login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de Veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. U kunt uw bijeenkomst voor de agenda aanmelden.


MAART 2018


Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 2e editie

22 maart 2018

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken bij elkaar. Niet zelden ook omdat er binnen het gezin LVB- en / of psychiatrische problemen heersen. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener.

Hoe maak je contact en kom je (letterlijk en figuurlijk) bij deze mensen binnen? Als je dan eenmaal binnen bent, wat doe je dan? Wat werkt wel en niet? Waar begin je überhaupt mee? Hoe ga je om met de bureaucratische hordes waar je in de hulpverlening aan deze mensen tegenaan loopt? Wanneer is de opvoedingssituatie nog goed genoeg en op welk punt moet je er iets mee? Hoe zorg je dat gezinnen het nut van hulpverleningsdoelen inzien en ze ook "dragen"? En wat wanneer mensen niet alleen in de problemen zitten, maar ook een probleem vormen voor hun omgeving, omdat ze bijvoorbeeld overlast veroorzaken?

Bij deze en andere soortgelijke vragen, staan ervaren sprekers op het praktijkgerichte, jaarlijkse congres over multiprobleemgezinnen uitvoerig stil.

Meer informatie en aanmelden


APRIL 2018


Opleiding regisseur mensenhandel

vanaf 5 april 2018

In binnen- en buitenland zijn verschillende criminele netwerken actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan mensenhandel (zoals seksuele en arbeidsuitbuiting). Hoe dit te voorkomen staat centraal tijdens deze 4-daagse opleiding.

Aan bod komen onder andere:

 • De gevolgen van mensenhandel.
 • Het voorkomen van mensenhandel.
 • Invulling geven aan de regierol bij de aanpak van mensenhandel.
 • De samenwerking met partners binnen het Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum bij de aanpak van mensenhandel.
 • Het organiseren en regisseren van samenwerking tussen partners.
 • Het rechtmatig en doelmatig uitwisselen van informatie.

Meer informatie en aanmelden


Opleiding Gebiedsregisseur

5 april 2018

Veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in achtergestelde gebieden, zoals overlast, verloedering, leegstand en ondermijnende criminaliteit leiden ertoe dat bedrijven eerder vertrekken. Een gebiedsregisseur vervult, samen met anderen, een belangrijke rol bij het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid.

Dit kan een gunstig effect hebben op de bedrijvigheid in een gebied. Omgekeerd draagt meer bedrijvigheid ook bij aan een afname van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Denk hierbij aan minder werkloosheid, sociale isolatie en inkomensverschillen en meer sociale cohesie en controle.

Tijdens de 4-daagse opleiding komt onder andere aan bod:

 • De rol van een gebiedsregisseur.
 • Invullen van de regierol.
 • Betrekken van bewoners en ondernemers bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in de omgeving.
 • Opstellen van een gebiedsontwikkelingsplan opstelt
 • Het bevorderen van de economische groei en tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid verbeteren.

Meer informatie en aanmelden


JUNI 2018


Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag

vanaf 5 juni 2018

4-daagse opleiding voor een ieder die zich bezighoudt met de opvang van personen met verward gedrag.

Tijdens deze opleiding komt onder andere het volgende aan bod:

 • Voorkomen dat personen met verward gedrag overlast en onveilige situaties in de openbare ruimte veroorzaken.
 • Samenwerken met partners aan de aanpak van personen met verward gedrag.
 • Signaleren van personen met verward gedrag.
 • Gezamenlijk organiseren van de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag.
 • Informatie uitwisselen over personen met verward gedrag.

Meer informatie en aanmelden


Omgang met maatschappelijke onrust

vanaf 7 juni 2018

3-daagse cursus om maatschappelijke ontwrichting en spanningen in de samenleving te voorkomen.

Tijdens deze cursus komt het volgende aan bod:

 • De impact van een crisis of een ramp op de samenleving.
 • Voorkomen van maatschappelijke ontwrichting en spanningen in de samenleving.
 • Hoe de burgemeester kan optreden om de openbare orde te herstellen.
 • Wat de wettelijke bevoegdheden zijn van de burgemeester op het terrein van openbare orde.
 • Het organiseren van de nazorg na afloop van een crisis of ramp.

Meer informatie en aanmelden


SEPTEMBER 2018


Regisseur multi-probleemgezinnen

26 september 2018

Om tot een effectievere en efficiëntere aanpak van gezinnen met multi-problematiek te komen is een intensievere samenwerking nodig tussen zorg en veiligheidspartners. Een sleutelrol ligt bij de regisseur multi-probleemgezinnen.

