login »

Nieuws

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Jaarplan en Koerskaart 2019

14 december 2018
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het Jaarplan en de Koerskaart 2019 afgerond. Het jaarplan beschrijft de activiteiten voor het komende jaar. De Koerskaart brengt de doelen en de topprioriteiten voor volgend jaar overzichtelijk in beeld.
Lees het hele artikel

ZVH De Markiezaten werkt nét even anders

6 december 2018
Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten in Bergen op Zoom is geen doorsnee ZVH. Wat opvalt zijn drie recente ontwikkelingen: de introductie van het methodisch werken, de hechte samenwerking met bemoeizorg, en de inzet van ervaringsdeskundigen. Daar worden al positieve resultaten mee geboekt.
Lees het hele artikel

Zorg- en Veiligheidshuizen: monitoren, leren en beter worden

4 december 2018
De (Zorg- en) Veiligheidshuizen hebben prioriteiten en doelstellingen vastgelegd in de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020. Jaarlijks wordt gemonitord waar de Zorg- en Veiligheidshuizen nu staan en wat hun belangrijkste opgaven zijn, dit met oog op het continu willen leren en beter worden.
Lees het hele artikel

Officiële opening Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

3 december 2018
Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek presenteerde vorige week woensdag trots officieel haar nieuwe onderkomen aan alle genodigden in het voormalige GGD-gebouw aan de Geleenbeeklaan in Geleen. De nieuwe huisvesting valt samen met een belangrijke volgende fase voor de ketenpartners in het Veiligheidshuis. Een fase waarin nóg meer de verbinding met elkaar moet worden gezocht, nu de regie voor zorg en veiligheid steeds meer in handen van de gemeenten komt te liggen.
Lees het hele artikel

Gedetineerden met verstandelijke beperking beter geholpen

28 november 2018
Zo'n 40 procent van de gedetineerden heeft te maken met een licht verstandelijke beperking. Effectieve, tijdige ondersteuning bij huisvesting, werk, zo nodig schuldhulpverlening etc. voorkomt recidive en andere problemen. De (ex-)gedetineerden én de maatschappij hebben daar baat bij.
Lees het hele artikel

Tweede aflevering Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

22 november 2018
Het tweede nummer van de VNG-nieuwsbrief Zorg + Veligheid is verschenen. Met deze nieuwsbrief houdt de VNG professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
Lees het hele artikel

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslân ondertekend

15 november 2018
Alle burgemeesters en directies van ketenpartners hebben gisteren de Samenwerkingsovereenkomst en het Privacyprotocol Veiligheidshuis Fryslân 2019 en verder ondertekend.
Lees het hele artikel

Regionale top X- aanpak voor personen met verward gedrag

7 november 2018
Een aantal zorg- en veiligheidshuizen ontwikkelt een intensieve persoonsgerichte aanpak om in de regio personen met verward gedrag – de top X - beter in beeld te krijgen. Er zijn personen met een psychiatrische aandoening, die in verschillende mate agressief, ontwrichtend en gevaarlijk gedrag vertonen. Een specifieke groep lijkt verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de overlast en risicovolle situaties. Deze groep vraagt extra aandacht van alle partijen: de politie, openbaar ministerie (OM), zorgverzekeraars, gemeenten, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gehandicaptenzorg (GHZ).
Lees het hele artikel

VNG lanceert themapagina Zorg + Veiligheid

30 oktober 2018
De VNG heeft onlangs op haar website de themapagina Zorg + Veiligheid gelanceerd. Tevens verscheen deze maand de eerste VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid.
Lees het hele artikel

Regionale informatiebijeenkomsten Wvggz

26 oktober 2018
Om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz, houdt de VNG binnenkort vijf regionale informatiebijeenkomsten. Deze gratis bijeenkomsten vinden plaats in Zwolle, Nijmegen, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam, in de periode 21 november t/m 11 december.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

13 oktober 2018
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het ZVHHBZO zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

VNG presenteert Discussienotitie Zorg en Veiligheid

12 oktober 2018
De VNG heeft een discussienotitie over zorg en veiligheid gepubliceerd. Met de notitie wil de VNG het gesprek op gang brengen tussen alle partners over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding van zorg, welzijn, veiligheid en straf.
Lees het hele artikel

