login »

Nieuws

Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek helpt professionals bij inwoners in de knel

21 januari 2021
De Rijksoverheid stelt, na een geslaagde proefperiode, het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek (LMM) open voor alle gemeenten en landelijke uitvoerders. Dit loket helpt zo volledig vastgelopen multiprobleemsituaties weer vlot te trekken.
lees meer

Daders van mensenhandel: vaak jonger dan 23 jaar

21 januari 2021
De relatief jonge leeftijd van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting baart de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen grote zorgen. Een derde van hen is jonger dan 23 jaar op het moment van plegen. Dat blijkt uit de Dadermonitor mensenhandel die vandaag is uitgebracht.
lees meer

Interactie tussen beleid en extremistische groepen verkend

18 januari 2021
De interactie tussen de overheid en de groepen die zij aanduidt als extremistisch is uiterst grillig en weinig eenduidig en volgt ogenschijnlijk niet een eenduidig actie-reactiepatroon. Dat concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen.
lees meer

Veiligheidshuis Midden-Limburg presenteert jaarverslag 2020 (en ambities 2021)

15 januari 2021
Het Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de succesfactoren, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar de ambities voor 2021.
lees meer

Secondant: Ook een geslaagde HIC-aanpak vergt onderhoud

13 januari 2021
Preventieve maatregelen die effectief zijn tegen High Impact Crimes, moeten blijvende aandacht en energie krijgen. Tijdschrift Secondant schrijft over een nieuwe handreiking voor een probleemgerichte aanpak, waarin kennis en ervaring zijn gebundeld.
lees meer

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale (wijk)teams geanalyseerd

7 januari 2021
De samenwerking op de werkvloer tussen professionals van Veilig Thuis en de lokale (wijk-)teams is in een groot aantal gemeenten en regio’s verbeterd en constructief. Dat blijkt uit een analyse van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties en lokale (wijk)teams.
lees meer

Dalende trend in het aantal minderjarige verdachten in strafzaken

5 januari 2021
Het aantal minderjarige verdachten van een misdrijf dat voor de rechter komt, vermindert. Zo blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Waar er 5 jaar geleden nog ruim 6.800 jonge verdachten voor de rechter verschenen, behandelde de rechter vorig jaar circa 5.800 zaken met minderjarige verdachten.
lees meer

De online wereld van jonge rechts-extremisten

4 januari 2021
“Rechts-extremisten vormen een toenemende terreurdreiging voor onze samenleving”, waarschuwen deskundigen. Bovendien radicaliseren zij op een steeds jongere leeftijd en vindt het radicaliseringsproces grotendeels online plaats.
lees meer

Toename aantal High Impact Crimes in 787 woonplaatsen

4 januari 2021
Het aantal High Impact Crimes (HIC) nam het afgelopen jaar in 787 woonplaatsen in Nederland toe. Dit blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.
lees meer

Programma GHNT publiceert vijfde voortgangsrapportage

23 december 2020
De vijfde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt onder meer verwezen naar de impactmonitor en de prevalentiemonitor die het CBS gisteren publiceerde. Met name de regionale inspanningen staan in deze voortgangsrapportage in de spotlight.
lees meer

Tweede Kamer neemt Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden aan

17 december 2020
De Tweede Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel voor de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen. Het wetsvoorstel versterkt de juridische basis voor de systematische uitwisseling van informatie door samenwerkingsverbanden en het gezamenlijk verwerken daarvan.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: december-nummer verschenen

17 december 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Privacy in het sociaal domein: het pettenvraagstuk

17 december 2020
Om kwetsbare mensen beter te helpen is het vaak nodig dat partijen in het sociaal domein samenwerken en gegevens delen. Duidelijke keuzes en goede afspraken voor de praktijk zijn hard nodig. De publicatie ‘Privacy in het sociaal domein: het pettenvraagstuk’ biedt directeuren, beleidsmedewerkers en juristen in het sociaal domein hiervoor de handvatten.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

17 december 2020
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het ZVHHBZO zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
lees meer

Uitspraak Hoge Raad over hoorplicht burgemeester in kader Wvggz

14 december 2020
Mag de burgemeester (of een wethouder) bij het uitvoeren van de hoorplicht in het kader van de Wvggz zich wenden tot een deskundige ter plaatse als hij zelf betrokkene niet op de locatie kan horen voordat een crisismaatregel wordt genomen? Hierover heeft de Hoge Raad onlangs uitspraak gedaan.
lees meer

Tweede Kamer bespreekt Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden

7 december 2020
De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid spreekt vandaag over het wetsvoorstel voor de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Hiervoor komt minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus, naar de Kamer.
lees meer

Verkennend onderzoek Wvggz: wie mag wat weten?