Het is van belang om samen met de samenwerkingspartners te komen tot één doeltreffend plan van aanpak voor alle individuele gezinsleden en het systeem als geheel. Tijdens de 4-daagse opleiding komt onder andere aan bod:

 • Organiseren van hulpverlening voor multi-probleemgezinnen.
 • Invulling geven aan de regierol bij de aanpak van multi-probleemgezinnen.
 • Samenwerken met partners binnen het Sociale Wijkteam, het Veiligheidshuis, het Centra voor Jeugd en Gezin en Veilig Thuis.
 • Organiseren en regisseren van de samenwerking tussen de partners.
 • Signaleren en doorbreken van stagnaties in de hulpverlening.
 • Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen.

Meer informatie en aanmelden


Coördinator nazorg ex-gedetineerden

27 september 2018

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na detentie terug in strafbaar gedrag. De coördinator nazorg ex-gedetineerden moet samen met partners komen tot een sluitende aanpak van deze ex-gedetineerden in de gemeente.

Tijdens deze 6-daagse cursus komt onder andere aan bod:

 • Opzetten en sturen van een lokaal zorgnetwerk.
 • Partners binden en duurzame coalities smeden.
 • Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol.
 • Integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis.
 • Excursie Pompe-kliniek Nijmegen

Meer informatie en aanmelden


OKTOBER 2018


Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

2 oktober 2018

Deze 6-daagse cursus over Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen behandelt de volgende thema's:

 • Verzamelen en analyseren van informatie.
 • Behouden informatiepositie en versterken in samenwerking met veiligheidspartners.
 • Wet- en regelgeving rond informatie uitwisseling.
 • Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen met veiligheidspartners.
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Goed beveiligen van informatie.

De zesde dag is een excursie naar het Real Time Intelligence Center.

Meer informatie en aanmelden


Congres Radicalisering en terrorisme

10 oktober 2018

Tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme komt aan bod:

 • Het leven van een radicaal
 • Veerkrachtige bestuurlijke aanpak van terreur
 • Terrorist van de toekomst
 • Diverse interactieve sessies

De thema’s van de 2 verdiepende excursies:

 • Trends en ontwikkelingen op het terrein van radicalisering en terrorisme (Raad van Europa)
 • Activiteiten Crisiscentrum

Meer informatie en aanmelden


NOVEMBER 2018


Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

1 november 2018

De regie op het lokaal veiligheidsbeleid ligt steeds meer bij gemeenten. Hiervoor ligt een sleutelrol bij de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Om optimaal resultaat te behalen, is actuele kennis van cruciaal belang. De zevendaagse opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid voorziet hierin.

Op de eerste dag van de opleiding gaat CCV-directeur Patrick van den Brink in op de rol van de gemeente op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid.

Tijdens de opleiding komt verder aan de orde:

 • Het opstellen van een integraal veiligheidsbeleid.
 • Handvatten voor een optimale invulling van de regierol op veiligheid.
 • Samenwerken met veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
 • Adviseren tijdens crisissituaties
 • Het opzetten en sturen van een veiligheidsnetwerk

Tijdens de opleiding komen ook diverse praktijkcases aan bod (o.a. vuurwerkramp Enschede, schietdrama Alphen aan den Rijn, project X Haren).

Meer informatie en aanmelden


JANUARI 2019


Ketenregisseur risicojeugd

10 januari 2019

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs en justitiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur risicojeugd. Samen met zijn of haar partners is het zaak om te komen tot een integrale aanpak van risicojeugd.

Tijdens de achtdaagse opleiding tot ketenregisseur komen de volgende thema’s aan bod:

 • Gemeenten en de aanpak van risicojongeren (10 januari 2019)
 • Regierol van de gemeente (17 januari 2019)
 • Integrale aanpak risicojongeren (24 januari 2019)
 • Samenwerken in de jeugd- en veiligheidsketen (31 januari 2019)
 • Alternatieve aanpak van onverbeterlijke jeugdgroepen (7 februari 2019)
 • Integrale aanpak van radicaliserende jongeren (14 februari 2019)
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving (7 maart 2019)
 • Praktijkdag bij de Justitiële jeugdinrichting de Hunnerberg (8 maart 2019)

Meer informatie en aanmelden