Eerste editie VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

12 oktober 2018
Het eerste nummer van de VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid is verschenen. De brief wordt geïntroduceerd door wethouder Sven de Langen (Rotterdam), voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, en burgemeester Theo Weterings (Tilburg), voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid.
Lees het hele artikel

Nieuwe subsidie maatwerk-aanpak multiprobleemgezinnen

09 oktober 2018
Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van een model voor een effectieve maatwerk-aanpak voor multiprobleemgezinnen die een disproportionele impact hebben op de maatschappij.
Lees het hele artikel

Start Kennisnetwerk personen met verward gedrag

1 oktober 2018
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), MIND, Movisie, Phrenos, Platform 31, Trimbos-instituut en Vilans, slaan de handen ineen om kennis over verward gedrag beschikbaar te stellen. Het doel is om praktijkprofessionals uit de verschillende domeinen, ervaringsdeskundigen en hun naasten te ondersteunen bij het vinden en toepassen van een kennis gedreven aanpak.
Lees het hele artikel

Kanttekeningen VNG bij wetsvoorstel Gegevensverwerking samenwerkingsverbanden

1 oktober 2018
De VNG heeft een aantal bezwaren tegen het (concept)wetsvoorstel voor gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Dat heeft zij in een brief aan het ministerie van JenV laten weten. Een van de bezwaren is dat het element ‘zorg’ nergens terugkomt. Hierdoor komt er geen oplossing voor de nodige informatie-uitwisseling op het snijvlak van zorg en veiligheid.
Lees het hele artikel

Landelijk meldpunt personen met verward gedrag

27 september 2018
Er komt een landelijk telefoonnummer voor mensen die zich zorgen maken over iemand die verward gedrag vertoont. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis toegezegd aan het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, dat vandaag zijn eindrapportage presenteert.
Lees het hele artikel

Tilburg komt met nieuw zorgaanbod complexe problematiek

21 september 2018
Tilburg wil een 'sluitend zorgaanbod' realiseren voor zo’n 25 tot 30 mensen met complexe zorgbehoefte: een mix van psychiatrische problemen, verslaving, verstandelijke beperkingen en delictgedrag. Het gaat om een vernieuwende aanpak binnen het landelijke programma Koers en Kansen.
Lees het hele artikel

Kritische tussenrapportage toezicht verwarde personen

14 september
De overheid heeft nauwelijks vooruitgang geboekt in de aanpak van en zorg voor gevaarlijke psychiatrische patiënten. Dat heeft Rein Jan Hoekstra aan ministers Grapperhaus (Justitie) en De Jonge (VWS) geschreven, naar aanleiding van een evaluatie-onderzoek.
Lees het hele artikel

NCTV: Jihadistische dreiging blijft substantieel

10 september 2018
De jihadistische dreiging is de afgelopen periode veranderd, maar de dreiging tegen Nederland blijft substantieel. Ondanks een stagnerende groei, geeft de omvang van de Nederlandse jihadistische beweging reden tot zorg. Dat blijkt uit het 48ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV.
Lees het hele artikel

Ex-gedetineerden gaan vaker weer in de fout als basisvoorwaarden van re-integratie niet op orde zijn

4 september 2018
Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan hun re-integratie. Belangrijk daarbij zijn vijf basisvoorwaarden: identiteitsbewijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg. De monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC beschrijft de situatie op de basisvoorwaarden voor en na detentie en legt de relatie met strafrechtelijke recidive.
Lees het hele artikel

Verwarde mensen verdienen betere hulp

28 augustus 2018
Nieuwe spelregels voor de politie, gezondheidsdiensten GGD en GGZ, het Openbaar Ministerie en gemeenten in Brabant moeten zorgen voor betere hulp aan verwarde personen. De Brabantse Stuurgroep Personen met verward gedrag' stelde afspraken en maatregelen op voor een uniforme werkwijze voor de politie, justitie, het Openbaar Ministerie, hulpinstanties zoals GGD en GGZ, huisartsen(posten), wijkteams en gemeenten.
Lees het hele artikel