3 december 2020
De gemeente heeft onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) de taak gekregen om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek kan leiden tot een zorgmachtiging, waarin iemand verplichte ggz-zorg moet ondergaan.
lees meer

Samenwerking in terrorismebestrijding vraagt om specifiek soort professional

24 november 2020
Terrorisme en criminaliteit zijn gelaagde, veranderlijke en ongrijpbare fenomenen. In het onderzoek Krachtig lerende netwerken werd gekeken naar wat de aanpak van terrorisme en de aanpak van criminaliteit van elkaar kunnen leren.
lees meer

Nieuwe methodiek bij ernstig huiselijk geweld: PIBBH

24 november 2002
Altra (jeugdzorg) Blijf Groep (vrouwenopvang), BRight GGZ en de Waag (forensische psychologie) presenteren vandaag een nieuwe methodiek om gezinnen te helpen die te maken hebben met ernstig en structureel geweld. Deze methodiek PIBBH is het resultaat van ruim twee jaar samenwerken.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: november-nummer verschenen

19 november 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Expertmeeting onderzoeksprogramma’s Wet forensische zorg, Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

18 november 2020
Het WODC gaat de komende jaren evaluatieonderzoek doen naar de Wet forensische zorg (Wfz). De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, die ook recent in werking zijn getreden, worden ook geëvalueerd. Om de evaluaties van de drie wetten op elkaar aan te laten sluiten, organiseerden het WODC en ZonMW onlangs een digitale expertbijeenkomst.
lees meer

VNG geeft Kamerleden aandachtspunten mee voor ggz-debat

18 november 2020
De Tweede Kamer debatteert morgen met staatssecretaris Blokhuis over de ggz, toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten, verward gedrag, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie. Reden voor de VNG om een aantal prangende zaken bij de Kamer onder de aandacht te brengen.
lees meer

Onderzoek legt langdurige aard huiselijk geweld bloot

12 november 2020
Gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis hebben naast kindermishandeling en/of partnergeweld, vaak ook te maken met andere complexe problematiek. Hoewel de situatie in de meeste gezinnen na melding sterk verbetert, is er anderhalf jaar later in meer dan de helft van de gezinnen nog steeds sprake van ernstig of veelvuldig geweld. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut: Kwestie van lange adem.
lees meer

Verdachte met LVB vindt moeilijk juiste zorg en gaat opnieuw in de fout

6 november 2020
Uit onderzoek van het NSCR blijkt dat tweederde van de verdachten met een licht verstandelijke beperking (LVB) recidiveert. Deze groep kampt vaak met een gestaag groeiende problematiek op verschillende vlakken en vindt moeizaam passende hulpverlening. De studie zet vraagtekens bij het strafrecht als meest doeltreffende route voor verdachten met een LVB.
lees meer

Doorbraak in aanpak personen met een hoog veiligheidsrisico

6 november 2020
Minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis hebben vandaag met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Dienst Justitiële Inrichtingen een doorbraak bereikt in de aanpak hoe om te gaan met de zorg aan personen met een hoog veiligheidsrisico.
lees meer

Combinatiezitting straf- en civiele zaken maakt onderliggende problemen huiselijk geweld beter zichtbaar

5 november 2020
Door in strafzaken over huiselijk geweld ook onderliggende problematiek te betrekken in plaats van alleen het geweldsdelict te behandelen, kan een herhaling of escalatie van het geweld mogelijk beter worden voorkomen. Zo blijkt uit een tussenevaluatie van de pilot ‘Geïntegreerde aanpak huiselijk geweld’ van de rechtbank Rotterdam.
lees meer

Voortgang landelijke implementatie levensloopfunctie

29 oktober 2020
De VNG heeft een ledenbrief opgesteld over de voortgang van de landelijke implementatie van de ‘levensloopfunctie’. Doel van de levensloopfunctie is een betere samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid op het juiste moment.
lees meer

Help team Jeugd van het CCV bij samenstellen agenda 2021

19 oktober 2020
Het team Jeugd van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) houdt de jaarlijkse peiling onder professionals die werken met jeugd in combinatie met veiligheid of zorg.
lees meer

Dreigingsbeeld NCTV: Aanslag Nederland voorstelbaar, dreiging vooral van eenlingen

15 oktober 2020
Op dit moment zijn er in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging kunnen vormen. Alhoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen in Nederland een aanslag voorbereiden, blijft het voorstelbaar dat dit kan gebeuren. Dat blijkt uit het 53ste Dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: oktober-nummer verschenen

