login »

Nieuws

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuizen: mei-nummer verschenen

11 mei 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuizen verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de Zorg- en Veiligheidshuizen raakt.
lees meer

Interview Helma Ruder (ZVH Noord-Holland Noord): 'We kunnen minder goed achter de voordeur kijken'

7 mei 2020
Helma Ruder is als procesregisseur bij het Zorg- en Veiligheidshuis nauw betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland Noord. Hoewel geen sprake is van een alarmerende stijging in het aantal meldingen van huiselijk geweld, zijn er veel zorgen.
lees meer

Vernieuwd dossier 'Jongeren met LVB en criminaliteit'

7 mei 2020
Het dossier 'Jongeren met een LVB en criminaliteit' op de CCV-themawebsite 'Wegwijzer Jeugd en Veiligheid' is flink op de schop gegaan en geactualiseerd. Bewustwording over LVB staat nu meer centraal in het dossier, er zijn nieuwe documenten en tools toegevoegd en de concrete handvatten in de Do it! zijn aangepast.
lees meer

TV-programma: Ajouad en de Top 600

6 mei 2020
Vanavond wordt het eerste deel van het tweeluik 'Ajouad en de Top 600' uitgezonden. In dit tv-programma gaat Ajouad El Miloudi op zoek naar de jongens die op deze lijst van veelplegers staan. Hij vindt ze op straat, bij opvanglocaties en via de politie, zoekt uit wie ze zijn en wat ze beweegt om het criminele circuit in te gaan.
lees meer

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2019

4 mei 2020
Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft zijn jaarverslag 2019 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder andere de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en de financiën. Daarnaast zijn diverse interviews met betrokkenen in het jaarverslag verwerkt.
lees meer

Video Ketenwerkproces ex-partnerstalking

1 mei 2020
De Zorg- en Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben samen met Veilig Thuis Rotterdam en andere ketenpartners een video voor professionals gemaakt. In de video wordt uitgelegd hoe te handelen bij stalking.
lees meer

Sociale (wijk)teams 5 jaar later: uitkomsten peiling

1 mei 2020
Sociale wijkteams ondersteunen inwoners op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Laagdrempelig en in de eigen leefomgeving. Movisie voert regelmatig een landelijke peiling uit naar de werkwijze van de wijkteams en hun bijdrage aan de decentralisatie in het sociaal domein.
lees meer

Extra geld voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

1 mei 2020
Het kabinet stelt 59,1 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervan gaat 38,6 miljoen euro structureel naar Veilig Thuis, waar -door de nieuwe meldcode- meldingen van professionals eerder binnenkomen.
lees meer

Slimmere aanpak criminaliteit door betere uitwisseling van gegevens

29 april 2020
Criminele netwerken en ondermijnende praktijken waarbij onder- en bovenwereld met elkaar dreigen te vermengen, kunnen slimmer worden aangepakt. Voorwaarde is dat overheidsorganisaties ruimere mogelijkheden krijgen om de informatie waarover zij beschikken met elkaar te delen, zodat ze deze gezamenlijk kunnen analyseren. Dit is de kern van het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat vandaag, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming, bij de Tweede Kamer is ingediend.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuizen: april-nummer verschenen

29 april 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuizen verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de Zorg- en Veiligheidshuizen raakt.
lees meer

Interview: 'Samen 24/7 verantwoordelijk voor alle casussen in de regio'

28 april 2020
In een reeks interviews verkent de VNG hoe de Zorg- en Veiligheidshuizen en de Veilig Thuis-organisaties elkaar (nog) meer kunnen versterken. Deze keer is het woord aan Machteld Beukema, hoofd Veilig Thuis Zuid Limburg.
lees meer

Recidivetrends daders van high impact crimes

14 april 2020
Het WODC heeft een recidiveonderzoek uitgevoerd naar daders van high impact crimes (HIC). In het onderzoek staan de achtergronden en recidive centraal van daders die in de periode 2002 tot en met 2016 onherroepelijk zijn veroordeeld voor een HIC-delict.
lees meer

Video over ZVH-aanpak Baronie Breda

6 april 2020
Deze video van het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda laat zien hoe een aanmelding en het vervolgtraject binnen het Zorg- en Veiligheidshuis verloopt. In een kleine drie minuten volgt de kijker een casus die, na aanmelding en triage, via casusoverleg en interventie weer wordt afgeschaald.
lees meer

