login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de Veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. U kunt uw bijeenkomst voor de agenda aanmelden.


OKTOBER 2019


Privacy en gegevensuitwisseling in de schuldhulpverlening (AVG)

29 oktober 2019

In één middag brengt de docent u op de hoogte van de gevolgen van de nieuwe privacyregels. Aan de orde komen de belangrijkste wijzigingen door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

De docent bespreekt hoe u moet omgaan met de verwerking en bewaring van (bijzondere) persoonsgegevens, welke informatie mag worden verstrekt aan derden en wat de rechten zijn van de betrokkene.

Meer informatie en aanmelden


CCV-congres Mensenhandel

31 oktober 2019

Met dit congres wil het CCV je een zo breed mogelijk beeld en ontwikkelingen meegeven op het gebied van mensenhandel. Mis vooral de introductie van de nieuwe integrale werkwijze criminele families niet. En volg een van de 4 diverse workshops waarin mensenhandel vanuit een eigen specifieke invalshoek wordt belicht.

Luister naar prominenten die je tijdens de pitchronde een inkijkje geven in hun succesformules over de lokale aanpak van mensenhandel. Hoe pakken zij het aan? Wat werkt wel en wat niet?

Meer informatie en aanmelden


DECEMBER 2019


Actualiteiten Jeugdrecht & Jeugdstrafrecht

3 december 2019

Tijdens deze cursus worden de grote lijnen van het jeugdstrafrecht worden doorgenomen. Ook de relevante aspecten van het EVRM en IVRK komen hierbij aan bod. Het Adolescentenstrafrecht, dat op 1 april 2014 in werking trad, wordt uitvoerig behandeld.

In het civielrechtelijke deel van de cursus wordt uitgebreid de jurisprudentie besproken vanaf 1 januari 2015, het moment waarop de herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de Jeugdwet in werking zijn getreden. De ontwikkelingen en knelpunten in de praktijk staan hierbij centraal. De positie van het kind en diens ouder(s) onder het regime van de Jeugdwet krijgt ruim aandacht.

Meer informatie en aanmelden


JUNI 2020


Opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag

Vanaf 2 juni 2020

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving.

Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang. Hoe organiseer je samen met partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in jouw gemeente?

Meer informatie en aanmelden


SEPTEMBER 2020


Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Vanaf 24 september 2020

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij jou als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Samen met je samenwerkingspartners moeten jullie komen tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente. Om een optimaal resultaat binnen jouw gemeente te bereiken is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Je moet voldoen aan hoge eisen als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Meer informatie en aanmelden

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.