Privacy App Jeugd volledig vernieuwd

22 augustus 2018
De privacy App Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is volledig vernieuwd. De informatie is nu volledig aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving rond privacy. Daarnaast zijn er informatie-flows toegevoegd voor nieuwe categorieën professionals. Naast informatie voor jeugdhulpverleners biedt de app nu ook informatie op maat voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-GGZ, wijkteams en gemeente.
Lees het hele artikel

Slotcongres Schakelteam personen met verward gedrag

13 augustus 2018
Het landelijk schakelteam Personen met verward gedrag verzorgt op 27 september 2018 zijn slotcongres. Een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen, cliënt- en familieorganisaties, bestuurders, professionals en beleidsmakers, die samen werken aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Rapport en factsheet over aanpak multiproblematiek gezinnen

6 augustus 2018
Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren. Hiervoor wil het ministerie een domein overstijgende aanpak stimuleren. Als basis daarvoor brachten het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek in kaart.
Lees het hele artikel

Rol familie van uitreizigers en terugkeerders uit strijdgebieden vaak latent

1 augustus 2018
Welke rol spelen familieleden bij het voorbereiden van, uitreizen naar en terugkeren uit een buitenlands strijdgebied waar jihadistische strijdgroepen actief zijn? In opdracht van het WODC deed de Universiteit Leiden onderzoek naar dit vraagstuk. Voor dit onderzoek zijn naast een literatuurstudie en beleidsanalyse, tientallen interviews afgenomen met professionals en familieleden van (vermeende) Syriëgangers.
Lees het hele artikel

Verdere ontwikkeling MDA++ vraagt om sturingsinstrumenten

25 juli 2018
De Veilig Thuis-regio’s hebben de ontwikkeling van MDA++, de integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, verschillend aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.
Lees het hele artikel

Vraag en antwoord bij het modelconvenant en -protocol

20 juli 2018
Eerder dit jaar werden het modelconvenant en –protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen gepresenteerd. Een aantal ZVH-en zijn de documenten al aan het implementeren binnen hun organisatie. De vragen waar zij tegenaan lopen (en de antwoorden op die vragen) zijn verwerkt in een FAQ-rubriek.
Lees het hele artikel

VNG-ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' en Handelingsperspectief

19 juli 2018
Het is nodig samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen. Met de ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' wil de VNG het gesprek op gang brengen over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding tussen zorg, welzijn, jeugdhulp, veiligheid en straf.
Lees het hele artikel

Flexteam ondersteunt ZVH-en bij aanpak radicalisering en extremisme

12 juli 2018
Het flexteam is begin 2018 opgericht met als doel om in 2020 samen met alle Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH-en) in Nederland de basis van de integrale aanpak radicalisering en extremisme landelijk op orde te hebben en de kwaliteit en kennis te vergroten. Het flexteam bestaat uit een groep ervaren procesregisseurs die dagelijks werkzaam zijn in de aanpak van radicalisering en extremisme.
Lees het hele artikel

Meerjarig onderzoek naar multiprobleemgezinnen

12 juli 2018
Hoe kunnen overheden en instanties multiprobleemgezinnen het beste helpen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Lees het hele artikel

Intakemodule GCOS in de lucht

11 juli 2018
De intakemodule GCOS is in gebruik genomen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om belangrijke wijzigingen door te voeren in de intakemodule. Het doel van de intakemodule is om meldingen die binnen komen bij een zorg- en veiligheidshuis apart te registeren.
Lees het hele artikel

Doorbraken realiseren bij complexe casussen zorg én veiligheid

11 juli 2018
Medio mei 2018 is het landelijk programma voor de zorg- en Veiligheidshuizen gestart. Het programma ondersteunt de 32 zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) om doorbraken te forceren bij complexe casussen met zorg- én veiligheidsaspecten. Het landelijk programma Zorg- en Veiligheidshuizen ondersteunt bij de uitvoering van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.
Lees het hele artikel

Dien uw projectvoorstel in voor 2e ronde Koers en kansen

9 juli 2018
Heeft u een project (in ontwikkeling) om te voorkomen dat (ex-)gedetineerden terugvallen in de criminaliteit? Meld dit project dan aan voor het projectenlab van Koers en kansen. Het gaat om initiatieven uit de lokale praktijk rond straf en zorg.
Lees het hele artikel

Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren

3 juli 2018
Wijkagenten, jongerenwerkers, trainers van sportclubs, buurtbewoners en leden van religieuze organisaties. Deze sleutelfiguren zijn samen beter in staat polarisatie en radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden. De handreiking Lokaal Netwerk sleutelfiguren helpt gemeenten.
Lees het hele artikel

Kijkje in het kernteam Zorg en Veiligheid

2 juli 2018
De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft ingestemd met deelname aan het interbestuurlijk programma (IBP). Rijk, gemeenten en andere overheden gaan samen enkele grote maatschappelijke opgaven oppakken. Daaronder ook enkele op het gebied van zorg en veiligheid.
Lees het hele artikel

Passend vervoer voor personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

2 juli 2018
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) hebben vandaag met samenwerkingspartners in de provincies Drenthe en Friesland een convenant ondertekend over passend vervoer voor personen met verward gedrag. Het doel van de afspraken is om die personen onder minder stressvolle omstandigheden te vervoeren.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland: jaarverslag 2017 & vooruitblik 2018

26 juni 2018
Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft zijn Jaarverslag 2017 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit een overzicht van de activiteiten, de inzet per doelgroep en een cijfermatig overzicht.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Sensitiviteit voor mensen met een LVB

21 juni 2018
Het Schakelteam Personen met verward gedrag heeft een speciale nieuwsbrief uitgegeven over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze nieuwsbrief belicht een aantal projecten en handreikingen om de herkenning én erkenning van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, een licht verstandelijke beperkingen of autisme te verbeteren.
Lees het hele artikel

Grapperhaus beantwoordt Kamervragen over wettelijke grondslag gegevensuitwisseling

21 juni 2018
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil de uitwerking van het programma Sociaal Domein afwachten voor hij een wetsvoorstel voor een wetswijziging indient om het veiligheidshuis wettelijke grondslag te geven om informatie uit te wisselen.
Lees het hele artikel

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2017

14 juni 2018
Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft onlangs zijn jaarverslag 2017 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder andere de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en de financiën.
Lees het hele artikel

Nauwere samenwerking Veiligheidshuis en Veiligheidsregio Twente

7 juni 2018
Veiligheidshuis Twente (VHT) wordt met ingang van oktober 2018 ondergebracht bij Veiligheidsregio Twente (VRT). De VRT werkt samen met verschillende partners aan een veilig Twente. Het biedt een platform voor meerdere initiatieven op het gebied van veiligheid. Het VHT is een belangrijke veiligheidspartner die nauw samenwerkt met organisaties uit de strafrecht- en zorgketen.
Lees het hele artikel

VNG: 'Integrale hulp vraagt om goed geregelde gegevensuitwisseling'

29 mei 2018
Uitwisseling van persoonsgegevens 'over wetten heen' is nodig bij integrale hulp aan gezinnen of personen die op meerdere terreinen ondersteuning nodig hebben. Toch is hierover weinig geregeld, zo stelt de VNG in een mail aan de Tweede Kamer.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

25 mei 2018
In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de nieuwe handelingsbank verward gedrag, tools voor een goedwerkende aanpak en een analyse van E33 politiemeldingen die verder gaat dan alleen de aantallen.
Lees het hele artikel

Drie-jaren verslag Top X-aanpak Veiligheidshuis Regio Utrecht

25 mei 2018
In het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) wordt samengewerkt onder de noemer 'Top X aanpak regio Utrecht'. Dit drie-jaren verslag (2015-2016-2017) geeft inzicht in de werkwijze en resultaten van deze aanpak.
Lees het hele artikel

Schakelteam introduceert handelingsbank verward gedrag

18 mei 2018
Het Schakelteam Personen met Verward heeft een handelingsbank verward gedrag ontwikkeld. Deze digitale bank bevat handelingsopties, voorbeelden, instrumenten, interventies en oplossingen voor problemen die vaak voorkomen rondom mensen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Vacature informatieregisseur Veiligheidshuis Baronie Breda

15 mei 2018
Het Veiligheidshuis Baronie Breda heeft een vacature voor een informatieregisseur. De informatieregisseurs van het Veiligheidshuis Baronie Breda vormen met twee procesregisseurs de kern van het team complexe casuïstiek.
Lees het hele artikel

