login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de Veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. U kunt uw bijeenkomst voor de agenda aanmelden.


OKTOBER 2017


Gezamenlijke regionale veiligheidsconferentie

26 oktober 2017

Tijdens de eerste gezamenlijke regionale veiligheidsconferentie voor bestuurders, directeuren, beleidsadviseurs en tactisch leidinggevenden bundelen de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR), het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid (Vhzhz) en het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (Vhrr) hun krachten. En dat betekent: een groter evenement met meer workshops, meer sprekers, een groter netwerk én meer mogelijkheden voor slimme samenwerking.

De vier regionale samenwerkingsverbanden hebben ieder hun eigen taak maar delen één gemeenschappelijk doel: de samenleving veiliger maken. Dat begint met het uitwisselen van kennis en ervaring op de verschillende thema’s waarop de regionale samenwerkingsverbanden actief zijn. Tijdens de veiligheidsconferentie staan zowel actuele als toekomstige veiligheidsvraagstukken centraal.

Meer informatie


NOVEMBER 2017


Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

2 november 2017

De regie op het lokaal veiligheidsbeleid ligt steeds meer bij gemeenten. Hiervoor ligt een sleutelrol bij de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Om optimaal resultaat te behalen, is actuele kennis van cruciaal belang. De zevendaagse opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid voorziet hierin.

Op de eerste dag van de opleiding gaat CCV-directeur Patrick van den Brink in op de rol van de gemeente op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid.
Tijdens de opleiding komt verder aan de orde:

 • Het opstellen van een integraal veiligheidsbeleid.
 • Handvatten voor een optimale invulling van de regierol op veiligheid.
 • Samenwerken met veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
 • Adviseren tijdens crisissituaties
 • Het opzetten en sturen van een veiligheidsnetwerk

Meer informatie en aanmelden


Congres Veiligheid in de wijk

2 november 2017

Voorkom onveiligheid in de wijk staat centraal tijdens dit congres in de Amsterdam RAI, waar ook Amsterdam Security plaatsvindt. Op het programma van het congres staan ’s ochtends enkele plenaire lezingen. ’s Middags volgen dire interactieve sessies, waarbij u kunt kiezen uit:

 • Samenwerken aan de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering.
 • Buurtbemiddeling als middel om woonoverlast te reduceren.
 • De Buurt Bestuurt.
 • Voedingsbodem voor radicalisering..
 • Aanpak van misstanden op voormalige vakantieparken.
 • Jeugdboa’s en de aanpak van jeugdoverlast.
 • Het Veiligheidshuis en de aanpak van overlast en criminaliteit.
 • Voorkomen van woninginbraken met Big Data.

Meer informatie en aanmelden


Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

7 november 2017

Tijdens deze opleiding staat centraal hoe met een gezamenlijke aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen is. Een sleutelrol hiervoor ligt bij de regisseur.

Aan bod komt onder andere:

 • Wat zijn de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Invulling geven aan de regierol bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • De samenwerking met partners binnen Veilig Thuis, het Veiligheidshuis, het Centra voor Jeugd en Gezin, het Zorg- en Adviesteam en het Sociale Wijkteam aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. En op welke manier is deze samenwerking te organiseren en regisseren.
 • Het rechtmatig en doelmatig uitwisselen van informatie.

Na vijf cursusdagen volgt een excursie naar Fier Fryslân, een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Meer informatie en aanmelden


Bijeenkomsten aanpakken jeugdgroepen

14 november en 29 november 2017

Het CCV organiseert in november 2 verdiepingsbijeenkomsten over de verbeterde aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.

Op deze middag praten we je helemaal bij over de verbeterde aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Onderdelen die aan bod komen, zijn: het adolesentenstrafrecht & de nazorg, duiding van problematische jeugdgroepen, hoe doe je dat?, groepsdynamische processen en social media.

De middagbijeenkomst is specifiek bedoeld voor gemeentelijke jeugdregisseurs en OOV ambtenaren die betrokken zijn bij de aanpak van jeugdgroepen. Of jij nu regiehouder bent vanuit de gemeente of een andere onmisbare rol speelt, je kunt hier je kennis verrijken.

Meer informatie en aanmelden


Intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg

23 november 2017

Wijkteammanagers en beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid en sociaal domein opgelet: de tweede intervisiebijeenkomst van 2017 wordt georganiseerd. Dit keer over het belang van samenwerking tussen veiligheid en zorg vanuit het perspectief privacy en gegevensdeling.