15 oktober 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Factsheet over samenhang meldpunten Wvggz en 'niet-acuut'

9 oktober 2020
De Wvggz biedt iedereen de mogelijkheid een melding te doen bij de gemeente over iemand in zijn omgeving die mogelijk in aanmerking komt voor verplichte ggz. Daarnaast zijn in veel gemeenten al meldpunten 'niet-acuut' ingericht, waar je ook van minder zware zorgen een melding kunt maken. Om de samenhang tussen deze meldpunten duidelijk te maken, is de factsheet 'Samenloop meldpunt Wvggz - meldpunt niet-acuut' opgesteld.
lees meer

Handreiking gegevensdeling en privacy Ketenveldnorm

8 oktober 2020
In deze handreiking van Alexandra Reijerse en Léon Sonnenschein worden verschillende juridische routes geschetst waarlangs de toeleiding naar de levensloopfunctie kan lopen. Er zijn routes beschreven voor cliënten die wel medewerking willen verlenen en cliënten die (nog) geen medewerking willen verlenen aan de levensloopfunctie.
lees meer

Opgroeien in eenoudergezin verhoogt risico op crimineel gedrag tijdens adolescentie

7 oktober 2020
In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de samenhang tussen het opgroeien in een eenoudergezin en crimineel gedrag tijdens de adolescentie. Onderzoekers van het NSCR en de VU voerden een systematisch literatuuronderzoek uit op basis van empirische studies. Hieruit blijkt een positief verband tussen het opgroeien met een alleenstaande ouder en crimineel gedrag van adolescenten.
lees meer

VNG komt met Opleiding Zorg en Veiligheid

6 oktober 2020
Samenwerken in het complexe veld van Zorg en Veiligheid is geen gemakkelijke taak. Tegelijkertijd is het wel essentieel om ingewikkelde problemen aan te kunnen pakken. Dus hoe doe je dat? De VNG lanceert hiervoor een unieke opleiding!
lees meer

Online LVB-Tour voor en door de strafrechtketen

1 oktober 2020
Minimaal 30% van de aangehouden verdachten en 45% van de mensen die in hechtenis zitten, heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verzorgt in november vier keer een interactieve online LVB-Tour, waarin deelnemers leren wat een licht verstandelijke beperking is en hoe je het kan herkennen.
lees meer

Tijdschrift voor Criminologie publiceert themanummer jeugdcriminaliteit

30 september 2020
Er is weer een nieuwe uitgave van het Tijdschrift voor Criminologie verschenen: een themanummer rondom jeugdcriminaliteit. De redactie wil hiermee een staalkaart bieden van onderzoek naar hedendaagse jeugdcriminaliteit.
lees meer

Online conferentie: voorkomen van daderschap bij jongeren

28 september 2020
Het ministerie van Justitie en Veiligheid verzorgt op woensdag 30 september 2020 een online conferentie met als thema voorkomen daderschap bij jongeren en jongvolwassenen. Tijdens de conferentie wordt onder andere ingegaan op de werkzame bestanddelen van effectief preventiebeleid.
lees meer

Zorgwekkende levensloop Amsterdamse veelplegers

22 september 2020
Bij de doelgroep van (gewelddadige) veelplegers wordt straf steeds vaker gecombineerd met zorg. Van belang hierbij is beter inzicht te krijgen in de zorgaspecten die te maken hebben met volhardend en escalerend crimineel gedrag bij opgroeiende jongvolwassenen. Menno Segeren, onderzoeker van de GGD Amsterdam, heeft daarom promotieonderzoek verricht naar crimineel gedrag gezien vanuit de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz).
lees meer

Online bijeenkomst ‘Justitiële interventies en nieuwe technologie’

7 september 2020
De Erkenningscommissie Justitiële Interventies organiseert op donderdag 1 oktober 2020 een online bijeenkomst over justitiële interventies en nieuwe technologie. Deze bijeenkomst richt zich op professionals die zich bezighouden met het voorkomen van recidive of het bevorderen van re-integratie van delinquenten en ex-delinquenten.
lees meer

Bewindspersonen in overleg met landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid

4 september 2020
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) bezochten op 3 september de landelijke stuurgroep zorg en veiligheid. Met hun deelname bevestigden de bewindspersonen het belang van de samenwerking rond zorg en veiligheid.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: september-nummer verschenen

4 september 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Online informatie bestuurlijk akkoord re-integratie ex-gedetineerden