Tablets voor gedetineerden ter voorbereiding op terugkeer in de maatschappij

14 mei 2018
Drie gevangenissen starten na de zomer met een proef om gedetineerden een iPad ter beschikking te geven. Hiermee kunnen zij voortaan zelf hun bezoek en geldzaken regelen. Nu doen ze dat met briefjes en in gesprekken met gevangenispersoneel.
Lees het hele artikel

Intervisiebijeenkomst Veiligheid en Zorg: Ontdek ‘anders samenwerken’

9 mei 2018
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) verzorgt op donderdag 7 juni een intervisiebijeenkomst Veiligheid en Zorg. Het thema van de bijeenkomst is ‘anders samenwerken’.
Lees het hele artikel

Modelconvenant en protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen beschikbaar

4 mei 2018
Vanaf vandaag zijn een modelconvenant en modelprotocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) beschikbaar. Beide documenten zijn opgesteld door de werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein. Zij zijn vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg- en Veiligheid.
Lees het hele artikel

Doorontwikkeling preventieve aanpak radicalisering

2 mei 2018
Radicalisering en extremisme hebben vele oorzaken en voedingsbodems. Gemeenten hebben vooral een belangrijke rol in de preventieve aanpak. De integrale lokale aanpak (met de verbinding van zorg, onderwijs en veiligheid) moet worden doorontwikkeld en bestendigd.
Lees het hele artikel

Ombudsman start onderzoek privacy in ketenoverleggen

1 mei 2018
De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning.
Lees het hele artikel

Inperking voorwaardelijke invrijheidstelling

1 mei 2018
Gedetineerden komen voortaan niet meer vanzelf voorwaardelijk vrij na het uitzitten van twee derde van hun straf. In plaats daarvan zal per gevangene individueel worden getoetst of deze in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarnaast wordt de periode hiervan beperkt tot maximaal twee jaar.
Lees het hele artikel

Aanbieders en verzekeraars maken afspraken over inkoop beveiligde ggz

1 mei 2018
GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben afspraken gemaakt over de inkoop van beveiligde ggz. De afgelopen maanden kwam veelvuldig in het nieuws dat de capaciteit voor dit zorgtype tekort schoot. De brancheverenigingen hebben nu afspraken gemaakt over de inkoop van de beveiligde zorg. Deze afspraken moeten leiden tot voldoende capaciteit voor deze patiëntengroep. GGZ Nederland verwacht dat er behoefte is aan zo’n 150 extra bedden.
Lees het hele artikel

Bent u al goed voorbereid op de AVG?

1 mei 2018
Per 25 mei 2018 is de AVG rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. Zorg dat u er klaar voor bent! Om u te helpen bij de voorbereiding op de AVG, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de interactieve tool 'de AVG-regelhulp' ontwikkeld.
Lees het hele artikel

Concept convenant en protocol goedgekeurd

26 april 2018
De afgelopen maanden heeft de werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein hard gewerkt aan de concepten van het samenwerkingsconvenant en het privacyprotocol. Afgelopen vrijdag is er definitief door alle partijen die hiertoe de opdracht hadden gekregen van de stuurgroep Zorg en Veiligheid, een akkoord gegeven op de stukken.
Lees het hele artikel

Subsidie integraal aanbod zorg en begeleiding verward gedrag

26 april 2018
Het Actieprogramma Verward Gedrag van ZonMw verstrekt subsidie voor de opzet en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor jongeren of volwassenen met verward gedrag. De subsidie is bedoeld voor het opzetten en coördineren van samenwerking tussen gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s).
Lees het hele artikel

Rijk en gemeenten presenteren nieuwe aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

25 april 2018
Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteren ze het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis NOG ziet 2017 als 'tussenjaar'

19 april 2018
Een 'tussenjaar', zo omschrijft Aart Schoenmaker, manager van Veiligheidshuis Noord- en Oost- Gelderland (NOG) 2017 in het onlangs verschenen jaarverslag. "Er vonden weliswaar geen ingrijpende veranderingen plaats, maar dat wil niet zeggen dat het rustig was."
Lees het hele artikel

’s-Hertogenbosch en Maas en Leijgraaf publiceren infographics 2017

13 april 2018
Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch e.o. en het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf hebben beide onlangs een infographic gepubliceerd dat een overzicht geeft van de behandelde casuïstiek in 2017.
Lees het hele artikel