De bijeenkomst start met het belang van samenwerking tussen veiligheid en zorg vanuit het perspectief privacy en gegevensdeling. Vervolgens besteden we aandacht aan de aanpak van personen met verward gedrag in de wijk. Want hoe kom je binnen bij deze kwetsbare personen die voor overlast zorgen, eigenlijk zorg nodig hebben en daardoor tussen wal en schip belanden? Daarnaast kunt u deelnemen aan een van de discussietafels waar 3 verschillende interessante onderwerpen aan bod komen.

Meer informatie en aanmelden


DECEMBER 2017


Congres Radicalisering en terrorisme

12 december 2017

Tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme komt aan bod:

 • Hoe radicaliserende (religieuze) groepen die zich aan het zicht van de overheid ontrekken te signaleren en aan te pakken
 • Samenwerken met publieke en private partners bij de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland over innovatieve contraterrorisme oplossingen
 • Voorbereiden op een (mogelijke) terroristische aanslag
 • Omgaan met een terroristische dreiging

De thema’s van de twee verdiepende excursies:

 • Terrorisme en contraterrorisme vanuit een internationaal perspectief (Den Haag)
 • Praktijk in de wijk (Brussel)

Meer informatie en aanmelden


JANUARI 2018


Ketenregisseur risicojeugd

11 januari 2018

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs en justitiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur risicojeugd. Samen met zijn of haar partners is het zaak om te komen tot een integrale aanpak van risicojeugd.

Tijdens de achtdaagse opleiding tot ketenregisseur komen de volgende thema’s aan bod:

 • Gemeenten en de aanpak van risicojongeren (11 januari 2017)
 • Regierol van de gemeente (18 januari 2017)
 • Integrale aanpak risicojongeren (25 januari 2017)
 • Samenwerken in de jeugd- en veiligheidsketen (1 februari 2017)
 • Alternatieve aanpak van onverbeterlijke jeugdgroepen (8 februari 2017)
 • Integrale aanpak van radicaliserende jongeren (15 februari 2017)
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving (8 maart 2017)
 • Praktijkdag bij de Justitiële jeugdinrichting de Hunnerberg (9 maart 2017)

Meer informatie en aanmelden


Congres Verwarde Personen

30 januari 2018

Personen met verward gedrag kunnen voor overlast zorgen, maar ze kunnen ook een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Het organiseren van de opvang en hulpverlening voor deze doelgroep staat centraal bij dit congres.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Voorkomen van onveilige situaties en overlast in de openbare ruimte veroorzaakt door verwarde personen.
 • Samenwerken met partners aan de aanpak van verwarde personen.
 • Signaleren van verwarde personen.
 • Organiseren van de opvang en hulpverlening voor verwarde personen in de gemeente.
 • Innovatieve aanpakken uit binnen- en buitenland.

Meer informatie en aanmelden


FEBRUARI 2018


Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

vanaf 8 februari 2018

Vanaf februari 2018 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid de vijfdaagse cursus 'Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme'. Tijdens deze cursus leren deelnemers onder andere hoe ze een strategie kunnen bepalen voor de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme.

Tijdens deze cursus komt aan bod:

 • Het signaleren van radicaliserende (religieuze) groepen die zich aan het zicht van de overheid onttrekken.
 • De belangrijkste wet- en regelgeving bij de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme.
 • De beschikbare juridische instrumenten.
 • Het rechtmatig en doelmatig uitwisselen van informatie met veiligheidspartners.
 • Hoe voor te bereiden op een (mogelijke) terroristische aanslag in de gemeente.

Meer informatie en aanmelden


MAART 2018


Opleiding Overlastcoördinator

vanaf 15 maart 2018

Tijdens deze vijfdaagse opleiding leren deelnemers onder andere hoe ze hardnekkige (woon)overlast in probleemwijken, woonwagencentra en voormalige vakantieparken kunnen voorkomen en bestrijden.

De opleiding gaat in op de volgende thema's:

 • De aanpak van woonoverlast en verloedering, waarbij aandacht voor buurtbemiddeling en de wet- en regelgeving.
 • Praktijkdag in de wijk: aanpak van onveiligheid in de wijk, het Veiligheidshuis en de aanpak van overlast en criminaliteit en aanpak High Impact Crimes.
 • Gemeenten en de aanpak van vrijplaatsen.
 • Personen met verward gedrag in de openbare ruimte
 • Praktijkdag opvang verwarde personen.

Meer informatie en aanmelden


APRIL 2018


Opleiding regisseur mensenhandel

vanaf 5 april 2018

In binnen- en buitenland zijn verschillende criminele netwerken actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan mensenhandel (zoals seksuele en arbeidsuitbuiting). Hoe dit te voorkomen staat centraal tijdens deze 4-daagse opleiding.

