login »

Gegevensdeling binnen het Zorg- en Veiligheidshuis

Informatievoorziening is een wezenlijk onderdeel van het werkproces binnen een Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). Om tot een goede aanpak van probleemsituaties te komen, is het immers essentieel om over de juiste informatie te beschikken.

Van handvat naar de praktijk

De landelijke stuurgroep Zorg- en veiligheidsdomein stelde op 2 maart 2017
het Handvat 'Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein' vast (in februari 2019 verschijnt een nieuwe versie van dit handvat). Het document biedt de juridische kaders voor de omgang met gegevens bij samenwerking rond complexe casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein.

Om het juridische handvat, te vertalen naar de alledaagse praktijk, is deze webtool ontwikkeld. De webtool geeft richting aan een juridisch verantwoorde omgang met gegevens in het operationele proces: aanmelding, triage, casusoverleg en afschaling. Hierbij zijn de uitgangspunten van het handvat uiteraard leidend.

Casusoverleg over 'complexe, meervoudige casuïstiek

Deze webtool is specifiek ontwikkeld voor casusoverleg over 'complexe, meervoudige casuïstiek'. Veel ZVH'en faciliteren ook casusoverleggen
die gericht zijn op andersoortige problematiek (zoals Nazorg-overleggen en overleggen over radicalisering). Voor dit soort overleggen wordt een aparte
'procesplaat' ontwikkeld, die later aan deze webtool wordt toegevoegd.

Terminologie

Partner: Organisatie die convenantpartner is en het ZVH bevoegdheid heeft verleend om namens haar de procesregie in het ZVH te organiseren.

Deelnemer: Vertegenwoordiger van een organisatie die in een specifiek geval betrokken wordt bij een casus om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het vraagstuk. Dit kan eveneens een partner zijn.

Colofon

Deze webtool is ontwikkeld in opdracht van het samenwerkingsverband tussen Politie, Reclassering, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, de Raad van de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland, DJI en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.