Vacature procesevaluatie Team Complexe Casuïstiek ZVH Baronie Breda

6 april 2020
Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda is op zoek naar een student (HBO/WO) die als afstudeerstage een procesevaluatie wil uitvoeren naar de aanpak van het Team Complexe Casuïstiek van het ZVH. De procesevaluatie moet inzicht bieden in de succesfactoren van de aanpak en een overzicht geven van de groeimogelijkheden.
lees meer

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding geëvalueerd

2 april 2020
De maatregelen uit de ‘Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding’ (Twbmt) blijken met name te worden ingezet in situaties waarbij geen andere middelen voorhanden zijn om toezicht te houden op een persoon. Het WODC heeft de wet geëvalueerd op basis van het gebruik van de wet in de periode 1 maart 2017 – 30 september 2019.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: april-nummer verschenen

2 april 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Nieuwe animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

31 maart 2020
Er is een nieuwe versie beschikbaar van de animatie over de Zorg- en Veiligheidshuizen. In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht.
lees meer

Infographic ‘basisverhaal Zorg- en Veiligheidshuizen’

31 maart 2020
Het Landelijk programma voor de Zorg- en Veiligheidshuizen heeft een infographic ontwikkeld die ‘in een oogopslag’ duidelijk maakt waaruit de taken van de ZVH'en bestaan. De infographic maakt daarnaast inzichtelijk wat de meerwaarde is van de ZVH'en als regionaal georganiseerde interventiekracht in complexe casuïstiek.
lees meer

De Wvggz-crisismaatregel en het toewijzen van een advocaat

31 maart 2020
Wie een crisismaatregel krijgt opgelegd onder de Wvggz heeft recht op bijstand van een advocaat. Dit is een belangrijk recht. In de afgelopen periode is samen met ketenpartners bekeken op welke manier dit het best in de praktijk te brengen is, ook naar aanleiding van recente jurisprudentie.
lees meer

Project verward gedrag met veiligheidsriciso in regio NHN

30 maart 2020
Eind 2018 is in Noord-Holland Noord (NHN) vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis gestart met het project ‘Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico’. De projectdoelen zijn verbetering van de leefomstandigheden voor de doelgroep en vermindering van overlast, gevaar en maatschappelijke kosten.
lees meer

Verschil maken: van productie draaien naar betekenis geven

25 maart 2020
In een reeks interviews verkent de VNG hoe de Zorg- en Veiligheidshuizen en de Veilig Thuis-organisaties elkaar (nog) meer kunnen versterken. Deze keer was de VNG te gast bij Veilig Thuis Kennemerland.
lees meer

Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) in consultatie

23 maart 2020
Het concept wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is in consultatie gegaan. Het wetsvoorstel moet regelen dat gemeenten in specifieke situaties de ruimte krijgen om te verkennen of mensen kampen met gestapelde problemen, en welke partijen nodig zijn om de problemen op te lossen.
lees meer

Multiprobleemverdachten in beeld

23 maart 2020
Veel mensen die vaak met het strafrecht in aanraking komen hebben problemen op meerdere leefgebieden. Door alert te zijn op achterliggende problemen, kan het Openbaar Ministerie recidive beter voorkomen, zo blijkt uit onderzoek van het OM in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek.
lees meer

Mededeling i.v.m. coronavirus COVID-19

20 maart 2020
In verband met het coronavirus volgen de Zorg- en Veiligheidshuizen de richtlijnen van het RIVM. De medewerkers van de Zorg- en Veiligheidshuizen werken nagenoeg allemaal thuis.
lees meer

Eerste toename minderjarige verdachten sinds 2009

20 maart 2020
De politie registreerde vorig jaar 18 duizend minderjarige verdachten, duizend (6,5 procent) meer dan in 2018. Van de minderjarige verdachten werd 70 procent voor het eerst als verdachte geregistreerd. In de afgelopen tien jaar is het aantal minderjarige verdachten meer dan gehalveerd, 2019 is het eerste jaar waar weer sprake is van een toename. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
lees meer

Subsidieoproepen lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag verlengd

17 maart 2020
In verband met het coronavirus zijn de deadlines van de subsidierondes Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag uitgesteld. De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een indieningsdatum in maart en april zijn met 2 maanden verlengd.
lees meer

LVB-Tour voor en door de strafrechtketen uitgesteld tot het najaar

17 maart 2020
In verband met de landelijke maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen, wordt de LVB-Tour van het CCV uitgesteld tot het najaar van 2020. Met deze maatregel streeft het CCV we ernaar om voor nu alle mogelijke onzekerheid weg te nemen, en in het najaar een goede LVB-Tour te kunnen aanbieden.
lees meer