3 september 2020
De VNG, 3RO en DJI hebben in het najaar 2019 een vernieuwd bestuurlijk akkoord nazorg ex-gedetineerden gesloten, waarin hun samenwerking wordt beschreven. Sinds begin deze maand is alle informatie over dit akkoord online gebundeld.
lees meer

Inzet van ervaringsdeskundigen in Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

3 september 2020
De inzet van ervaringsdeskundigheid heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen in de GGZ en de verslavingszorg. Dat ervaringsdeskundigen een sleutelrol kunnen spelen in onder meer het verkleinen van de afstand tussen mensen met een psychische kwetsbaarheid en hulpverleners, heeft het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) De Markiezaten inmiddels ook ondervonden.
lees meer

Jaarverslag Actiecentrum Veiligheid en Zorg beschikbaar

31 augustus 2020
Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) Amsterdam-Amstelland heeft zijn jaarverslag afgerond: 'Met zorg aangepakt'. In dit verslag gaat onder meer aandacht uit naar de Top600- en de Top400-aanpak, detentie en terugkeer, de casuïstiekaanpak Radicalisering en de PGA Verwarde Verdachten van het AcVZ.
lees meer

JEPzine: Professionele oordeelsvorming bij het vermoeden van radicalisering

25 augustus 2020
Jongeren die een extreme mening verkondigen. Negatief zijn over andersdenkenden, de samenleving of instituties. Of die ineens heel ander gedrag gaan vertonen. Hoe moet je dat inschatten? Hoe vorm je een professioneel oordeel over radicalisering en extremisme bij jongeren? Hierover gaat het nieuwe JEPzine ‘Professionele oordeelsvorming’.
lees meer

ZVH Midden-Brabant: Terugblik 2019 - Vooruitblik 2020

12 augustus 2020
Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (ZVHMB) heeft zijn jaarverslag 2019 gepubliceerd. In het verslag blikt het ZVHMB terug op het afgelopen jaar en kijkt het vooruit naar de activiteiten in 2020.
lees meer

Online leersessie mensgerichte aanpak van verward gedrag

5 augustus 2020
Het Kennisnetwerk verward gedrag organiseert op 10 september 2020 een online sessie over een mensgerichte aanpak van verward gedrag. Alie Weerman, lector GGZ en Samenleving, geeft deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht 'in de stand van het land'. Ervaringsdeskundigen reflecteren tijdens de sessie op deze voorbeelden.
lees meer

Nieuwe tool geeft inzicht in projecten Actieprogramma Verward Gedrag

27 juli 2020
ZonMw heeft een tool gelanceerd die inzicht geeft in projecten van het Actieprogramma Verward Gedrag. Daarmee worden in één oogopslag de ruim 500 projecten zichtbaar op een landkaart van Nederland.
lees meer

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek publiceert Jaarverslag 2019

22 juli 2020
Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek heeft zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag geeft een terugblik op het jaar 2019 en biedt perspectief op 2020.
lees meer

Nieuwe website over integraal samenwerken bij multiproblematiek

21 juli 2020
Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten domein overstijgend met elkaar samenwerken en de hulpverlening samen met het gezin op elkaar afstemmen. Dat is vaak een hele uitdaging. Om die reden bundelden vier kennisinstituten hun krachten en stellen de beschikbare ervaringen, kennis en werkwijzen op één website.
lees meer

Aanpak voor personen met verward gedrag: 5 prioriteiten

21 juli 2020
De kern van de aanpak voor personen met verward gedrag ligt op lokaal of regionaal niveau. Signalen worden vaak opgemerkt voor buurtbewoners, doorgezet naar wijkteams en opgepakt binnen de lokale structuur voor zorg en veiligheid. Op die manier voorkomen we ernstige (veiligheids)problemen.
lees meer

Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe publiceert jaarverslag 2019

21 juli 2020
Het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe heeft zijn jaarverslag 2019 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de succesfactoren, cijfers, aandachtsgebieden en financiën.
lees meer

Burgemeestersblad speciale editie Zorg en Veiligheid

17 juli 2020
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft een speciale editie van Burgemeestersblad uitgebracht. Deze editie staat volledig in het teken van ervaringen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) en over de verbinding tussen zorg en veiligheid.
lees meer

Coördinerend team helpt bij knelpunten Wet zorg en dwang

17 juli 2020
Loopt u tegen knelpunten aan bij het uitvoeren van de Wet zorg en dwang? Dan kunt u het coördinerend team voor de implementatie Wet zorg en dwang inschakelen. Dat is ingesteld door het ministerie van VWS.
lees meer

