login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de Veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. U kunt uw bijeenkomst voor de agenda aanmelden.


SEPTEMBER 2017


8e Jaarcongres LVB

12 september 2017

De afgelopen jaren is het aantal mensen met een LVB in Nederland enorm gestegen. Daarnaast is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds complexer geworden. Die problemen zijn echter lastig te herkennen en te beoordelen. LVB’ers overschatten zichzelf vaak en willen niet onderdoen voor anderen, waardoor ze de neiging hebben zorg en ondersteuning te mijden.

Ook de omgeving overschat LVB’ers dikwijls, met als gevolg dat deze groep wordt overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen kunnen leiden, of zelfs tot criminaliteit.

Tijdens dit congres gaan ervaren sprekers in plenaire inleidingen en in deelsessies in op drie verschillende thema's in relatie tot LVB. Deze thema's zijn:

 • LVB & gedragsproblemen
 • LVB & verslaving
 • LVB & criminaliteit

Meer informatie en aanmelden


Regisseur multi-probleemgezinnen

26 september 2017

Om tot een effectievere en efficiëntere aanpak van gezinnen met multi-problematiek te komen is een intensievere samenwerking nodig tussen zorg en veiligheidspartners. Een sleutelrol ligt bij de regisseur multi-probleemgezinnen. Het is van belang om samen met de samenwerkingspartners te komen tot één doeltreffend plan van aanpak voor alle individuele gezinsleden en het systeem als geheel.

Tijdens de 4-daagse opleiding komt onder andere aan bod:

 • Organiseren van hulpverlening voor multi-probleemgezinnen.
 • Invulling geven aan de regierol bij de aanpak van multi-probleemgezinnen.
 • Samenwerken met partners binnen het Sociale Wijkteam, het Veiligheidshuis, het Centra voor Jeugd en Gezin en Veilig Thuis.
 • Organiseren en regisseren van de samenwerking tussen de partners.
 • Signaleren en doorbreken van stagnaties in de hulpverlening.
 • Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen.

Meer informatie en aanmelden


Coördinator nazorg ex-gedetineerden

28 september 2017

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseert in het najaar de zesdaagse cursus Coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na detentie terug in strafbaar gedrag. Dit leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij coördinatoren nazorg ex-gedetineerden. Aan deze cursus kunnen maximaal 25 deelnemers deelnemen, zodat praktijkvragen en/of problemen ruimschoots aan bod komen.

Meer informatie en aanmelden


OKTOBER 2017


Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

3 oktober 2017

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert vanaf 3 oktober 2017 de 5-daagse cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen.

Tijdens deze cursus komende de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verzamelen en analyseren van informatie.
 • Wet- en regelgeving rond informatie uitwisseling.
 • Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen met veiligheidspartners.
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Goed beveiligen van informatie.

Meer informatie en aanmelden


Gezamenlijke regionale veiligheidsconferentie

26 oktober 2017

Tijdens de eerste gezamenlijke regionale veiligheidsconferentie voor bestuurders, directeuren, beleidsadviseurs en tactisch leidinggevenden bundelen de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR), het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid (Vhzhz) en het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (Vhrr) hun krachten. En dat betekent: een groter evenement met meer workshops, meer sprekers, een groter netwerk én meer mogelijkheden voor slimme samenwerking.

De vier regionale samenwerkingsverbanden hebben ieder hun eigen taak maar delen één gemeenschappelijk doel: de samenleving veiliger maken. Dat begint met het uitwisselen van kennis en ervaring op de verschillende thema’s waarop de regionale samenwerkingsverbanden actief zijn. Tijdens de veiligheidsconferentie staan zowel actuele als toekomstige veiligheidsvraagstukken centraal.

Meer informatie


NOVEMBER 2017


Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheiden Veiligheid

2 november 2017

De regie op het lokaal veiligheidsbeleid ligt steeds meer bij gemeenten. Hiervoor ligt een sleutelrol bij de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Om optimaal resultaat te behalen, is actuele kennis van cruciaal belang. De zevendaagse opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid voorziet hierin.

Op de eerste dag van de opleiding gaat CCV-directeur Patrick van den Brink in op de rol van de gemeente op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid.
Tijdens de opleiding komt verder aan de orde:

 • Het opstellen van een integraal veiligheidsbeleid.
 • Handvatten voor een optimale invulling van de regierol op veiligheid.
 • Samenwerken met veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
 • Adviseren tijdens crisissituaties
 • Het opzetten en sturen van een veiligheidsnetwerk

Meer informatie en aanmelden


Congres Veiligheid in de wijk

2 november 2017

Voorkom onveiligheid in de wijk staat centraal tijdens dit congres in de Amsterdam RAI, waar ook Amsterdam Security plaatsvindt. Op het programma van het congres staan ’s ochtends enkele plenaire lezingen. ’s Middags volgen dire interactieve sessies, waarbij u kunt kiezen uit:

 • Samenwerken aan de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering.
 • Buurtbemiddeling als middel om woonoverlast te reduceren.
 • De Buurt Bestuurt.
 • Voedingsbodem voor radicalisering..
 • Aanpak van misstanden op voormalige vakantieparken.
 • Jeugdboa’s en de aanpak van jeugdoverlast.
 • Het Veiligheidshuis en de aanpak van overlast en criminaliteit.
 • Voorkomen van woninginbraken met Big Data.