Recidive jeugdcrimineel niet minder na training

11 maart 2020
Socialevaardigheidstrainingen bij criminele jongeren verminderen niet de kans dat zij opnieuw een delict plegen. Dat concludeert Trudy van der Stouwe uit onderzoek waarop zij 12 maart promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.
lees meer

Eerste recidivemeting adolescentenstrafrecht

9 maart 2020
Het WODC heeft in een haalbaarheidsstudie onderzocht hoe een recidivemeting onder minderjarigen, berecht volgens het volwassenenstrafrecht en jongvolwassenen, berecht volgens het jeugdstafrecht, vorm kan worden gegeven. De eerste resultaten tonen aan dat de recidive onder de groep jongvolwassenen, berecht volgens het jeugdstrafrecht, niet gering is.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: februari-nummer verschenen

28 februari 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

ZVH Rijk van Nijmegen: geen doelgroepen, maar mensen centraal

25 februari 2020
Het Zorg- en Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen liet de doelgroepbenadering los en waakt ervoor dat deze benadering ‘langs de achterdeur’ weer naar binnen komt. Gekozen werd voor een top X-benadering waarbij de focus ligt op plegers van delicten met grote impact op de maatschappij/ slachtoffers.
lees meer

LVB-Tour voor en door de strafrechtketen

21 februari 2020
Minimaal 30% van de aangehouden verdachten en 45% van de mensen in detentie heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Werk je in de strafrechtketen, dan heb je dus heel vaak met mensen met een LVB te maken.Kom naar een van de middagen van de LVB-Tour en leer meer over LVB en wat dat vraagt van jou als professional of beleidsmedewerker in de strafrechtketen.
lees meer

Wetsvoorstel persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten

13 februari 2020
Het concept wetsvoorstel 'Persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten' is in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel verankert de wettelijke taak voor het college van burgemeester en wethouders om casusoverleggen over radicalisering te organiseren.
lees meer

Veilig Thuis maakt animatie Visie op veiligheid

13 februari 2020
Bij de aanpak van een onveilige gezinssituatie zijn vaak veel verschillende professionals betrokken. Het is van belang dat zij allemaal hetzelfde denken over veiligheid. Veilig Thuis maakte samen met Augeo Foundation een animatie die de 'Visie op veiligheid' uitlegt.
lees meer

Valente: ‘Gevangenis niet uit zonder nazorg’

6 februari 2020
Een gedetineerde of forensische cliënt zou de gevangenis of forensische zorg niet mogen verlaten als huisvesting, identiteitsbewijs, inkomen, zorgpolis en zorg niet geregeld zijn. Daarvoor pleit branchevereniging Valente (voorheen Federatie Opvang).
lees meer

Mattias Gijsbertsen nieuwe programmadirecteur GHNT

5 februari 2020
Mattias Gijsbertsen wordt per 13 april 2020 de nieuwe directeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Hij volgt in deze functie Jan-Dirk Sprokkereef op.
lees meer

Nieuwe training Jeugd ‘Anders zien, kijken en doen’

4 februari 2020
Ken jij de belangrijkste actuele onderwerpen in de aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen? Kom in twee dagdelen helemaal op vlieghoogte met de training Jeugd ‘Anders zien, kijken en doen’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: januari-nummer verschenen

27 januari 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Meer meldingen van incidenten met verwarde personen

27 januari 2020
Het aantal meldingen bij de politie van incidenten met verwarde personen blijft stijgen. Ging het in 2012 nog om ruim 44.000 meldingen, vorig jaar was het bijna 100.000. Dit blijkt uit cijfers van de politie.
lees meer

Ondertekening samenwerkingsconvenant en privacy protocol ZVH Bonaire

24 januari 2020
De ketenpartners die samenwerken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire hebben vandaag een samenwerkingsconvenant ondertekend. Hierin staan onder meer afspraken over de bescherming van persoonsgegevens. De betrokken organisaties zijn afkomstig vanuit de zorg, justitie, onderwijs en lokaal bestuur.
lees meer

Politiechef Noord-Holland pleit voor versterken zvh'en

10 januari 2020
“We moeten de zorg- en veiligheidshuizen verder versterken om de aanpak van personen met verward gedrag zo sluitend mogelijk te krijgen.” Dat zegt Anja Schouten politiechef van de eenheid Noord-Holland in een interview met de Volkskrant.
lees meer

NIEUWSARCHIEF

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.