Addendum op Handvat Gegevensuitwisseling beschikbaar

14 juli 2020
Er is een aanvulling verschenen op het handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Dit addendum gaat in op nieuwe wetgeving in dit kader.
lees meer

Het CCV begeleidt wederom 9 nieuwe gemeenten naar een wijk-GGD’er

13 juli 2020
Alle 9 gemeenten die afgelopen mei een subsidieverzoek indienden bij ZonMw voor invoering en begeleiding van een wijk-GGD’er mogen aan de slag. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) begeleidt deze gemeenten in het proces.
lees meer

Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda, jaarverslag 2019

8 juli 2020
Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda heeft zijn jaarverslag 2019 gepubliceerd. Na een korte inleiding, waarin het ZVH in vogelvlucht wordt beschreven, volgt een hoofdstuk over de prioriteiten in 2019. Verder bestaat het jaarverslag uit trends en ontwikkelingen en een financiële verantwoording.
lees meer

Terugblik Dag van Zorg en Veiligheid

4 juli 2020
Op maandag 29 juni vond voor het eerst de Dag van Zorg en Veiligheid volledig online plaats. Ruim duizend deelnemers hebben het digitale congres meegemaakt.
lees meer

Zelfscan re-integratie ex-gedetineerden

3 juli 2020
De VNG heeft samen met een aantal gemeenten en Zorg- en Veiligheidshuizen de Zelfscan re-integratie ex-gedetineerden ontwikkeld. De zelfscan faciliteert gemeenten en samenwerkingsverbanden (waaronder Zorg- en Veiligheidshuizen) bij hun reflectie op de re-integratie van ex-gedetineerden.
lees meer

Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland staan op de kaart

30 juni 2020
De 30 Zorg- en Veiligheidshuizen in ons land hebben zich in de afgelopen jaren op de kaart gezet als dé regisseurs voor samenwerking in de meest ingewikkelde casuïstiek. Dat is de belangrijkste conclusie in het eindrapport van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: juni-nummer verschenen

26 juni 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Vierde voortgangsrapportage GHNT

19 juni 2020
De vierde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. Een bijgevoegde infographic biedt een overzicht van de inzet en resultaten tot nu toe.
lees meer

Animatie Zorg + Veiligheid

19 juni 2020
Er zijn hulpbehoevenden die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen: denk aan psychische klachten, verstandelijke beperking en verslaving. Deze mensen zijn vaak het slachtoffer van misbruik en criminaliteit, of ze veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen. Daderschap en slachtofferschap kunnen door elkaar lopen.
lees meer

Amstelveen start met nieuwe aanpak probleemjeugd

17 juni 2020
De gemeente Amstelveen is gestart met een nieuwe aanpak voor jongeren die overlast geven en strafbare feiten hebben gepleegd: de Lokaal Persoonsgerichte Aanpak (LPGA). Deze aanpak richt zich op jongeren tot 23 jaar met problemen op het snijvlak van straf en zorg.
lees meer

Nieuwe aanpak rond gevaarlijk verward gedrag in Amsterdam

16 juni 2020
GGD Amsterdam heeft samen met ketenpartners een nieuwe aanpak ontwikkeld voor verwarde personen die potentieel gevaarlijk zijn. Met deze aanpak Psychiatrische Patiënten, Potentieel Gevaar (3PG) kunnen zorgaanbieders, politie en Openbaar Ministerie cliënten geanonimiseerd melden.
lees meer

VNG-reactie op wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek

11 juni 2020
De wetten in het sociaal domein geven gemeenten de opdracht breed en integraal te werk te gaan. Wat ontbreekt, is de juridische grondslag om de noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, te verzamelen en te verwerken. De VNG is blij dat er een wet komt dat gaat regelen.
lees meer

Samen sterk met het CCV-team Veiligheid en Zorg

4 juni 2020
Samenwerken met verschillende partners is een hele uitdaging; dat geldt ook voor de samenwerking tussen veiligheids- en zorgprofessionals. Uit ervaring weet het team Veiligheid en Zorg van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) dat er altijd ingangen te vinden zijn om problemen op te lossen. Als je maar weet waar je moet zoeken.
lees meer

Dag van Zorg en Veiligheid gaat digitaal

28 mei 2020
Elk jaar is de Dag van Zorg en Veiligheid dé plek waar alle actuele thema’s op het snijvlak van zorg, veiligheid en het sociaal domein aan bod komen. Dit jaar ook, op maandag 29 juni. Met als belangrijk verschil ten opzichte van afgelopen jaren: de dag gaat digitaal.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

27 mei 2020
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het ZVHHBZO zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
lees meer

