login »

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

Informatievoorziening is een wezenlijk onderdeel van het werkproces binnen een Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). Om tot een goede aanpak van probleemsituaties te komen, is het immers essentieel om over de juiste informatie te beschikken.

Van handvat naar de praktijk

Het Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein is vastgesteld door Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid.

De eerste versie van het handvat was specifiek geschreven voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. Inmiddels is het handvat doorontwikkeld en breder van toepassing op samenwerkingsverbanden in het zorg- en veiligheidsdomein die gericht zijn op persoonsgerichte aanpak van bij complexe casuïstiek.

Het handvat bevat een uitleg van de belangrijkste regels uit de AVG en geeft aan met welke sectorspecifieke regels bij gegevensuitwisseling in een samenwerkingsverband rekening gehouden dient te worden. Daarnaast bevat het handvat een leidraad voor het organiseren van samenwerking in het Zorg- en Veiligheidsdomein. De bijlagen bevat een uitwerking van deze leidraad voor de de Zorg en Veiligheidshuizen.

Addendum (juli 2020)

Er is in juli 2020 een aanvulling verschenen op het handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Dit addendum gaat in op nieuwe wetgeving in dit kader. Het addendum geeft geen uitputtend overzicht van de gegevensverwerking op basis van genoemde wetgeving, maar gaat in op die aspecten en bepalingen die relevant (kunnen) zijn bij samenwerking en gegevensuitwisseling in het zorg en veiligheidsdomein. Ook behandelt het de gegevensverwerking zoals deze is uitgewerkt in de Wet forensische zorg (Wfz).

DPIA adviesdocumenten (december 2021)

Begin december 2021 zijn twee DPIA adviesdocumenten in het handvat opgenomen: het adviesdocument DPIA ZVH en het adviesdocument Middenvelder. Beide documenten zijn opgesteld door het ministerie van JenV en vastgesteld door de landelijke werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein.

Het gebruik van de adviesdocumenten voor de DPIA’s in de zorg- en veiligheidshuizen kan in de praktijk tot vragen leiden. Op een speciale FAQ-pagina zijn een aantal vragen verzameld en van antwoorden voorzien.

Webtool

Om het juridische handvat, te vertalen naar de alledaagse praktijk, is ook een webtool ontwikkeld. De webtool geeft richting aan een juridisch verantwoorde omgang met gegevens in het operationele proces: aanmelding, triage, casusoverleg en afschaling. Hierbij zijn de uitgangspunten van het handvat uiteraard leidend.

Deze webtool is specifiek ontwikkeld voor casusoverleg over 'complexe, meervoudige casuïstiek'. Veel ZVH'en faciliteren ook casusoverleggen die gericht zijn op andersoortige problematiek (zoals Nazorg-overleggen en overleggen over radicalisering). Voor dit soort overleggen wordt een aparte 'procesplaat' ontwikkeld, die later aan deze webtool wordt toegevoegd.