login »

Onderzoeksactiviteiten programma Geweld hoort nergens thuis

21 augustus 2019

Het actieprogramma start met 2 onderzoeken: een impactmonitor en een kennisprogramma. De onderzoeken duren langer dan de looptijd van het programma omdat langjarig onderzoek en monitoring waardevolle informatie geeft om in de samenleving kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen en op te lossen.

1. Impactmonitor: groeimodel

Het eerste onderzoek is een impactmonitor, die wordt ingezet volgens een groeimodel.

  • In fase 1 wordt een basis set gerealiseerd van indicatoren die al beschikbaar zijn of op korte termijn beschikbaar komen en eenvoudig ontsloten kunnen worden. Het gaat deels om kwantitatieve data uit beleidsinformatie en deels om kwalitatieve data vanuit een cohortstudie.
  • In fase 2 komen gegevens beschikbaar die niet regulier uit registratiegegevens gehaald kunnen worden. Hiervoor is nadere afstemming nodig met betrokken partijen.

Uitgangspunt is dat de uitvraag geen of slechts minimale extra administratieve lasten met zich meebrengt voor de betreffende organisaties. De impactmonitor onderzoekt of er een wezenlijk verschil wordt gemaakt met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de levens van mensen die het raakt (slachtoffer, dader en hun sociale omgeving).

2. Kennisprogramma: veiligheid centraal

De tweede component binnen het onderzoek is een kennisprogramma. Vanuit een bundeling van kennisbehoeften van de professionals en op basis van de kennissynthese wordt bepaald welk onderzoek nodig is en wie dat uitvoert (of al doet), zodat de betrokken professionals op een effectieve wijze worden gevoed. De focus ligt op het helpen van gemeenten en professionals door hun handelingsperspectieven te verbreden om daadwerkelijk herstel van veiligheid centraal te stellen en te realiseren.

Twee subsidieoproepen

De adviescommissie onderzoeksprogramma van het programma GHNT heeft inmiddels een onderzoeksagenda opgesteld. Hiervoor heeft de commissie zich gebaseerd op focusgroepen, gesprekken met experts, deskresearch en bestaande kennislacunes en -behoeften. Deze agenda vormt het inhoudelijk kader voor het onderzoeksprogramma dat in samenwerking met ZonMw, deelprogramma Veiligheid, de komende jaren wordt uitgevoerd. Voor twee onderzoekslijnen zijn recent oproepen opengesteld voor projecten die zich hier op richten:

Een aanvraag kan tot uiterlijk 9 september 2019 worden ingediend via ghnt@zonmw.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis via info@geweldnergensthuis.nl

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.