Veiligheidshuis Haaglanden publiceert koerskaart, jaarverslag en jaarplan

25 mei 2020
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn jaarverslag 2019 gepubliceerd. Ook het jaarplan en de koerskaart 2020 zijn gereed.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuizen: mei-nummer verschenen

11 mei 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuizen verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de Zorg- en Veiligheidshuizen raakt.
lees meer

Interview Helma Ruder (ZVH Noord-Holland Noord): 'We kunnen minder goed achter de voordeur kijken'

7 mei 2020
Helma Ruder is als procesregisseur bij het Zorg- en Veiligheidshuis nauw betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland Noord. Hoewel geen sprake is van een alarmerende stijging in het aantal meldingen van huiselijk geweld, zijn er veel zorgen.
lees meer

Vernieuwd dossier 'Jongeren met LVB en criminaliteit'

7 mei 2020
Het dossier 'Jongeren met een LVB en criminaliteit' op de CCV-themawebsite 'Wegwijzer Jeugd en Veiligheid' is flink op de schop gegaan en geactualiseerd. Bewustwording over LVB staat nu meer centraal in het dossier, er zijn nieuwe documenten en tools toegevoegd en de concrete handvatten in de Do it! zijn aangepast.
lees meer

TV-programma: Ajouad en de Top 600

6 mei 2020
Vanavond wordt het eerste deel van het tweeluik 'Ajouad en de Top 600' uitgezonden. In dit tv-programma gaat Ajouad El Miloudi op zoek naar de jongens die op deze lijst van veelplegers staan. Hij vindt ze op straat, bij opvanglocaties en via de politie, zoekt uit wie ze zijn en wat ze beweegt om het criminele circuit in te gaan.
lees meer

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2019

4 mei 2020
Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft zijn jaarverslag 2019 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder andere de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en de financiën. Daarnaast zijn diverse interviews met betrokkenen in het jaarverslag verwerkt.
lees meer

Video Ketenwerkproces ex-partnerstalking

1 mei 2020
De Zorg- en Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben samen met Veilig Thuis Rotterdam en andere ketenpartners een video voor professionals gemaakt. In de video wordt uitgelegd hoe te handelen bij stalking.
lees meer

Sociale (wijk)teams 5 jaar later: uitkomsten peiling

1 mei 2020
Sociale wijkteams ondersteunen inwoners op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Laagdrempelig en in de eigen leefomgeving. Movisie voert regelmatig een landelijke peiling uit naar de werkwijze van de wijkteams en hun bijdrage aan de decentralisatie in het sociaal domein.
lees meer

Extra geld voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

1 mei 2020
Het kabinet stelt 59,1 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervan gaat 38,6 miljoen euro structureel naar Veilig Thuis, waar -door de nieuwe meldcode- meldingen van professionals eerder binnenkomen.
lees meer

Slimmere aanpak criminaliteit door betere uitwisseling van gegevens

29 april 2020
Criminele netwerken en ondermijnende praktijken waarbij onder- en bovenwereld met elkaar dreigen te vermengen, kunnen slimmer worden aangepakt. Voorwaarde is dat overheidsorganisaties ruimere mogelijkheden krijgen om de informatie waarover zij beschikken met elkaar te delen, zodat ze deze gezamenlijk kunnen analyseren. Dit is de kern van het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat vandaag, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming, bij de Tweede Kamer is ingediend.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuizen: april-nummer verschenen

29 april 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuizen verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de Zorg- en Veiligheidshuizen raakt.
lees meer

Interview: 'Samen 24/7 verantwoordelijk voor alle casussen in de regio'

28 april 2020
In een reeks interviews verkent de VNG hoe de Zorg- en Veiligheidshuizen en de Veilig Thuis-organisaties elkaar (nog) meer kunnen versterken. Deze keer is het woord aan Machteld Beukema, hoofd Veilig Thuis Zuid Limburg.
lees meer

Recidivetrends daders van high impact crimes

14 april 2020
Het WODC heeft een recidiveonderzoek uitgevoerd naar daders van high impact crimes (HIC). In het onderzoek staan de achtergronden en recidive centraal van daders die in de periode 2002 tot en met 2016 onherroepelijk zijn veroordeeld voor een HIC-delict.
lees meer

Video over ZVH-aanpak Baronie Breda

6 april 2020
Deze video van het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda laat zien hoe een aanmelding en het vervolgtraject binnen het Zorg- en Veiligheidshuis verloopt. In een kleine drie minuten volgt de kijker een casus die, na aanmelding en triage, via casusoverleg en interventie weer wordt afgeschaald.
lees meer

