login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de zorg- en veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. U kunt uw bijeenkomst voor de agenda aanmelden.
OKTOBER 2020Training Casus- en Procesregie

vanaf 29 oktober 2020

Tweedaagse cursus over casus- en procesregie op het grensvlak van gemeente, zorg en veiligheid. De training is gebaseerd op inzichten vanuit het onderzoek 'Onmogelijke Levens, Botsende Logica's en Eigenzinnige Professionals'.

De training biedt praktische handvatten. Er worden tal van oefeningen gedaan waarbij je aan de slag gaat met casuïstiek, inzicht in eigen beïnvloedingsstijlen, de organisatie van het casusoverleg, het maken van het plan van aanpak, etc.
Meer informatie en aanmelden


NOVEMBER 2020Online LVB-tour

2 november 2020

Minimaal 30% van de aangehouden verdachten en 45% van de mensen die in hechtenis zitten, heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Werk je in de strafrechtketen, dan heb je dus heel vaak met mensen met een LVB te maken. Zonder dat je het door hebt waarschijnlijk, want je ziet het niet aan ze. Maar het beïnvloedt wel degelijk je communicatie, omgang en niet te vergeten vooral ook de toekomst van iemand met een LVB.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert een interactieve online LVB-Tour, waarin je meer leert over wat een licht verstandelijke beperking is en hoe moeilijk je het kunt herkennen.
Meer informatie en aanmelden

Webinar: Op- en afschalen - Aanpak Voorkomen Escalaties (AVE) als kapstok

2 november 2020

Op- en afschalen bij complexe casuïstiek die door het zorg-, veiligheids- en sociaal domein heen loopt, is ingewikkeld. Verschillende talen, wetgeving en soms ook verschillende belangen kunnen snel op- en afschalen belemmeren. De Aanpak Voorkomen van Escalaties (AVE) werkt als kapstok voor het goed inrichten van op- en afschalen. Inmiddels werken al veel gemeenten en regio’s met deze methode.

In dit webinar maakt u kennis met AVE, leert u hoe gemeenten werken met AVE en wat uitdagingen zijn, we tonen het perspectief van ketenpartners en u krijgt praktische tips. De doelgroep bestaat uit beleidsmakers, projectleiders en professionals in het zorg-, veiligheids- of sociaal domein die te maken hebben met op- en afschaling van zorg.
Meer informatie en aanmelden


FEBRUARI 2021TOP-3 methodiek samenwerken voor veiligheid

9 februari en 23 maart 2021

Bij gezinnen en relaties die worstelen met structurele onveiligheid richten hulpverleners zich vaak op de aanpak van afzonderlijke problemen zonder de onveiligheid doeltreffend aan te pakken. De TOP-3 methodiek voor netwerkzorg biedt professionals en organisaties een gemeenschappelijk raamwerk dat zij kunnen inzetten bij het opstellen en uitvoeren van een veiligheids-, zorg- en herstelplan. In de basismodule leer je hoe je met behulp van het basisformat de TOP-3 methodiek in de praktijk toepast.

De TOP-3 methodiek helpt bij het ordenen van relevante informatie over onveiligheid en bij het concretiseren, taxeren en prioriteren ervan. Dit leidt tot een gedeelde visie en een stapsgewijze transparante aanpak, en vergemakkelijkt het samenwerken met alle betrokkenen aan het gezamenlijke doel van veiligheid.
Meer informatie en aanmelden


MAART 2021Congres Polarisatie, Radicalisering en Terrorisme

voorjaar 2021

We hebben steeds vaker te maken met extremen en conflicten tussen burgers onderling, zoals de zwartepietdiscussie, ‘gele hesjes’, extreemrechts, spanning over de komst van vluchtelingen, boerenprotest of klimaatactivisme. In de media worden tegenstellingen uitvergroot en groepen met een andere mening of visie worden lijnrecht tegenover elkaar gezet.

Deze tegenstellingen kunnen escaleren en uiteindelijk leiden tot vijandschap. Hoe voorkomen we dat activisme uitmondt in extremisme? En hoe voorkomen we gewelddadige acties of zelfs terreurdaden?
Meer informatie en aanmeldenJUNI 2021Opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag

1, 8, 15, 22 en 23 (excursie) juni 2021

Het aantal personen met verward gedrag is de afgelopen jaren met ruim 50% gestegen. Vorig jaar heeft de politie bijna 100.000 incidenten
geregistreerd. Elke dag komen er bij de politie gemiddeld ruim 25 meldingen binnen over mensen die met hun verward gedrag een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving.

Om deze personen de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere:

  • preventie
  • vroegtijdige signalering
  • goede informatieuitwisseling
  • juiste opvang
  • humaan vervoer

Hoe organiseer je samen met partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag om escalatie te voorkomen?
Meer informatie en aanmelden