Aan bod komen onder andere:

 • De gevolgen van mensenhandel.
 • Het voorkomen van mensenhandel.
 • Invulling geven aan de regierol bij de aanpak van mensenhandel.
 • De samenwerking met partners binnen het Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum bij de aanpak van mensenhandel.
 • Het organiseren en regisseren van samenwerking tussen partners.
 • Het rechtmatig en doelmatig uitwisselen van informatie.

Meer informatie en aanmelden


Opleiding Gebiedsregisseur

5 april 2018

Veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in achtergestelde gebieden, zoals overlast, verloedering, leegstand en ondermijnende criminaliteit leiden ertoe dat bedrijven eerder vertrekken. Een gebiedsregisseur vervult, samen met anderen, een belangrijke rol bij het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid.

Dit kan een gunstig effect hebben op de bedrijvigheid in een gebied. Omgekeerd draagt meer bedrijvigheid ook bij aan een afname van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Denk hierbij aan minder werkloosheid, sociale isolatie en inkomensverschillen en meer sociale cohesie en controle.

Tijdens de 4-daagse opleiding komt onder andere aan bod:

 • De rol van een gebiedsregisseur.
 • Invullen van de regierol.
 • Betrekken van bewoners en ondernemers bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in de omgeving.
 • Opstellen van een gebiedsontwikkelingsplan opstelt
 • Het bevorderen van de economische groei en tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid verbeteren.

Meer informatie en aanmelden


JUNI 2018


Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag

vanaf 5 juni 2018

4-daagse opleiding voor een ieder die zich bezighoudt met de opvang van personen met verward gedrag.

Tijdens deze opleiding komt onder andere het volgende aan bod:

 • Voorkomen dat personen met verward gedrag overlast en onveilige situaties in de openbare ruimte veroorzaken.
 • Samenwerken met partners aan de aanpak van personen met verward gedrag.
 • Signaleren van personen met verward gedrag.
 • Gezamenlijk organiseren van de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag.
 • Informatie uitwisselen over personen met verward gedrag.

Meer informatie en aanmelden


Omgang met maatschappelijke onrust

vanaf 7 juni 2018

3-daagse cursus om maatschappelijke ontwrichting en spanningen in de samenleving te voorkomen.

Tijdens deze cursus komt het volgende aan bod:

 • De impact van een crisis of een ramp op de samenleving.
 • Voorkomen van maatschappelijke ontwrichting en spanningen in de samenleving.
 • Hoe de burgemeester kan optreden om de openbare orde te herstellen.
 • Wat de wettelijke bevoegdheden zijn van de burgemeester op het terrein van openbare orde.
 • Het organiseren van de nazorg na afloop van een crisis of ramp.

Meer informatie en aanmelden


SEPTEMBER 2018


Regisseur multi-probleemgezinnen

26 september 2018

Om tot een effectievere en efficiëntere aanpak van gezinnen met multi-problematiek te komen is een intensievere samenwerking nodig tussen zorg en veiligheidspartners. Een sleutelrol ligt bij de regisseur multi-probleemgezinnen.

Het is van belang om samen met de samenwerkingspartners te komen tot één doeltreffend plan van aanpak voor alle individuele gezinsleden en het systeem als geheel. Tijdens de 4-daagse opleiding komt onder andere aan bod:

 • Organiseren van hulpverlening voor multi-probleemgezinnen.
 • Invulling geven aan de regierol bij de aanpak van multi-probleemgezinnen.
 • Samenwerken met partners binnen het Sociale Wijkteam, het Veiligheidshuis, het Centra voor Jeugd en Gezin en Veilig Thuis.
 • Organiseren en regisseren van de samenwerking tussen de partners.
 • Signaleren en doorbreken van stagnaties in de hulpverlening.
 • Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen.

Meer informatie en aanmelden


Coördinator nazorg ex-gedetineerden

27 september 2018

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na detentie terug in strafbaar gedrag. De coördinator nazorg ex-gedetineerden moet samen met partners komen tot een sluitende aanpak van deze ex-gedetineerden in de gemeente.

Tijdens deze 6-daagse cursus komt onder andere aan bod:

 • Opzetten en sturen van een lokaal zorgnetwerk.
 • Partners binden en duurzame coalities smeden.
 • Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol.
 • Integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis.
 • Excursie Pompe-kliniek Nijmegen

Meer informatie en aanmelden