Vacature procesevaluatie Team Complexe Casuïstiek ZVH Baronie Breda

6 april 2020
Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda is op zoek naar een student (HBO/WO) die als afstudeerstage een procesevaluatie wil uitvoeren naar de aanpak van het Team Complexe Casuïstiek van het ZVH. De procesevaluatie moet inzicht bieden in de succesfactoren van de aanpak en een overzicht geven van de groeimogelijkheden.
lees meer

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding geëvalueerd

2 april 2020
De maatregelen uit de ‘Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding’ (Twbmt) blijken met name te worden ingezet in situaties waarbij geen andere middelen voorhanden zijn om toezicht te houden op een persoon. Het WODC heeft de wet geëvalueerd op basis van het gebruik van de wet in de periode 1 maart 2017 – 30 september 2019.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: april-nummer verschenen

2 april 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Nieuwe animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

31 maart 2020
Er is een nieuwe versie beschikbaar van de animatie over de Zorg- en Veiligheidshuizen. In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht.
lees meer

Infographic ‘basisverhaal Zorg- en Veiligheidshuizen’

31 maart 2020
Het Landelijk programma voor de Zorg- en Veiligheidshuizen heeft een infographic ontwikkeld die ‘in een oogopslag’ duidelijk maakt waaruit de taken van de ZVH'en bestaan. De infographic maakt daarnaast inzichtelijk wat de meerwaarde is van de ZVH'en als regionaal georganiseerde interventiekracht in complexe casuïstiek.
lees meer

De Wvggz-crisismaatregel en het toewijzen van een advocaat

31 maart 2020
Wie een crisismaatregel krijgt opgelegd onder de Wvggz heeft recht op bijstand van een advocaat. Dit is een belangrijk recht. In de afgelopen periode is samen met ketenpartners bekeken op welke manier dit het best in de praktijk te brengen is, ook naar aanleiding van recente jurisprudentie.
lees meer

Project verward gedrag met veiligheidsriciso in regio NHN

30 maart 2020
Eind 2018 is in Noord-Holland Noord (NHN) vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis gestart met het project ‘Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico’. De projectdoelen zijn verbetering van de leefomstandigheden voor de doelgroep en vermindering van overlast, gevaar en maatschappelijke kosten.
lees meer

Verschil maken: van productie draaien naar betekenis geven

25 maart 2020
In een reeks interviews verkent de VNG hoe de Zorg- en Veiligheidshuizen en de Veilig Thuis-organisaties elkaar (nog) meer kunnen versterken. Deze keer was de VNG te gast bij Veilig Thuis Kennemerland.
lees meer

Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) in consultatie

23 maart 2020
Het concept wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is in consultatie gegaan. Het wetsvoorstel moet regelen dat gemeenten in specifieke situaties de ruimte krijgen om te verkennen of mensen kampen met gestapelde problemen, en welke partijen nodig zijn om de problemen op te lossen.
lees meer

Multiprobleemverdachten in beeld

23 maart 2020
Veel mensen die vaak met het strafrecht in aanraking komen hebben problemen op meerdere leefgebieden. Door alert te zijn op achterliggende problemen, kan het Openbaar Ministerie recidive beter voorkomen, zo blijkt uit onderzoek van het OM in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek.
lees meer

Mededeling i.v.m. coronavirus COVID-19

20 maart 2020
In verband met het coronavirus volgen de Zorg- en Veiligheidshuizen de richtlijnen van het RIVM. De medewerkers van de Zorg- en Veiligheidshuizen werken nagenoeg allemaal thuis.
lees meer

Eerste toename minderjarige verdachten sinds 2009

20 maart 2020
De politie registreerde vorig jaar 18 duizend minderjarige verdachten, duizend (6,5 procent) meer dan in 2018. Van de minderjarige verdachten werd 70 procent voor het eerst als verdachte geregistreerd. In de afgelopen tien jaar is het aantal minderjarige verdachten meer dan gehalveerd, 2019 is het eerste jaar waar weer sprake is van een toename. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
lees meer

Subsidieoproepen lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag verlengd

17 maart 2020
In verband met het coronavirus zijn de deadlines van de subsidierondes Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag uitgesteld. De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een indieningsdatum in maart en april zijn met 2 maanden verlengd.
lees meer

LVB-Tour voor en door de strafrechtketen uitgesteld tot het najaar

17 maart 2020
In verband met de landelijke maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen, wordt de LVB-Tour van het CCV uitgesteld tot het najaar van 2020. Met deze maatregel streeft het CCV we ernaar om voor nu alle mogelijke onzekerheid weg te nemen, en in het najaar een goede LVB-Tour te kunnen aanbieden.
lees meer

