login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de Veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. U kunt uw bijeenkomst voor de agenda aanmelden.


MEI 2019


Bijeenkomst voor beleidsmedewerkers op het snijvlak van zorg en veiligheid

21 mei 2019

De VNG organiseert op 21 mei 2019 samen met het landelijke projectteam ketenveldnorm, een bijeenkomst voor beleidsmedewerkers op het snijvlak van zorg en veiligheid van gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de ketenveldnorm, de stand van zaken in de regio’s, de verhouding van de ketenveldnorm tot de andere (vele!) ontwikkelingen op het snijvlak van zorg en veiligheid en uw rol als belangrijke partner in de keten en als financier van een deel van de zorg en veiligheid.

Wilt u meer weten over wat de ketenveldnorm levensloopfunctie betekent voor uw gemeente? Zet dan deze bijeenkomst alvast in uw agenda. Het programma en de locatie wordt binnenkort bekend gemaakt op de website website www.continuiteitvanzorg.nl in de gaten.


JUNI 2019


Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag

vanaf 4 juni 2019

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit).

Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving.Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang. Hoe organiseert u samen met uw partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente?

Meer informatie en aanmelden


Personen met verward gedrag in beeld

11 juni 2018

Personen met verward gedrag blijven steeds vaker thuis wonen en participeren in de maatschappij. Hun zorgvraag is echter onverminderd urgent. Er is behoefte aan een ambulante werkwijze met een actieve basis in de wijk, dichtbij de cliënt. Hoe kunt u deze ambulante hulpverlening het beste vormgeven? En hoe houdt u daarbij rekening met actuele wetgeving zoals de Wet verplichte ggz en het beroepsgeheim?
Tijdens dit congres wordt er dieper ingegaan op de zorg en opvang in de wijk en de nieuwe Wet verplichte ggz die per 1 januari 2020 in werking treedt.

Meer informatie en aanmelden


Dag van Zorg en Veiligheid

17 juni 2019

Op 17 juni wordt in ’s-Hertogenbosch de Dag van Zorg en Veiligheid gehouden. Deze dag staat in het teken van inspireren, informeren, agenderen en verbinden. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor het programma geweld hoort nergens thuis.

De dag wordt georganiseerd door de VNG, het programma Geweld hoort nergens thuis, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De volgende thema’s komen tijdens deze dag zeker aan de orde:

  • Hoe kunnen zorg en veiligheid elkaar versterken en wat levert dit op?
  • Deelsessies van het programma Geweld hoort nergens thuis, zoals de regionale route naar 2021.
  • Regionale samenwerking; hoe doe je dat? Wat zijn succesfactoren?
  • Wat kunt u leren van elkaar als het gaat om de aanpak van problematiek van kwetsbare personen waaronder personen met verward gedrag?
  • Diverse opgaven waaraan Rijk en gemeenten gezamenlijk werken, zoals het voorkomen van recidive na detentie, en de aanpak van mensenhandel.
  • Wat kunnen we leren vanuit het perspectief van gemeenten en het perspectief van het Rijk?
  • Hoe gaan we om met gegevensuitwisseling tussen de verschillende domeinen?

Noteer deze datum vast in uw agenda. De officiële uitnodiging volgt binnenkort.


SEPTEMBER 2019


Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

vanaf 26 september 2019

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Samen met uw samenwerkingspartners moet u komen tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

Meer informatie en aanmelden

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.