lees het hele artikel

Pilot Eindhoven: beoordeling verwarde personen op locatie

19 februari 2016
De politie Oost-Brabant en GGzE starten een pilot om het vervoer en de beoordeling van verwarde personen verbeteren. Gedurende drie maanden zetten zij hiervoor op zaterdagavond een rapid responder met psycholance in.
Lees het hele artikel

Ondertekening privacyconvenant Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland

18 februari 2016
De samenwerkingspartners van het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland hebben vandaag een privacyconvenant getekend. De ondertekening is een belangrijke stap richting het verder uitbouwen en optimaliseren van de samenwerking.
Lees het hele artikel

Onderzoek samenwerking tussen ZSM, Veiligheidshuis en justitiepartners

12 februari 2016
Wat betekent de ketensamenwerking in ZSM voor de Veiligheidshuizen en de taakuitvoering van de justitiële partners? Die vraag staat centraal in een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ). Het plan van aanpak voor dit onderzoek werd deze week opgeleverd.
Lees het hele artikel

Terugblik Strategisch Beraad Veiligheid

12 februari 2016
De VNG sprak tijdens het Strategisch Beraad Veiligheid op 22 januari met minister Van der Steur (V&J) en minister PLasterk (BZK) over diverse onderwerpen. Hieronder een korte terugblik op de belangrijkste agendapunten.
Lees het hele artikel

Meer incidenten met verwarde personen in 2015

10 februari 2016
De politie registreerde vorig jaar zo’n 66.000 meldingen van overlast door een verward persoon. Dat was meer dan in 2014. Overal in het land stegen deze meldingen, behalve in Amsterdam. De meldingen van verwarde personen variëren van een schreeuwend persoon op straat tot iemand die op een dak klimt.
Lees het hele artikel

Interview met Karel van Duijvenbooden (Veiligheidshuis Regio Utrecht)

3 februari 2016
De Veiligheidshuizen staan ook in 2016 voor een aantal grote uitdagingen. Denk aan de hulp aan verwarde personen en de aanpak van jihadisme. Daarnaast valt er ook in de samenwerking met de wijk- en buurtteams nog een hoop werk te verzetten.
Lees het hele artikel

Website ondersteunt samenwerking in hulpverlening

28 januari 2016
Op de nieuwe website Samen1plan.nl kunnen cliënten, hulpverleners en andere betrokkenen een online hulpverleningsplan opstellen en de uitvoering daarvan coördineren. Verschillende kennisinstituten, gemeenten en ggz-instellingen hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de website.
Lees het hele artikel

Nieuwe toolkit helpt bij aanpak radicalisering

27 januari 2016
Een toolkit en een database met evaluatieresultaten kunnen professionals helpen om effectieve interventies tegen radicalisering te selecteren en te evalueren. Beide zijn ontwikkeld door het Europese project IMPACT Europe, zo is te lezen in een artikel op Platform Secondant.
Lees het hele artikel

Nieuwe kwaliteitsrapportages Veilig Thuis

21 januari 2016
De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben opnieuw rapporten gepubliceerd over de kwaliteit van een aantal van Veilig Thuis organisaties. Deze keer kwamen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam Rijnmond en Zeeland aan de beurt.
Lees het hele artikel

Afname recidive plegers huiselijk geweld

19 januari 2016
De recidive van plegers van huiselijk geweld is tussen 2007 en 2011 afgenomen van 37,2 tot 33,2 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC dat vorig week gepresenteerd werd. De uithuisplaatsing van plegers heeft in die periode opmerkelijk genoeg niet geleid tot lagere recidive ten opzichte van de controlegroep.
Lees het hele artikel

Presentaties Kennisatelier Jeugdreclassering beschikbaar

18 januari 2016
Wat weten gemeentelijke beleidsmedewerkers over jeugdreclassering? Voor deze groep organiseerde het VNG Ondersteuningsprogramma Innovatie Jeugdbescherming een Kennisatelier. Van deze expertmeeting zijn nu presentaties en factsheets beschikbaar.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Koerskaart 2016

7 januari 2015
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn koers voor 2016 vormgegeven in een infographic. De infographic brengt de doelen en de topprioriteiten voor dit jaar in beeld.
Lees het hele artikel

Impressie vergadering landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

6 januari 2016
De landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen gaat prioriteit geven aan het ondersteunen van regionale kennismakings- en kennisuitwisselingsbijeenkomsten rondom ZSM, én samenwerking met de eerste lijn. Dat maakte de stuurgroep tijdens haar laatste vergadering van vorig jaar bekend. De partners gaven aan behoefte te hebben aan ondersteuning op deze punten.
Lees het hele artikel

NIEUWSARCHIEF