Recidive jeugdcrimineel niet minder na training

11 maart 2020
Socialevaardigheidstrainingen bij criminele jongeren verminderen niet de kans dat zij opnieuw een delict plegen. Dat concludeert Trudy van der Stouwe uit onderzoek waarop zij 12 maart promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.
lees meer

Eerste recidivemeting adolescentenstrafrecht

9 maart 2020
Het WODC heeft in een haalbaarheidsstudie onderzocht hoe een recidivemeting onder minderjarigen, berecht volgens het volwassenenstrafrecht en jongvolwassenen, berecht volgens het jeugdstafrecht, vorm kan worden gegeven. De eerste resultaten tonen aan dat de recidive onder de groep jongvolwassenen, berecht volgens het jeugdstrafrecht, niet gering is.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: februari-nummer verschenen

28 februari 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

ZVH Rijk van Nijmegen: geen doelgroepen, maar mensen centraal

25 februari 2020
Het Zorg- en Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen liet de doelgroepbenadering los en waakt ervoor dat deze benadering ‘langs de achterdeur’ weer naar binnen komt. Gekozen werd voor een top X-benadering waarbij de focus ligt op plegers van delicten met grote impact op de maatschappij/ slachtoffers.
lees meer

LVB-Tour voor en door de strafrechtketen

21 februari 2020
Minimaal 30% van de aangehouden verdachten en 45% van de mensen in detentie heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Werk je in de strafrechtketen, dan heb je dus heel vaak met mensen met een LVB te maken.Kom naar een van de middagen van de LVB-Tour en leer meer over LVB en wat dat vraagt van jou als professional of beleidsmedewerker in de strafrechtketen.
lees meer

Wetsvoorstel persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten

13 februari 2020
Het concept wetsvoorstel 'Persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten' is in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel verankert de wettelijke taak voor het college van burgemeester en wethouders om casusoverleggen over radicalisering te organiseren.
lees meer

Veilig Thuis maakt animatie Visie op veiligheid

13 februari 2020
Bij de aanpak van een onveilige gezinssituatie zijn vaak veel verschillende professionals betrokken. Het is van belang dat zij allemaal hetzelfde denken over veiligheid. Veilig Thuis maakte samen met Augeo Foundation een animatie die de 'Visie op veiligheid' uitlegt.
lees meer

Valente: ‘Gevangenis niet uit zonder nazorg’

6 februari 2020
Een gedetineerde of forensische cliënt zou de gevangenis of forensische zorg niet mogen verlaten als huisvesting, identiteitsbewijs, inkomen, zorgpolis en zorg niet geregeld zijn. Daarvoor pleit branchevereniging Valente (voorheen Federatie Opvang).
lees meer

Mattias Gijsbertsen nieuwe programmadirecteur GHNT

5 februari 2020
Mattias Gijsbertsen wordt per 13 april 2020 de nieuwe directeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Hij volgt in deze functie Jan-Dirk Sprokkereef op.
lees meer

Nieuwe training Jeugd ‘Anders zien, kijken en doen’

4 februari 2020
Ken jij de belangrijkste actuele onderwerpen in de aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen? Kom in twee dagdelen helemaal op vlieghoogte met de training Jeugd ‘Anders zien, kijken en doen’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: januari-nummer verschenen

27 januari 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Meer meldingen van incidenten met verwarde personen

27 januari 2020
Het aantal meldingen bij de politie van incidenten met verwarde personen blijft stijgen. Ging het in 2012 nog om ruim 44.000 meldingen, vorig jaar was het bijna 100.000. Dit blijkt uit cijfers van de politie.
lees meer

Ondertekening samenwerkingsconvenant en privacy protocol ZVH Bonaire

24 januari 2020
De ketenpartners die samenwerken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire hebben vandaag een samenwerkingsconvenant ondertekend. Hierin staan onder meer afspraken over de bescherming van persoonsgegevens. De betrokken organisaties zijn afkomstig vanuit de zorg, justitie, onderwijs en lokaal bestuur.
lees meer

Politiechef Noord-Holland pleit voor versterken zvh'en

10 januari 2020
“We moeten de zorg- en veiligheidshuizen verder versterken om de aanpak van personen met verward gedrag zo sluitend mogelijk te krijgen.” Dat zegt Anja Schouten politiechef van de eenheid Noord-Holland in een interview met de Volkskrant.
lees meer

NIEUWSARCHIEF