‘Aanpak verward gedrag mag niet ontbreken in gemeentelijk coalitieakkoord’

12 april 2018
Voor het realiseren van onze plannen is een gedragsverandering nodig die meer tijd vraagt dan we van tevoren hebben voorzien. Dat stelt het Schakelteam personen met verward gedrag in zijn tussenbericht 'Weerbarstige werkelijkheid'. "Het onderwerp mag dan ook niet ontbreken in de gemeentelijke coalitieakkoorden", aldus voorzitter Onno Hoes.
Lees het hele artikel

'Bezuinigingen zorgen niet voor meer overlast van verwarde personen'

06 april 2018
Bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg hebben niet geleid tot een toenemende overlast van 'verwarde personen'. Dat blijkt uit cijfers van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, op basis van de declaraties die bij verzekeraars zijn ingediend, aldus de Volkskrant.
Lees het hele artikel

Recidive onder daders van huiselijk geweld stabiel

5 april 2018
De recidive onder daders van huiselijk geweld die veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 is vrij stabiel. Zo’n 30 tot 33 procent van de veroordeelde daders van huiselijk geweld is binnen twee jaar opnieuw veroordeeld voor enig delict. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.
Lees het hele artikel

Jaarverslag Actiecentrum Veiligheid en Zorg beschikbaar

05 april 2018
Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) heeft onlangs zijn jaarverslag gepubliceerd: 'Met zorg aangepakt'. Het AcVZ fungeert als Veiligheidshuis voor Amsterdam-Amstelland.
Lees het hele artikel

'Koers en kansen' zoekt projecten die recidive verminderen

5 april 2018
Het ministerie van JenV is voor zijn programma ‘Koers en kansen’ op zoek naar lokale initiatieven rond straf en zorg die voorkomen dat mensen terugvallen in de criminaliteit.
Lees het hele artikel

Toename toepassing ISD-maatregel in Zeeland

03 april 2018
In Zeeland wordt steeds vaker de Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) opgelegd. Rechters leggen de maatregel volgens het Openbaar Ministerie sneller op doordat de rapportages zijn verbeterd.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Hollands Midden publiceert jaarverslag 2017

29 maart 2017
Het Veiligheidshuis Hollands Midden heeft zijn jaarverslag 2017 gepubliceerd. Het jaarverslag gaat onder meer in op effectiviteit, financiën en de doorontwikkeling van casusoverleggen.
Lees het hele artikel

Vacature manager Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

28 maart 2018
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een vacature voor een nieuwe manager. Heb jij ervaring met veiligheid en zorg? Ben je bovendien een netwerker en uitstekend in relatiebeheer? Dan is dit de baan voor jou.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Zeeland: jaarplan 2018

27 maart 2018
Het Veiligheidshuis Zeeland heeft het document ‘Focus op verbinden: terugblik 2017 en jaarplan 2018' gepubliceerd. Een jaardocument waarin zowel voor- als achteruit wordt gekeken.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

22 maart 2018
Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van het congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’. Dit congres voor mensen die zich inzetten voor een inclusieve en veilige wijk vond op 15 maart 2018 in Nieuwegein plaats.
Lees het hele artikel

Aantal zeer actieve veelplegers stabiel

21 maart 2018
Het aantal zeer actieve veelplegers (ZAVP’s) in Nederland was in 2015 op één van zijn laagste niveaus sinds 2004. De daling van het aantal ZAVP’s vond voornamelijk plaats tussen 2005 tot en met 2010. Daarna hebben de aantallen zich gestabiliseerd. Dat blijkt uit de Monitor Veelplegers 2017.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

15 maart 2018
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het ZVHHBZO zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Aanpak high impact crimes werpt vruchten af

15 maart 2018
Daders van high impact crimes (HIC) vallen aanmerkelijk minder vaak in herhaling. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. “Deze monitor laat zien dat de geïntensiveerde aanpak van HIC haar vruchten afwerpt”, aldus minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Wel blijft intensieve aandacht voor dit fenomeen volgens hem noodzakelijk. “Onder andere via de integrale persoonsgerichte aanpak van de Veiligheidshuizen”.
Lees het hele artikel

