login »

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

14 juli 2020

De Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid heeft een nieuwe versie van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein' vastgesteld. De nieuwe versie is volledig aangepast aan de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)en de gewijzigde wetgeving naar aanleiding van de invoering van de Europese Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging.

Breder toepasbaar

De eerste versie van het handvat was specifiek geschreven voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. Het nieuwe handvat is breder van toepassing op samenwerkingsverbanden in het zorg- en veiligheidsdomein die gericht zijn op persoonsgerichte aanpak van bij complexe casuïstiek.

Het handvat bevat een uitleg van de belangrijkste regels uit de AVG en geeft aan met welke sectorspecifieke regels bij gegevensuitwisseling in een samenwerkingsverband rekening gehouden dient te worden. Daarnaast bevat het handvat een leidraad voor het organiseren van samenwerking in het Zorg- en Veiligheidsdomein. De bijlagen bevat een uitwerking van deze leidraad voor de de Zorg en Veiligheidshuizen.

Deelnemende partijen

Het handvat is opgesteld door een werkgroep van juristen en andere privacydeskundigen van de landelijke ketenpartners Zorg en Veiligheid. Daarin nemen deel: AEDES vereniging van woningcorporaties, DJI, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Landelijke Vereniging Managers Veiligheidshuizen (LVMV), Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland/3RO, Slachtofferhulp Nederland, Stichting Halt en de VNG.

Addendum

Er is in juli 2020 een aanvulling verschenen op het handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Dit addendum gaat in op nieuwe wetgeving in dit kader. Het addendum geeft geen uitputtend overzicht van de gegevensverwerking op basis van genoemde wetgeving, maar gaat in op die aspecten en bepalingen die relevant (kunnen) zijn bij samenwerking en gegevensuitwisseling in het zorg en veiligheidsdomein. Ook behandelt het de gegevensverwerking zoals deze is uitgewerkt in de Wet forensische zorg (Wfz).

Downloads