login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de Veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. U kunt uw bijeenkomst voor de agenda aanmelden.


SEPTEMBER 2018


Personen met verward gedrag in beeld

4 september 2018

Tijdens deze actuele studiebijeenkomst worden onder leiding van dagvoorzitter Bauke Koekkoek, onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

 • Hulpverlening en (na)zorg aan personen met verward gedrag - hoe geeft u dit het beste vorm?
 • Hoe organiseert u de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente?
 • De rol van de politie, gemeente en de GGz in de opvang van verwarde mensen
 • Informatieverstrekking in de keten - wat mag wel en wat mag niet?

Meer informatie en aanmelden


Regisseur multi-probleemgezinnen

26 september 2018

Om tot een effectievere en efficiëntere aanpak van gezinnen met multi-problematiek te komen is een intensievere samenwerking nodig tussen zorg en veiligheidspartners. Een sleutelrol ligt bij de regisseur multi-probleemgezinnen.

Het is van belang om samen met de samenwerkingspartners te komen tot één doeltreffend plan van aanpak voor alle individuele gezinsleden en het systeem als geheel. Tijdens de 4-daagse opleiding komt onder andere aan bod:

 • Organiseren van hulpverlening voor multi-probleemgezinnen.
 • Invulling geven aan de regierol bij de aanpak van multi-probleemgezinnen.
 • Samenwerken met partners binnen het Sociale Wijkteam, het Veiligheidshuis, het Centra voor Jeugd en Gezin en Veilig Thuis.
 • Organiseren en regisseren van de samenwerking tussen de partners.
 • Signaleren en doorbreken van stagnaties in de hulpverlening.
 • Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen.

Meer informatie en aanmelden


Coördinator nazorg ex-gedetineerden

27 september 2018

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na detentie terug in strafbaar gedrag. De coördinator nazorg ex-gedetineerden moet samen met partners komen tot een sluitende aanpak van deze ex-gedetineerden in de gemeente.

Tijdens deze 6-daagse cursus komt onder andere aan bod:

 • Opzetten en sturen van een lokaal zorgnetwerk.
 • Partners binden en duurzame coalities smeden.
 • Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol.
 • Integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis.
 • Excursie Pompe-kliniek Nijmegen

Meer informatie en aanmelden


OKTOBER 2018


Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

2 oktober 2018

Deze 6-daagse cursus over Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen behandelt de volgende thema's:

 • Verzamelen en analyseren van informatie.
 • Behouden informatiepositie en versterken in samenwerking met veiligheidspartners.
 • Wet- en regelgeving rond informatie uitwisseling.
 • Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen met veiligheidspartners.
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Goed beveiligen van informatie.

De zesde dag is een excursie naar het Real Time Intelligence Center.

Meer informatie en aanmelden


Congres Radicalisering en terrorisme

10 oktober 2018

Tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme komt aan bod:

 • Het leven van een radicaal
 • Veerkrachtige bestuurlijke aanpak van terreur
 • Terrorist van de toekomst
 • Diverse interactieve sessies

De thema’s van de 2 verdiepende excursies:

 • Trends en ontwikkelingen op het terrein van radicalisering en terrorisme (Raad van Europa)
 • Activiteiten Crisiscentrum

Meer informatie en aanmelden


NOVEMBER 2018


Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

1 november 2018

De regie op het lokaal veiligheidsbeleid ligt steeds meer bij gemeenten. Hiervoor ligt een sleutelrol bij de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Om optimaal resultaat te behalen, is actuele kennis van cruciaal belang. De zevendaagse opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid voorziet hierin.

Op de eerste dag van de opleiding gaat CCV-directeur Patrick van den Brink in op de rol van de gemeente op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid.

Tijdens de opleiding komt verder aan de orde:

 • Het opstellen van een integraal veiligheidsbeleid.
 • Handvatten voor een optimale invulling van de regierol op veiligheid.
 • Samenwerken met veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
 • Adviseren tijdens crisissituaties
 • Het opzetten en sturen van een veiligheidsnetwerk

Tijdens de opleiding komen ook diverse praktijkcases aan bod (o.a. vuurwerkramp Enschede, schietdrama Alphen aan den Rijn, project X Haren).

Meer informatie en aanmelden


JANUARI 2019


Ketenregisseur risicojeugd

10 januari 2019

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs en justitiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur risicojeugd. Samen met zijn of haar partners is het zaak om te komen tot een integrale aanpak van risicojeugd.

Tijdens de achtdaagse opleiding tot ketenregisseur komen de volgende thema’s aan bod:

 • Gemeenten en de aanpak van risicojongeren (10 januari 2019)
 • Regierol van de gemeente (17 januari 2019)
 • Integrale aanpak risicojongeren (24 januari 2019)
 • Samenwerken in de jeugd- en veiligheidsketen (31 januari 2019)
 • Alternatieve aanpak van onverbeterlijke jeugdgroepen (7 februari 2019)
 • Integrale aanpak van radicaliserende jongeren (14 februari 2019)
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving (7 maart 2019)
 • Praktijkdag bij de Justitiële jeugdinrichting de Hunnerberg (8 maart 2019)

Meer informatie en aanmelden

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.