login »

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

Informatievoorziening is een wezenlijk onderdeel van het werkproces binnen een Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). Om tot een goede aanpak van probleemsituaties te komen, is het immers essentieel om over de juiste informatie te beschikken.

Van handvat naar de praktijk

De Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid heeft op 7 maart 2019 de nieuwe versie van het Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein vastgesteld. De nieuwe versie is volledig aangepast aan de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)en de gewijzigde wetgeving naar aanleiding van de invoering van de Europese Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging.

Breder toepasbaar

De eerste versie van het handvat was specifiek geschreven voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. Het nieuwe handvat is breder van toepassing op samenwerkingsverbanden in het zorg- en veiligheidsdomein die gericht zijn op persoonsgerichte aanpak van bij complexe casuïstiek.

Het handvat bevat een uitleg van de belangrijkste regels uit de AVG en geeft aan met welke sectorspecifieke regels bij gegevensuitwisseling in een samenwerkingsverband rekening gehouden dient te worden. Daarnaast bevat het handvat een leidraad voor het organiseren van samenwerking in het Zorg- en Veiligheidsdomein. De bijlagen bevat een uitwerking van deze leidraad voor de de Zorg en Veiligheidshuizen.

Webtool

Om het juridische handvat, te vertalen naar de alledaagse praktijk, is ook een webtool ontwikkeld. De webtool geeft richting aan een juridisch verantwoorde omgang met gegevens in het operationele proces: aanmelding, triage, casusoverleg en afschaling. Hierbij zijn de uitgangspunten van het handvat uiteraard leidend.

Deze webtool is specifiek ontwikkeld voor casusoverleg over 'complexe, meervoudige casuïstiek'. Veel ZVH'en faciliteren ook casusoverleggen die gericht zijn op andersoortige problematiek (zoals Nazorg-overleggen en overleggen over radicalisering). Voor dit soort overleggen wordt een aparte 'procesplaat' ontwikkeld, die later aan deze webtool wordt toegevoegd.

Terminologie

Partner: Organisatie die convenantpartner is en het ZVH bevoegdheid heeft verleend om namens haar de procesregie in het ZVH te organiseren.

Deelnemer: Vertegenwoordiger van een organisatie die in een specifiek geval betrokken wordt bij een casus om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het vraagstuk. Dit kan eveneens een partner zijn.

Colofon

Deze webtool is ontwikkeld in opdracht van het samenwerkingsverband tussen Politie, Reclassering, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, de Raad van de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland, DJI en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.