Daling geregistreerde jeugdcriminaliteit zet door

7 maart 2018
De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland is in de periode 2007 tot 2017 jaarlijks gedaald. Dat blijkt uit de meest recente Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) van het WODC en het CBS. Mogelijke verklaringen zijn onder meer veranderende opsporingsprioriteiten, registratie-effecten, de digitalisering van de samenleving en toegenomen beveiliging.
Lees het hele artikel

Het Schakelteam pleit voor brede verspreiding Crisiskaart

5 maart 2018
Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag pleit ervoor dat elke gemeente meewerkt aan het beschikbaar stellen van de crisiskaart. Op dit moment hebben zo’n 1.500 mensen zo’n kaart op zak, maar de verwachting is dat dat vele duizenden meer gaan worden, aldus het Schakelteam.
Lees het hele artikel

Meer overlastincidenten verwarde personen

28 februari 2018
In 2017 registreerde de politie weer meer overlastincidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. Het aantal geregistreerde incidenten steeg met 12 procent ten opzichte van 2016. Alle politie-eenheden volgen min of meer de landelijke trend.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

14 februari 2018
In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de aangepaste subsidieregeling onverzekerden, een nieuwe subsidieoproep en de handreiking beoordelingsfunctie. Daarnaast een artikel over het werken aan wijken waarin iedereen meedoet en een verhaal van een ervaringsdeskundige.
Lees het hele artikel

Enquête beeldvorming forensische zorg

14 februari 2018
GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland hebben een enquête opgesteld over de beeldvorming rond de forensische zorg. De organisaties willen graag nagaan hoe stakeholders en de maatschappij aankijken tegen de forensische zorg.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Jaarplan en Koerskaart 2018

8 februari 2018
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het Jaarplan en de Koerskaart 2018 afgerond. Het jaarplan beschrijft de activiteiten voor het komende jaar. De Koerskaart brengt de doelen en de topprioriteiten voor dit jaar overzichtelijk in beeld.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

7 februari 2018
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft weer nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Beatrice de Graaf: ‘Geradicaliseerde zoekt verlossing'

2 februari 2018
Het is essentieel dat gemeenten hun kennis over radicalisering op peil houden, en om in gesprek te blijven met de netwerken die daarvoor nodig zijn. Dat vereist contacten met religieuze leiders, het is belangrijk dat gemeenten niet in een religieuze kramp schieten.
Lees het hele artikel

Nog 4 maanden voorbereidingstijd voor de AVG

31 januari 2018
Nog 4 maanden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht. Om gemeenten klaar te stomen voor de invoeringsdatum van 25 mei brengt de VNG maandelijks handreikingen en tips uit.
Lees het hele artikel

Noord-Hollandse samenwerking bij aanpak personen met verward gedrag

26 januari 2018
De vier gemeenten in de kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) gaan nog beter samenwerken bij de aanpak van personen die verward gedrag vertonen. De reeds bestaande samenwerking zal verder worden versterkt.
Lees het hele artikel

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen zorg en dwang

23 januari 2018
De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die te maken hebben met zorg en dwang. Eerder deze maand debatteerde de Eerste Kamer met de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) over de Wet forensische zorg, de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
Lees het hele artikel

Aedes wil duidelijke informatie-richtlijnen voor snellere hulp bij verward gedrag

18 januari 2018
Informatie-uitwisseling bij de gezamenlijke aanpak van en hulp aan mensen met verward gedrag kan beter, ook met de huidige privacyregels. Betrokken partijen weten lang niet altijd wat al mogelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes, vereniging van woningcorporaties.
Lees het hele artikel

Wet verplichte GGZ verbetering, wel meer duidelijkheid nodig

9 januari 2018
De Wet verplichte GGZ is een flinke verbetering in vergelijking met de huidige wet- en regelgeving. De VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zijn voor een zo spoedige mogelijke gefaseerde invoering van de wet. Maar op een aantal punten is wel meer duidelijkheid nodig.
Lees het hele artikel

Geld naar gemeenten voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

5 januari 2018
Gemeenten ontvangen ook volgend jaar financiële steun voor hun aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft hiervoor, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van bijna zes miljoen euro beschikbaar gesteld aan twintig gemeenten. Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak.
Lees het hele artikel

NIEUWSARCHIEF

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.