Meer informatie en aanmelden


Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

7 november 2017

Tijdens deze opleiding staat centraal hoe met een gezamenlijke aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen is. Een sleutelrol hiervoor ligt bij de regisseur.

Aan bod komt onder andere:

 • Wat zijn de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Invulling geven aan de regierol bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • De samenwerking met partners binnen Veilig Thuis, het Veiligheidshuis, het Centra voor Jeugd en Gezin, het Zorg- en Adviesteam en het Sociale Wijkteam aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. En op welke manier is deze samenwerking te organiseren en regisseren.
 • Het rechtmatig en doelmatig uitwisselen van informatie.

Na vijf cursusdagen volgt een excursie naar Fier Fryslân, een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Meer informatie en aanmelden


DECEMBER 2017


Congres Radicalisering en terrorisme

12 december 2017

Tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme komt aan bod:

 • Hoe radicaliserende (religieuze) groepen die zich aan het zicht van de overheid ontrekken te signaleren en aan te pakken
 • Samenwerken met publieke en private partners bij de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland over innovatieve contraterrorisme oplossingen
 • Voorbereiden op een (mogelijke) terroristische aanslag
 • Omgaan met een terroristische dreiging

De thema’s van de twee verdiepende excursies:

 • Terrorisme en contraterrorisme vanuit een internationaal perspectief (Den Haag)
 • Praktijk in de wijk (Brussel)

Meer informatie en aanmelden


JANUARI 2018


Ketenregisseur risicojeugd

11 januari 2018

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs en justitiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur risicojeugd. Samen met zijn of haar partners is het zaak om te komen tot een integrale aanpak van risicojeugd.

Tijdens de achtdaagse opleiding tot ketenregisseur komen de volgende thema’s aan bod:

 • Gemeenten en de aanpak van risicojongeren (11 januari 2017)
 • Regierol van de gemeente (18 januari 2017)
 • Integrale aanpak risicojongeren (25 januari 2017)
 • Samenwerken in de jeugd- en veiligheidsketen (1 februari 2017)
 • Alternatieve aanpak van onverbeterlijke jeugdgroepen (8 februari 2017)
 • Integrale aanpak van radicaliserende jongeren (15 februari 2017)
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving (8 maart 2017)
 • Praktijkdag bij de Justitiële jeugdinrichting de Hunnerberg (9 maart 2017)

Meer informatie en aanmelden


Congres Verwarde Personen

30 januari 2018

Personen met verward gedrag kunnen voor overlast zorgen, maar ze kunnen ook een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Het organiseren van de opvang en hulpverlening voor deze doelgroep staat centraal bij dit congres.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Voorkomen van onveilige situaties en overlast in de openbare ruimte veroorzaakt door verwarde personen.
 • Samenwerken met partners aan de aanpak van verwarde personen.
 • Signaleren van verwarde personen.
 • Organiseren van de opvang en hulpverlening voor verwarde personen in de gemeente.
 • Innovatieve aanpakken uit binnen- en buitenland.

Meer informatie en aanmelden


FEBRUARI 2018


Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

vanaf 8 februari 2018

Vanaf februari 2018 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid de vijfdaagse cursus 'Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme'. Tijdens deze cursus leren deelnemers onder andere hoe ze een strategie kunnen bepalen voor de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme.

Tijdens deze cursus komt aan bod:

 • Het signaleren van radicaliserende (religieuze) groepen die zich aan het zicht van de overheid onttrekken.
 • De belangrijkste wet- en regelgeving bij de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme.
 • De beschikbare juridische instrumenten.
 • Het rechtmatig en doelmatig uitwisselen van informatie met veiligheidspartners.
 • Hoe voor te bereiden op een (mogelijke) terroristische aanslag in de gemeente.

Meer informatie en aanmelden


MAART 2018


Opleiding Overlastcoördinator

vanaf 15 maart 2018

Tijdens deze vijfdaagse opleiding leren deelnemers onder andere hoe ze hardnekkige (woon)overlast in probleemwijken, woonwagencentra en voormalige vakantieparken kunnen voorkomen en bestrijden.

De opleiding gaat in op de volgende thema's:

 • De aanpak van woonoverlast en verloedering, waarbij aandacht voor buurtbemiddeling en de wet- en regelgeving.
 • Praktijkdag in de wijk: aanpak van onveiligheid in de wijk, het Veiligheidshuis en de aanpak van overlast en criminaliteit en aanpak High Impact Crimes.
 • Gemeenten en de aanpak van vrijplaatsen.
 • Personen met verward gedrag in de openbare ruimte
 • Praktijkdag opvang verwarde personen.

Meer informatie en aanmelden


APRIL 2018


Opleiding regisseur mensenhandel

vanaf 5 april 2018

In binnen- en buitenland zijn verschillende criminele netwerken actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan mensenhandel (zoals seksuele en arbeidsuitbuiting). Hoe dit te voorkomen staat centraal tijdens deze 4-daagse opleiding.

Aan bod komen onder andere:

 • De gevolgen van mensenhandel.
 • Het voorkomen van mensenhandel.
 • Invulling geven aan de regierol bij de aanpak van mensenhandel.
 • De samenwerking met partners binnen het Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum bij de aanpak van mensenhandel.
 • Het organiseren en regisseren van samenwerking tussen partners.
 • Het rechtmatig en doelmatig uitwisselen van informatie.

Meer informatie en aanmelden